Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаСмирнов Євген Валерійович, старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Smyrnov Ievgen, Senior lecturer of


< Попередня  Змiст  Наступна >

Смирнов Євген Валерійович, старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Smyrnov Ievgen, Senior lecturer of


Приділено увагу проактивній tion is paid to the behavior of гресивній і перспективній формі їх розвитку. Визначено та структуровано залежності в системі: інновації — проактивність — динамізм — ресурсозаgressive and promising forms of development. Defined and structured dependence in the system: innovation — proactive

— dynamism — with resources

Ключові слова: проактивна поведінка, інноваційна діяльність, інформаційна економіка, динамічні здатності, ресурси підприємства Key words: proactive behavior, innovation, information eco-nomics, dynamic abilities, the company’s resources

У період трансформації ринкової системи у бік інформаційної (мережної) економіки, коли основним ресурсом, який забезпечує зростання ВВП, стає інформація та знання, забезпечення високих темпів розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності продукції значною мірою визначається рівнем інноваційної активності підприємств.

З приходом інформаційних технологій у життя людини і діяльність соціально-економічних систем, інформація починає розглядатись як основа для отримання ресурсів більш високого порядку — знань. Жоден матеріальний ресурс не є ресурсом, поки не існує знань (не визначено можливостей) його продуктивного використання. Для забезпечення найвищої ефективності бізнесу необхідно постійно прагнути скорочення відставання між мож-

ливостями та ресурсами, а з і іншого боку, існування часового інтервалу між можливостями і перетворення їх на ресурси є передумовою появи інновацій, а лідерами інноваційного розвитку стають підприємства, що оцінили (до них неоцінені) можливості, перетворивши останні на ресурси. Доведено, що перетворення можливостей підприємства на ресурси опосередковують його динамічні здатності. Таким чином, необхідно говорити про вимогу щодо динамічності ресурсів підприємств, яка у ХХІ столітті дедалі посилюватиметься. Тобто, розвиток динамічних здатностей як основи забезпечення конкурентних переваг, інноваційний напрямок в управлінні ресурсами підприємства.

Рис. 1. Економічна логіка проактивності (розробка автора)

Рис. 1. Економічна логіка проактивності (розробка автора)

Традиційно, основним критерієм ефективності діяльності підприємства є його вартість, або, навіть, цінність (value). Прагнучи генерувати максимальну цінність, підприємство намагається перейти із зони нормативних прибутків у зону надприбутків — рент, й можливі два шляхи такого «переходу»: інтенсивний та інерційний. Інтенсивний шлях передбачатиме пошук найкращих ресурсів і контроль над ними (результат — рікардіанська рента), а інерційний шлях передбачає абсолютизацію рівня контролю підприємства над ресурсом і встановлення («одноосібно») рівня його максимальної ефективності (результатом якої є чемберліанська рента). На відміну від рікардіанської та чемберліанської, шумпетеріанську ренту отримують підприємства, що розвивають динамічні здатності і впроваджують проривні інновації. Тобто, шумпетеріанська рента є формою надприбутку, який отримує підприємство внаслідок так званої «інноваційної монополії»

— від створення нового продукту, технології, впровадження маркетингових або організаційних інновацій, яких інші підприємства з певних суб’єктивних і об’єктивних причин не можуть скопіювати, забезпечуючи стійкі конкурентні переваги у стратегічній перспективі.

Таким чином, забезпечення ефективного функціонування підприємств на міжнародних ринках в умовах жорсткої конкуренції може бути досягнуто лише за умови проактивної стратегічної поведінки, яка базується на засадах пріоритетного розвитку динамічних здатностей. Проводячи аналогії з психологією, проактивну стратегію компанії можна порівняти з інтернальною поведінкою людини — тобто властивістю особистості, яка приймає відповідальність за те, що з нею відбувається, за свої вчинки. Ця якість відбиває рівень суб’єктивності контролю, а також знаходиться у тісному зв’язку з розвитком особистої відповідальності. Ті ж самі аспекти екстраполюються на значущості проактивної поведінки в стратегічній перспективі компанії.

Рис. 2. Сутність проактивної складової в інноваційній діяльності підприємства (розробка автора)

Література

1. Огірко І. В. Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. — Л.: Вид-во ЛНУ ім. Франка, 2001. — Вип. 8. — С. 140

—145.

2. Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін. ]; за заг. ред. д.е.н., проф. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 2014.

3. Смирнов Є. В. Теоретичні аспекти ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємств» // Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика», 21 жовтня 2010 р. — С. 285—288. УДК 658.012.011.56E-mail: yakovlev@kpi.kharkov.ua


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Секція № 3 БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМ RESTRUCTURING ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ОF VIROBNICHE-EKONOMICHNIKH SYSTEMS
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕЖІ
Горбунова Анна Ігорівна, економічний університет імені Вадима Гетьмана» Україна Gorbunova Anna, Economic University named after Vadym Hetman», Head of methodology department, PJSC
Дідик П. М., аспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МАТРИЧНИЙ МЕТОД
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki