Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ


ПІДПРИЄМСТВА THE WAYS OF RESTRUCTURING MACHINE BUILDING PLANT INFRASTRUCTURE структурних підрозділів на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств.

МАШИНОБУДІВНОГО

Анотація. Розглянуто основні шляхи адаптації інфраструктурної діяльності машинобудівних підприємств до сучасних ринкових умов. Наведено варіанти структурної перебудови інфраSummary. The main ways of in-frastructural adaptation of the machine-building plants are being reviewed. Restructuring models of infrastructural de-partments are being analyzed

Ключові слова: інфраструктура підприємства, реструктуризація, трансформація, промисловий холдинг based on the local machinebuilding plants. Key words: enterprise infra-structure, restructuring, trans-formation, industrial holding

Переважна більшість вітчизняних машинобудівних підприємства отримали у спадок від радянських часів велику кількість інфраструктурних об’єктів, що не відповідають сучасним вимогам ринкового господарства. Для утримання і розвитку своїх конкурентних переваг таким підприємствам критично важливо максимально швидко та ефективно переналаштувати роботу допоміжних служб на ринкові принципи і залучити сучасні методики управління інфраструктурною діяльністю.

Проблеми реструктуризації діяльності промислових підприємств в умовах ринкової економіки ґрунтовно вивчали такі автори, як О. Г. Мокроносов і О. І. Чучкалова, Д. Ю. Нікологородский, Н. Г. Пігуль, Н. А. Дехтяр, К. В. Селезньов, С. М. Савченко та інші. У своїх працях вони розглядають найефективніші способи переформатування діяльності пострадянських промислових підприємств на рейки капіталістичного господарства. Проте питання інфраструктурного управління рідко розглядалося виокремлено, також не наводилися можливі шляхи реструктуризації саме інфраструктурної діяльності машинобудівних підприємств.

У процесі адаптації системи інфраструктури до сучасних вимог функціонування машинобудівних підприємств, проведення лише оперативних заходів може бути недостатнім і тоді необхідно переходити до розгляду питання щодо реструктуризації власних інфраструктурних підрозділів [1].

Ми пропонуємо розглянути дві форми реструктуризації інфраструктурних підрозділів: з вирішенням правових питань — реорганізацією, тобто перебудовою юридичної особи, яка полягає у припиненні діяльності конкретної юридичної особи без ліквідації прав і майна з подальшою реєстрацією нової юридичної особи [2], і здійснення структурних перетворень, що не торкаються правових аспектів [3]. При цьому реорганізація інфраструктури підприємства може проводитися у формі виділення, якщо мова йде про власний структурний підрозділ (на прикладі бази відпочинку ПАТ «НВП «Більшовик»») [4], або приєднання, якщо машинобудівне підприємство включає підрозділ у свою структуру (включення громадської їдальні у склад соціальної інфраструктури на прикладі ПАТ «КЦКБА») [5] (рис. 1). На нашу думку, один із найперспективніших напрямків реструктуризації діяльності підрозділів інфраструктури є виокремлення їх у єдиний центр, підпорядкований діяльності промислового холдингу, що об’єднує два або більше підприємств [6]. Такий інфраструктурний центр має на меті кілька важливих завдань, такі як економія на масштабах виробництва/обслуговування і швид-

Рис.1. Шляхи реструктуризації інфраструктурних підрозділів машинобудівних підприємств

Рис.1. Шляхи реструктуризації інфраструктурних підрозділів машинобудівних підприємств

Узагальнюючи аналіз варіантів адаптаційних перетворень інфраструктури, можна констатувати таке: розвиток системи інфраструктури може проходити зі зміною структури компанії — реструктуризацією і без зміни структури — шляхом оперативного регулювання діяльності підрозділів інфраструктури. У рамках структурних трансформацій машинобудівне підприємство може організувати інфраструктурне виробництво в якості центру витрат або бізнес-одиниці. Крім того, підрозділ інфраструктури

ке впровадження інновацій та підвищення прибутковості інфраструктурної діяльності.

Література

1. Швыданенко Г. А., Рыкунич А. Ю. «Уровень развития инфраструктуры машиностроительных предприятий Украины» // Современный научный вестник. — № 15 (211). — Белгород, 2007. — С. 5—15.

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.) Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008.

3. Shvydanenko G. O., Rykunich A. Yu. (2014) «Alternative models of development for machine-building plant infrastructure» // Nauka i studia.№ 4 (114). — Przemy?l. — Р. 45

—53.

4. http://www.bolshevik.net.ua/uk

5. http://kckba.com.ua/page9.html?

6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» // [Ел. ре УДК: 65.016.1(075.8)sabadyreva_antonina@mail.ru

сурс] Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3528-15сурс] Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3528-15

Сабадирьова А. Л., к.е.н., доцент,

Шинкаренко В. М., к.ф.-м.н., доцент,

Одеський національний економічний університет, Україна


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Сагайдак Михаил Петрович, к.э.н., доцент Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНУ», Украина Sagaіdak M.P., PhD, аssos. рrof. Economic Institute of Kryvyi Rig Kryvyi Rig
Салавеліс Д.Є., аспірант,
Свинчук А. А., аспірант, асистент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Svynchuk Anastasiia, postgraduate, assistant at the Department of
Тищенко Олександр Олександрович, аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Тонюк Марина
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki