Posibniki.com.uaМенеджментОрганізація та нормування праціЧастина 2. 13.3. Соціальна ефективність заходів з удосконалення організації праці


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. 13.3. Соціальна ефективність заходів з удосконалення організації праці


— це сукупність підрозділів (організацій, інститутів, лабораторій, відділів тощо), що виконують встановлені функції щодо організації нормування праці. Спосіб встановлення норми показує, на підставі якої інформації та як її визначено. Структура персоналу

— співвідношення між окремими групами працівників підприємства. Суміжна професія

— це професія, для якої характерні технологічна чи організаційна спільність з основною професією. Суміщення професій

— це виконання одним працівником різноманітних функцій або робіт при оволодінні кількома професіями або спеціальностями. Суміщення трудових функцій

— це виконання разом з обов’язками з основного фаху окремих трудових функцій, які раніше виконувалися працівниками інших професій. Суміщення фахів

— це така форма організації роботи працівника, коли він у свій робочий час (законодавчо встановлений і передбачений правилами внутрішнього трудового розпорядку дня) виконує разом з роботами з основної професії (спеціальності) також роботи з однієї чи кількох інших професій (спеціальностей). Суспільний поділ праці

— це диференціація в суспільстві соціальних функцій, що виконуються певними групами людей, і виділення у зв’язну з цим різних сфер суспільства (промисловість, сільське господарство, наука, мистецтво, армія і т. д.), які в свою чергу поділяються на дрібніші галузі й підгалузі.

Т Тарифна система

— це сукупність нормативів, що регулюють основну частину заробітної плати працівників. Використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, диференціації розмірів заробітної плати працівників залежно від їхньої кваліфікації, відповідальності, умов праці (тобто її шкідливості, важкості, інтенсивності, привабливості тощо), кількості та результатів. За допомогою тарифної системи установлюються співвідношення між низько- і високооплачуваними категоріями працівників. Тарифна сітка

— це шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Слугує для диференціації розміру заробітної плати працівників залежно від їхньої кваліфікації, визначення співвідношення в оплаті працівників, які виконують роботи різної складності. Тарифна ставка

— визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи. Тарифна ставка 1-го розряду

— це мінімальна заробітна плата працівника, визначена в колективному договорі, встановлення якої залежить від економічного стану підприємства, його фінансових можливостей на період дії колективного до-

Система управління нормуванням праці

— це диференціація видів трудової діяльності між підрозділами та працівниками підприємства, поділ трудового процесу на підприємстві на низку часткових функцій і операцій, спеціалізація працівників у процесі економічної діяльності. Технологічний перехід

— закінчена частина технологічної операції, що характеризується постійністю інструмента, який застосовується, та поверхонь, що створюються обробкою або з’єднанням під час складання. Технологічний поділ праці передбачає поділ виробничого процесу за видами, фазами і циклами. Технологічний процес

— це сукупність операцій, спрямованих на зміну форми, стану, властивостей предмета праці. Технічно обґрунтовані норми проектуються на конкретні роботи (вироби, деталі, операції) за умов сталої технології, досконалої організації праці, з максимальним урахуванням можливостей технологічного обладнання. Тижневий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількість вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові дні. Тимчасові норми встановлюються на обмежений час, наприклад, на період освоєння нової продукції, коли робітники ще не набули потрібних навичок, а технологія не стабілізувалася. Типові норми

— необхідні витрати робочого часу на виготовлення типового предмета з певної групи однорідних, але неоднакових предметів праці за стандартизованих організаційно-технічних умов. Травмобезпека

— відповідність робочих місць вимогам безпеки праці, що виключає травмування працюючих в умовах, встановлених нормативними правовими актами по охороні праці. Тривалість виробничого циклу

— інтервал календарного часу від початку першої виробничої операції до закінчення останньої. Тривалість операційного циклу

— це час обробки однієї партії деталей на конкретній операції технологічного циклу. Трудова дія

— це елемент трудового прийому, сукупність дій робітника, необхідних для виконання частини трудового прийому. Трудовий колектив

— це об’єднання всіх працівників, які працюють на одному підприємстві. Трудовий прийом (комплекс трудових прийомів) є часткою трудової операції, що являє собою завершену сукупність дій робітника, які характеризуються певним цільовим призначенням і незмінністю визначених факторів. Трудовий процес

це сукупність послідовних процесів виготовлення продукції (робіт і послуг), що супроводжується витратами фізичної та нервової енергії людини, та класифікуються за низкою певних ознак.

говору, державної, галузевої і регіональної гарантії мінімальної заробітної плати. Технічний поділ праці

— однократне переміщення робочих органів людини (рук, ніг, пальців, тулуба, очей) з одного положення в інше при виконанні трудової дії. Трудомісткість

— це є показник, що характеризує витрати часу на одиницю продукції (тобто величина, зворотна виробітку).

У Укрупнені (комплексні) норми встановлюються на комплекс взаємопов’язаних операцій незалежно від того, виконуються вони одним працівником чи колективом. Умови праці

— це сукупність взаємозалежних виробничих, санітарногігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної роботи, що мають вплив на здоров’я й працездатність людини в процесі праці. Управління нормуванням праці на підприємстві

— це сукупність організаційно-технічних і соціально-економічних заходів щодо раціоналізації праці на виробництві. Установка

— частина технологічної операції, незмінним елементом якої є закріплення оброблюваної заготовки або складальної одиниці.

Ф Фіксажні точки

— зовнішні чіткі позначення, що свідчать про початок чи закінчення трудового руху. Фотографія виробничого процесу

— метод спостереження, який передбачає одночасне вивчення витрат робочого часу кожним робітником і часу роботи устаткування з фіксацією параметрів роботи устаткування і технологічних режимів. Фотографування робочого часу

— це процес вивчення та вимірювання всіх без виключення витрат робочого часу впродовж робочої зміни чи її частини. Фотохронометраж

— це комбінований спосіб спостереження, в якому поєднується фотографія робочого дня і хронометраж оперативного часу. Функціональний поділ праці відбувається між різними категоріями працівників, які входять до складу персоналу (робітники, керівники, фахівці і службовці), а також між основними і допоміжними робітниками.

Х Хронометраж

— метод вивчення витрат часу робітника чи роботи устаткування шляхом безпосереднього спостереження на робочому місці.

Ц Цикл багатоверстатного обслуговування

— це період часу, вподовж якого робітник регулярно виконує весь комплекс робіт щодо обслуговування всіх верстатів, об’єднаних у групу.

Трудовий рух

Ч Час допоміжної роботи

— час, що витрачається на дії, пов’язані із створенням умов для здійснення основної роботи, без яких основна робота не може бути виконана. Час непродуктивної роботи працівника

— це час, який він витрачає на дії, не передбачені змістом виробничого завдання, а виникають унаслідок недоліків у роботі техніки або організації виробництва і праці. Час нерегламентованих перерв

це втрати робочого часу, що викликані недоліками у технології та організації виробництва; час перерв, зумовлених порушенням трудової дисципліни; час відпусток з дозволу адміністрації. Час обслуговування робочого місця

— час, що витрачається на впорядкування робочого устаткування та утримання робочого місця в належному стані для продуктивного виконання праці. Час оперативної роботи (оперативний час)

— це час, що витрачається працівником на здійснення роботи, безпосереднім результатом якої є виконання виробничого завдання. Час основної роботи

— час, що витрачається робітником на якісні або кількісні зміни предмета праці: його зовнішнього вигляду, форми, розмірів, положення у просторі, властивостей, складу. Час перерв

— це усі відрізки часу зміни, коли робітник не працює (бездіяльний), незалежно від характеру та причин бездіяльності. Час перерв у роботі обладнання

— період, під час якого воно не працює незалежно від причин появи перерв. Час продуктивної роботи працівника

— це час, який він витрачає на виконання трудових функцій, передбачених змістом виробничого завдання. Час регламентованих перерв поділяється на перерви, пов’язані з підготовкою до роботи та обслуговування робочого місця; час перерв, передбачених технологією та організацією виробничого процесу. Час роботи

— це період, протягом якого робітник виконує дії, що пов’язані безпосередньо з виконанням виробничого завдання для перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів у продукцію на даному робочому місці.

Ш Швидкість різання

— це інтенсивність переміщення різального інструмента відносно оброблюваної поверхні заготовки в напрямку головного робочого руху в одиницю часу. Шкідлива речовина

— речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами як у процесі

— виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка: залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. Шкідливі і небезпечні умови і характер праці

— умови і характер праці, за яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища у вимірах, що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічні фактори трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі і можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров’я працівників. Штатний розпис

— нормативний документ підприємства, в якому подається перелік посад, що є на цьому підприємстві, чисельність працівників згідно з цими посадами, розміри їхніх місячних посадових окладів. Є Єдині норми встановлюються на однакові технологічні операції чи комплекси операцій, умови виконання яких у різних галузях і районах мало чим відрізняються або однакові.

роботи, так і в віддалені періоди життя нинішнього і наступних поколінь. Шкідливий виробничий фактор

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамов В. М. Данюк В. М., Гриненко A. M., Колот A. M., Чернов В. І. Нормування праці: Підручник.

— К., 1995.

— 208 с.

2. Алексеева Л. Б. Нормирование труда конструктора.

— М. : Экономика, 1982.

3. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер. с англ. С. В. Аринечева.

— 2-е изд.

— М. : Стандарты и качество, 2004.

— 272 с.

4. Арон Е. И., Калитич Г. И. Микроэлементное нормирование и проектирование труда

— К. : Техника, 1983.

5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / пер. с англ. под. ред. С. К. Мордовина.

— СПб. : Питер, 2010.

— 848 с.

6. Багрова І. В. Нормування праці: навч. посіб.

— К.: Центр навчальної літератури, 2003.

— 212 с.

7. Блажієвська Г. В. Структура комплексної системи нормування праці в основному і обслуговуючому виробництвах: автореф. канд. дис. ... наук

— Хмельницьк, 1996.

8. Бухалков М. И. Организация и нормирование труда: учебник для ВУЗов / Под ред. проф. М. В. Мельник.

— М. : ИНФРА-М, 2008.

— 416 с.

9. Бычин В. Б., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и нормирование труда. Учебник / под ред. д.э.н., проф. Ю. Г. Одегова.

— М. : Экзамен, 2007.

— 637 с.

10. Васильков В. Г., Василькова Н. В. Організація і управління процесами виробництва: навч. посіб.

— К. : КНЕУ, 2011.

— 503 с.

11. Ведерніков М. Д., Чернушкіна О. О. Нормування праці: навч. посіб.

— Львів : Новий світ-2000, 2011.

— 370 с.

12. Верхоглядов Н. І., Ядранський Д. М., Лисенко Ю. В., Слабко Я. Я. Нормування праці: Навч.-практ. посіб.

— К., 2009.

— 368 с.

13. Вишневская Н. Динамика рабочего времени: сравнительный анализ / Н. Вишневская // Мировая экономика и международные отношения.

— 2001.

— № 2.

— С. 61

—72.

14. Гальцов А. Д. Нормирование и основы научной организации труда в машиностроении.

— М. : Машиностроение, 1973.

— 512 с.

15. Головач А. С., Березина Н. С., Бокун Н. Ч. Организация, нормирование и оплата труда.

— М., 2004.

16. Горбатюк К. В. Шляхи удосконалення нормування праці в Україні // www.confcontact.com/2007nov/gorbatyuk.htm

17. Гупалов В. К. Управление рабочим временем / В. К. Гупалов.

— М. : Финансы и статистика, 1998.

— 240 с.

18. Данюк В. М., Райковська Г. О. Нормування праці

— К. : КНЕУ, 2006 .

— 267 с.

19. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник.

— К. : Юрінком Інтер, 2009.

— 624 с.

20. Ерохова В. А. Нормирование труда: новые подходы к порядку организации // Кадровик. Управление персоналом.

— 2008.

— № 6.

21. Єрьоменко В. О., Рижиков B. C., Коваленко С. О. Основи нормування праці: навч. посіб.

— К. : ТОВ «Видавництво Дельта», 2006.

— 288 с.

22. Жорсткі норми для працівників в Японії // www.pib.odessa. ua/?p=922

23. Закон України «Про оплату праці» // Закон України.

— Т. 8.

— К. : Ін-т законодавства, 1997.

24. Игумнов Б. Н. Автоматизированные системы проектирования и нормирования труда.

— Львов : Світ, 1992.

25. Калина А. В. Економіка, планування та організація діяльності підприємства

— К.: Університет «Україна», 2006.

26. Калина А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини.

— К.: МАУП, 2012.

27. Кайзен для робочих / Группа разработчиков издательства «Productivity press» / пер. с англ.

— М. : Ин. комплексных стратегических исследований, 2007.

— 152 с.

28. Керб Л. П. Основи охорони праці: навч. посіб.

— К. : КНЕУ, 2003.

— 215 с.

29. Колесник В. В. Социально-экономические аспекты организации и нормирования управленческого труда / В. В. Колесник, Н. Н. Сердюк // Социально-эконом. аспекты промышл. политики: зб. наукових праць. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие.

— Донецк, 2006.

— Т. 3.

— С. 211

—218.

30. Колот A. M. Мотивація персоналу: підручник.

— К. : КНЕУ, 2002.

— 337 с.

31. Колот A. M., Грішнова О. А., Герасименко О. О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник.

— К. : КНЕУ, 2009.

— 711 с.

32. Костишина Т. А. Вдосконалення методів оцінки праці та її оплати в контексті інтеграції України до ЄС / Т. А. Костишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.

— 2005.

— № 2.

— Т. 1.

— С. 129

—133.

33. Кравчук О. М. Нормування праці в ретроспективі зарубіжної економічної науки: науковий погляд на його розвиток // Серія «Економічна теорія та економічна історія»: зб. наукових праць.

— Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2007.

— Вип. 4.

— 413 с.

34. Кравчук О. М. Основні концепції українських вчених у сфері нормування праці // Основні концепції українських учених у сфері нормування праці.

— Луцьк, 2007.

— С. 28

—35.

35. Крушельницька Я. В. Фізіологія та психологія праці

— К.: КНЕУ, 2005.

36. Кузьменко В., Маляєв В. Нормування праці

— підґрунтя для підвищення заробітної плати // Праця і зарплата.

— 2010.

— № 35.

— С. 4

—5.

37. Лучанов С. Нормирование труда: просто о серьезном // Менеджер по персоналу.

— 2009.

— № 12.

— С. 54

—64.

38. Лучанов С. Нормирование труда служащих // Менеджер по персоналу.

— 2010.

— № 7.

— С. 66

—69.

39. Лясников И. А., Никитин А. В. Сборник задач по экономике, организации и нормированию труда в промышленности.

— М. : Экономика, 1981.

— 255 с.

40. Методика нормирования труда при многостаночном (многоагрегатном) обслуживании.

— М. : Информэлектро, 1984.

41. Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве.

— М. : Экономика, 1987.

42. Научная организация и нормирование труда в машиностроении.

— М. : 1976.

— 143 с.

43. Никитин А. В. Сборник задач по экономике, нормированию и организации труда в промышленности: учеб. пособие для вузов / под ред. П. Ф. Петроченко.

— 3-е изд., перераб. и доп.

— М. : Экономика, 1990.

— 271 с.

44. Нормирование труда в промышленности.

— М. : Экономика, 1982.

45. Нормирование труда в условиях интенсификации производства.

— К. : Техника, 1988.

46. Нормативные материалы по нормированию труда.

— М. : Экономика, 1987.

47. Общемашиностроительные нормативы времени для нормирования многостаночных работ на металлорежущих станках.

— М. : Экономика, 1989.

48. Общемашино-строительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства.

— М. : Экономика, 1991.

49. Одерій В., Асадуліна В. Нормування праці управлінського персоналу

— один із основних напрямів підвищення продуктивності на підприємстві // Податковий вісник України.

— 2006.

— № 29.

— С. 62

—63.

50. Організація праці: навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Данюка.

— К. : КНЕУ, 2009.

— 332 с.

51. Организация и нормирование труда: учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Адамчука.

— М. : Финстатинформ, 2000.

— 301 с.

52. Основи нормування праці в народному господарстві України: навч. посіб.

— Краматорськ, 2001.

— 385 с.

53. Павленко А. П. Совершенствование нормирования труда инженерно-технических работников и служащих

— М. : Экономика, 1976.

54. Панфилова Н. Ю., Медведєва Ю. В., Марков М. В. Альбом наглядных пособий по организации и нормированию труда

— ГОУ ВПО УГТУ

— УПИ

— СПб., 2005.

— 77 с.

55. Пашуто В. П. Организация и нормирования труда на предприятии: учебное пособие.

— М. : Новое знание, 2001.

— 405 с.

56. Погорелов Н. И. Нормирование труда в промышленности.

— Харьков, 1991.

— 265 с.

57. Подоровская М. М. Организация труда: Конспект лекций.

— 2-е изд., стер.

— К. : МАУП, 2004.

— 102 с.

58. Положення про порядок розроблення нормативних матеріалів для нормування праці.

— Краматорськ, 1997.

59. Процик О. П., Бабій І. В. Сучасні перспективи нормування праці в управлінні бізнесом // www.confcontact.сom/2007may/5_procik.htm.

60. Раппопорт В. С. Основы нормирования управленческого труда на промышленных предприятиях.

— М. : Экономика, 1968.

— 69 с.

61. Сандуленко М. Ю. Аналіз діючих систем мікроелементних нормативів з метою можливості їх використання для удосконалення нормативної бази України / М. Ю. Сандуленко, Т. В. Перепельчук // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.

— Ч. 1.

— К. : КНЕУ, 2007.

— Т. 1.

— С. 724

—729.

62. Смирнов Е. Л. Справочное пособие по научной организации труда

— М. : Экономика, 1996.

63. Справочник нормировщика.

— Л. : Машиностроение, 1986.

64. Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве

— М. : Экономика, 1989.

65. Тян Р. Б., Багирова І. В. Орагнізація виробництва.

— К.: Центр навчальної літератури, 2005.

66. Уманский A. M., Сумцов В. Г. Международные трудовые нормы и рекомендации.

— Луганск: ВУГУ, 1999.

— 248 с.

67. Федченко А. А. Регламентация трудового процесса

— основа его рационализации / А. А. Федченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник накових праць.

— К. : КНЕУ, № 1(3)/2012.

— С. 36

—41.

68. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха.

— Л. : Наука, 1984.

69. Фильев В. И. Нормирование труда на современном предприятии: Метод. пособие.

— М. : Бухгалтерский бюллетень, 1996.

70. Фильев В. И. Техническое нормирование на предприятиях химической промышленности.

— Л. : Химия, 1989.

175 с.

71. Чернов В. І., Оленич Є. І. Нормування праці. Навч. метод. посіб.

— К. : КНЕУ, 2000.

— 146 с.

72. Черняева Д. В. Нормирование труда в зарубежных странах // Труд за рубежом.

— 2008.

— № 1.

— С. 108

—127.

73. Шибаев А. А. Нормирование труда: состояние, основные направления развития, государственная политика в данной сфере //www.niitruda.ru/analytics/publications

74. Экономика и рынок труда / под ред. А. С. Головачева.

— Минск : Вышэйшая шк., 1994.

75. Aquilano N., Chase R., Jacobs R.. Production and Operations Management.

— Irvin McGraw-Hill, 2004.

— p. 691.

ДОДАТКИ

ДОДАТКИ

Додаток 1

КАРТА УМОВ ПРАЦІ № Підприємство (організація, установа) Виробництво Цех (дільниця, відділ) Номер робочого місця Професія (посада) Номери аналогічних робочих місць 1. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу III клас

— шкідливі й небезпечні умови і характер праці № з/п

Дата досліджен ня

Нормативне значення (ГДР,

Тривалість дії фактора, % за зміну

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Фактичне значення

Примітка

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

ГДК)

Шкідливі хімічні речовини, мг/м3:

1.

1 клас небезпеки:

2 клас небезпеки:

3 клас небезпеки:

4 клас небезпеки:

2.Пил переважно фіброгенної дії

3.Вібрація (загальна і локальна)

4.Шум (дБА екв.)

5.Інфразвук

6.Ультразвук

7.Іонізуючі випромінювання

Неіонізуючі випромінювання:

— радіочастотний діапазон

— діапазон промислової частоти

Продовження табл. III клас

Продовження табл. III клас

— шкідливі й небезпечні умови і характер праці № з/п

Дата досліджен ня

Нормативне значення (ГДР,

Тривалість дії фактора, % за зміну

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Фактичне значення

Примітка

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

ГДК)

— електрична складова, В/м

— магнітна складова, А/м

— статична електрика кВ/м

— лазерне випромінювання

— оптичний діапазон

Мікроклімат у приміщенні:

8.

— температура повітря, о

С

— швидкість руху повітря, м/с

— відносна вологість повітря, %

— інфрачервоне випромінювання,

2

Вт/м

Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), о

9.

С

— влітку

— взимку 10.Атмосферний тиск 11.Біологічні фактори:

— Мікроорганізми

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3

—4 клас небезпеки

— Білкові препарати

1 клас небезпеки

Продовження табл. III клас

Продовження табл. III клас

— шкідливі й небезпечні умови і характер праці № з/п

Дата досліджен ня

Нормативне значення (ГДР,

Тривалість дії фактора, % за зміну

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Фактичне значення

Примітка

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

ГДК)

2 клас небезпеки

3

—4 клас небезпеки

— Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо)

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3

—4 клас небезпеки 12.Важкість праці:

Динамічна робота:

— потужність зовнішньої роботи (Вт) при роботі за участю м’язів нижніх кінцівок і тулуба

— те саме при роботі переважною участю м’язів плечового поясу ч 45 ж 30,5

— маса піднімання і переміщення вантажу, кг ч 30 ж 10

— дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)

20001

40000

Статичне навантаження:

— величина навантаження за зміну (кг/с) при утриманні вантажу: однією рукою18001

43000 двома руками43001

97000 за участю м’язів тулуба і ніг

61001

130000

Продовження табл. III клас

Продовження табл. III клас

— шкідливі й небезпечні умови і характер праці № з/п

Дата досліджен ня

Нормативне значення (ГДР,

Тривалість дії фактора, % за зміну

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Фактичне значення

Примітка 13.Робоча поза: перебування в нахиленому положенні до 30

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

ГДК)

25 або перебування у вимушеному положенні (перебування на колінах та напочіпки), % до часу тривалості зміни

0

Нахили тулуба, разів до 100

— переміщення в просторі, км (переходи, обумовлені технологічним процесом)

4,1

—10 14.Напруженість праці

Увага:

— тривалість застереження (% до тривалості зміни),

51

—75

— щільність сигналів у середньому за годину

176

300

Напруженість аналізаторних функцій:

— зору (категорія зорових робіт за

ТочнаТочна

Сніп II-4-79),

— слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)

90

—7080

Емоційна і інтелектуальна напруженість робота за графіком робота за графіком

Одноманітність:

— кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

10

—45

Закінчення табл. III клас

Закінчення табл. III клас

— шкідливі й небезпечні умови і характер праці № з/п

Дата досліджен ня

Нормативне значення (ГДР,

Тривалість дії фактора, % за зміну

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Фактичне значення

Примітка

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

ГДК)

— тривалість виконання повторюваних операцій (в секундах)

100

20

— час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

81

—95

15.ЗмінністьІ і ІІ

Кількість факторів

Гігієнічна оцінка умов праці Умови і характер праці відносяться до II. Оцінка технічного та організаційного рівня III.Атестація робочого місця IV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування V. Пільги і компенсації

НайменуванняДіючіЗапропонованіВитрати, грн

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. 13.2. Зв’язок ефективності праці з її продуктивністю
13.2. Зв’язок ефективності праці з її продуктивністю
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
12.2. Аналіз стану організації праці
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА НОРМУВАННЯМ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki