< Попередня  Змiст  Наступна >

СКЛАДОВІ ОБЛІКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ КРАЇН ЄВРОПИ


Методологія бухгалтерського обліку є загальнонауковим поняттям, яке переходить через національні кордони і визначає вихідні положення облікової системи, що розкривають принципибухгалтерського обліку, методи оцінки, структуру фінансової звітності, зв’язок фінансового та податкового обліку, що на рівнікожної країни утворюють особливу систему процедур обліковоїобробки даних. На основі загальної системи методологічних підходів в кожній країні формується специфічний набір методологічного інструментарію, який становить основу національної системи бухгалтерського обліку. Враховуючи існуючі в світі підходидо регулювання системи бухгалтерського обліку, в різних країнахутворюється певна модель облікової системи, що визначаєтьсяхарактером розробки, затвердження та впровадження методологіїобліку економічної діяльності.

Не дивлячись на наявність загальновизнаних методологічнихположень у бухгалтерському обліку, методів обліку, кожна країна при формуванні національної облікової системи орієнтуєтьсяна особливості власної економіки, що визначають вибір принципів обліку, підходів до оцінки активів і зобов’язань, методів їхвизнання, необхідність уніфікації облікових процедур, форм регістрів і звітів тощо.

Сьогодні більшість європейських країн знаходиться в процесігармонізації обліку на міжнародному рівні, наслідком чого є активне запровадження і використання в обліковій практиці Міжнародних стандартів фінансової звітності. Базовою основою міжнародних стандартів фінансової звітності стали принципи бухгалтерського обліку, які фактично відображають методологію обліку, прийняту кожною країною. В кожній країні формується власна система принципів бухгалтерського обліку яка доповнюєтьсяокремими методологічними інструментами.

Науковці Німеччини, серед яких Й. Літткеманн, Й. Танскій,М. Холтрап, Т. Хюттче, Й. Шер, К. Шульте в якості елементівметодології бухгалтерського обліку виділяють найбільш поширені методи збору, складання та подання фінансової інформації:спосіб простого та подвійного запису, балансування, прийомидокументування, інвентаризації (в тому числі й інвентар), оцінку,калькулювання, рахунки і звітність (баланс та звіт про прибуткита збитки). Крім цього розглядаються такі методологічні складовіяк принципи обліку, структура фінансової звітності, оцінка тасправедлива вартість, динамічний баланс та облік.

Окрема увага німецькими авторами, зокрема, М. Ерхардтом,Е. Кутненко, Ф. Селхертом, приділяється принципам бухгалтерського обліку, які дослівно називаються «принципи належногобухгалтерського обліку» (нім. «die Grunds?tze ordnungsgem??erBucfh?hrung»). Нормативним документом, яким визначаютьсяпринципи бухгалтерського обліку, є Комерційний (Торговий) кодекс Германії. До основних принципів обліку належать: точність;ясність і прозорість; індивідуальна оцінка; повнота; порівнянність та обачність; уточнення показників; принцип нарахувань;імпаритет; часове розмежування; обережність; непорушність балансу; продовження підприємницької діяльності; періодизації;звітної дати. Рівень розвитку методології бухгалтерського облікув Німеччині є достатньо високим та забезпечує належну обробкуй зведення облікових даних у фінансовій звітності.Інший підхід до розкриття методології бухгалтерського облікумає місце в працях французьких вчених. Вивчення науковихпраць учених Франції свідчить про переважне спрямування наукових досліджень на проблеми розвитку теорії обліку, обліковихконцепцій, дослідження впливу економічних парадигм на систему обліку тощо. Методологічні складові системи бухгалтерського обліку розглядаються, як правило, з практичної точки зору через комплекс облікових процедур.

Так, А. Верхет, С. Гріффитс, Ф. Гуллермік, С. ДжорданоСпринг, Ж.-М. Кокоянак, М. Лакруа розкривають практичні процедури бухгалтерського обліку, застосування плану рахунків,аналітичний облік основних бізнес-процесів, особливості оподаткування господарської діяльності, документування господарських операцій, відображення їх на рахунках обліку та у звітностіпідприємства.

Принципи бухгалтерського обліку у Франції визначені Комерційним кодексом і є незмінними: безперервності діяльності; незалежності фінансового обліку; початкової вартості; обережності;послідовності; суттєвості; неприпустимості компенсації активів ізобов’язань; «хорошої» інформації; превалювання сутності надформою; непорушності початкового балансу.

Окрема роль методології бухгалтерського обліку відводитьсяіталійськими вченими. В наукових працях розглядаються елеме-нти облікової методології. Так, С. Коронелла стверджує, що метод бухгалтерського обліку є упорядкованим набором технічнихстандартів, яких необхідно дотримуватись, і які забезпечують чіткість запису, а в своїй загальній сукупності — достовірність інформації, яку надає система бухгалтерського обліку [1, с. 2]. Б.Фрaззa та Дж. Черіані в якості базового елемента методу бухгалтерського обліку розглядають подвійний запис і присвячуютьсвою працю процесу ведення бухгалтерського обліку та складанню звітності підприємства.

Розкриття принципів бухгалтерського обліку італійськимивченими здійснюється у відповідності до МСФЗ (IAS/IFRS). Зокрема, А. Меліс у праці «Якість зовнішньої інформації. Принципибухгалтерського обліку та емпіричні докази» [2] наводить перелік принципів, що відповідає міжнародним стандартам. При цьому у Цивільному кодексі Італії містяться норми, які розкриваютьзміст принципів бухгалтерського обліку. Так, у ст. 2423 зазначено, що фінансова звітність повинна надавати повне достовірнепредставлення інформації про капітал і фінансове становищекомпанії, а також результати діяльності; баланс має бути складений у євро.

Польськими науковцями методологія бухгалтерського облікувважається одним з найважливіших елементів облікової системи.Методи, що відносяться авторами до елементів методу бухгалтерського обліку, включають як бухгалтерські, так і статистичній аналітичні. Зокрема, економічний метод, балансовий, методмоментів і періодів, метод групування, метод оцінки.

Розглядаючи принципи бухгалтерського обліку, польські автори переважно дотримуються вимог міжнародних стандартівфінансової звітності та виділяють такі [3, с. 19—21]: безперервності діяльності; реєстрація доходів і витрат у момент їх виникнення; принцип відповідності доходів і витрат; історичної вартості; неможливість завищувати або занижувати фінансові результати; істотності; постійності.

Порівняння принципів бухгалтерського обліку як важливогоелементу облікової методології європейських країн дозволяє виділити найбільш сталі вимоги, що висуваються до системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Серед принципів бухгалтерського обліку, що мають найбільшу значимість в європейських країнах, є: безперервність діяльності, нарахування тавідповідності доходів і витрат, суттєвість, періодичність, послідовність, обачність, повне висвітлення, превалювання сутностінад формою, історична (фактична) собівартість.

Проведення аналізу складових методології бухгалтерськогообліку економічно розвинутих європейських країн дозволяє визначити ключові напрями розвитку вітчизняної методології, переглянути систему методів обліку удосконалити концептуальнізасади облікової системи.

Література

1. Coronella S. Sistemi e metodi contabili [Електронний ресурс] /Stefano Coronella // Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad usoesclusivo degli studenti. — Режим доступу: http://economia.uniparthe-nope.it/isa/coronella/ sistemi%20e%20metodi.pdf

2. Melis A. La qualit? dell’informazione esterna. Principi contabili edevidenze empiriche / Melis Andrea.

— Giuffre Editore, 2008. — 258 р.

3. Podstawy rachunkowo?ci / Praca zbiorowa pod redakcja KazimierzaSawickiego.

— [Wydanie czwarte zmienione].

— Warszawa: PolskieWydawnictwo Ekonomiczne, 2002. — 332 p.УДК 657.4:658.84:004.738Корягін М. В.,д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку,Львівська комерційна академія,Плотніченко І. Б.,ст. викладач кафедри обліку і аудиту,Національний університет «Львівська політехніка»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВНУТРІШНЯ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВІ
КОНЦЕПЦІЯ ВАРІАНТНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki