Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаШевчук Лариса Миколаївна, асистент кафедри економіки підприємств


< Попередня  Змiст  Наступна >

Шевчук Лариса Миколаївна, асистент кафедри економіки підприємств


Україна Shevchuk Larisa, assistant of department of economyenterprises Kamenetz-Podolsk national University of Ivan Ogienko, Ukraine

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка,

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ ПІДПРИЄМСТВ RESEARCHSTAGES OF MANAGEMENTOF TECHNICAL ANDTECHNOLOGICAL RENOVATION OFENTERPRISES УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКОТЕХНОЛОГІЧНИМ ОНОВЛЕННЯМ

Анотація. Автором виділені основні етапи процесу управAbstract.The authorhighlights the mainstages of the process-

ління техніко-технологічним оновленням підприємств, що включає аналіз, встановлення managementof technical and-technological renovationof en-terprises, including analysis,

цілей, розробку та реалізацію стратегії оновлення. На третьому етапі дуже важливими setting goals, developing andim-plementing the strategyupdate. In the thirdstage,a very impor-моментами є розробка альтернатив техніко-технологічного оновлення та їх оцінювання. Ключові слова: техніко-технологічне оновлення, етапи управління оновленням, стратегія оновлення, ефективність виробництва. tant pointis to developalterna-tivetechnical andtechnological renewal andtheirevaluation. Keywords: technical andtech-nological renewal, stages of up-date managementstrategyup-dateefficiency.

Багато науковців приділяли увагу проблемам управління техніко-технологічним оновленням підприємств. За радянських часів проблеми оновлення досліджувалися в умовах планової економіки. Наразі процес оновлення та управління ним розглядається у взаємодії із зовнішнім середовищем, вивчаються питання попиту та реалізації продукції. Питання управління оновленням досліджують такі вчені, як: О. Я. Дмитрук [1], Л. М. Хоменко [4], С. Д. Ільєнкова [2], О. М. Следь [3], І. М. Школа та багато інших. Л. М. Хоменко [4, с. 108] досліджує управління оновленням техніко-технологічної бази підприємства, як процес цілеспрямованого впливу на формування його техніко-технологічної бази з метою забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі.

Під управлінням техніко-технологічним оновленням розумітимемо процес цілеспрямованого впливу на підвищення технічного та економічного рівня підприємства шляхом модернізації і заміни морально та фізично зношеного обладнання новим, продуктивнішим, а також впровадження передової техніки та технологій, автоматизація виробництва з метою отримання додаткового економічного та соціального ефекту. Оскільки техніко-технологічне оновлення може значно підвищити ефективність виробництва та діяльності підприємства в цілому, необхідне комплексне, гнучке та своєчасне управління цими процесами. Саме тому автором зроблена спроба обґрунтування основних етапів процесу управління техніко-технологічним оновленням (рис. 1).

Рис. 1. Основні етапи процесу управління техніко-технологічним оновленням [розроблено автором]

Визначення потреб у здійсненні техніко-технологічного оновлення залежить від перспектив розвитку підприємства в цілому. При цьому необхідно детально проаналізувати стан наявного обладнання для визначення додаткових потреб у прогресивній техніці та технології.

Рис. 1. Основні етапи процесу управління техніко-технологічним оновленням [розроблено автором]

У процесі управління оновленням зростає роль фінансового планування для визначення обсягів засобів, якими може розпоряджатися підприємство для здійснення оновлення. Управління має забезпечувати реалізацію цих заходів у визначені терміни, які визначаються виникненням потреби в техніці. Оскільки і затримки із впровадженням, і їх передчасне введення призводять до збитків.

Література

1. Дмитрук О. Я. Технічне оновлення як складова розширеного відтворення підприємств машинобудівного комплексу в умовах інтеграції // Вісник Хмельницького національного університету — 2010 — № 2. — с. 97

—100.

2. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; под ред. С. Д. Ильенковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 343с.

3. Следь О. М. Принципи управління технічним оновленням виробництва підприємств промисловості / О. М. Следь // Матеріали V міжнар. наук.-теорет. конф. молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» (м. Донецьк, 5—6 черв. 2008 р.). — Донецьк: ДонНТУ, 2008.

— Т. 3.

— С. 130—132.

4. Хоменко Л. М. Концептуальні засади управління оновленням техніко-технологічної бази промислових підприємств в сучасних умовах // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 17.

— К.: КНЕУ, 2005. — 124 с. — С. 107

—110. УДК: 330.341shcherbyna.o.v@gmail.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Секція № 2 ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО УДК 330.3Budyaev.maxim@gmail.com Будяєв М. О., аспірант Гетьмана Maksym Budiaiev, Postgraduate student KNEU named after Vadim Hetman ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДВНЗ
ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АГЕНТІВ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
Власова Інна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ЗМІСТ
ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВ THE POTENTIAL OF INNOVATION DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
Карпенко Андрій Володимирович, к.е.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна Karpenko Andrii, PhD economy, AssociateProfessor, Zaporizhzhya
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki