< Попередня  Змiст  Наступна >

Щербина Ольга


Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Shcherbyna Olga, Docent,philosophicdoctor, Management department, KNEU named after V. Hetman, Ukraine

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА MANAGEMENT SYSTEM AND BUSINESS MODEL OF THE ENTERPRISE ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ

Анотація: розкривається сутність системи управління та бізнес-моделі підприємства, а також взаємозв’язок між ними.

Ключові слова: система, системне управління підприємством, бізнес-модель підприємства. Summary: reveals the essence of management and business model of the enterprise, and the relationship between them. Key words: system, manage-ment system of enterprise, busi-ness model of enterprise.

Системне управління — це підхід, який на сьогоднішній день має ефективно використовувати в своїй діяльності кожне підприємство і підприємець.

Системний підхід полягає в тому, що існує якась система, яка лежить в основі всіх механізмів і процесів в організації. Під системою розуміють сукупність взаємодіючих елементів, які становлять цілісне утворення, що має нові властивості, які відсутні в її елементів. Тобто, немає факторів, які розглядаються окремо від усього, немає процесів, які ніким не контролюються, немає працівників, які нікому не підкоряються — системний підхід до управління дозволяє інтегрувати всі елементи максимально ефективно з метою досягнення єдиної мети підприємства. Таким чином, система управління підприємством передбачає сукупність підсистем, процесів і елементів, які при взаємодії забезпечують ефективне функціонування організації.

Системний підхід в управлінні вважається скоріше способом мислення менеджерів про організацію й управління нею, а не набором якихось конкретних прийомів чи інструментів. Саме це вимагає пошуку конкретніших категорій і механізмів для опису і впровадження системності в діяльність підприємства.

Підприємства звичайно є складними об’єктами, мають свою специфіку і потребують в певних аспектах індивідуального підходу. В той же час існує кілька основних уніфікованих етапів створення ефективної системи управління на будь-якому підприємстві: формування бізнес-моделі діяльності підприємства; побудова бізнес-процесу, що відповідає за створення цінності для споживача тобто реалізації бізнес-моделі; розробка організаційної структури та механізму взаємодії працівників між собою в рамках бізнес-процесу. В цій статті ґрунтовніше зупинимося на першому етапі, а саме взаємозв’язку системи управління та бізнес-моделі.

Бізнес-модель — спрощене уявлення про бізнес, призначене для цілісного представлення та аналізу діяльності всієї системи взаємопов’язаних процесів підприємства. Бізнес-модель підприємства пояснює суть його діяльності, є його «серцем» і тому має відповідати на ключові питання, такі як «що робимо?», «для кого робимо?», «як робимо?», «з ким є партнерами?» та інші.

Бізнес-модель описує, яким чином компанія створює додану цінність для споживача та набуває фінансової, соціальної та іншої вартості в часі. В узагальненому вигляді бізнес-модель описує три фактори: фактор користі чи вигоди для клієнтів, фактор вартості (витратності) діяльності бізнес-системи і фактор прибутковості, тобто способу заробляння грошей для підприємства.

Метою створення бізнес-моделі є створення зрозумілого, наочного, достовірного уявлення про систему управління підпри-

ємством. Бізнес-модель може бути представлена у вигляді малюнка, схеми, об’ємної моделі. Найбільш поширеною на сьогодні є візуалізація наповнення бізнес-моделі запропонована О. Остервальдером та І. Піньє [1]. Ними при описі бізнес-моделі пропонується структурувати інформацію за такими блоками:

— пропонована споживачеві цінність — перелік продуктів і сервісів, які пропонуються споживачам;

— цільові сегменти споживачів — перелік цільових аудиторій для продуктів і сервісів компанії;

— взаємини зі споживачами — опис процесу управління відносинами зі споживачем;

— канали збуту — способи і засоби, які використовує компанія для доставки продуктів і сервісів споживачам;

— ключові бізнес-процеси — послідовність операцій щодо створення продукту та відтворення цінності для споживача;

— ключові ресурси — список ресурсів, необхідних для створення цінності для споживача;

— ключові партнери — співпраця з іншими компаніями, яка доповнює інші аспекти бізнес-моделі і додає цінності споживачу;

— структура витрат компанії, які вона несе, реалізуючи бізнес-модель;

— джерела доходів — спосіб, яким компанія заробляє гроші, використовуючи різні потоки доходів.

Такий підхід до аналізу і опису бізнес-моделі дозволяє сприйняти бізнес-систему в цілому, побачити основні її елементи, взаємозалежності між ними, суперечності, а також розглянути альтернативні методи діяльності та проаналізувати наслідки їх застосування. Передбачається, що в процесі опису бізнес-моделі можна знайти шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства.

Підсумовуючи підкреслимо, що опис бізнес-моделі дозволяє закласти фундамент для реалізації системного підходу в повсякденному управлінні підприємством. Це досягається завдяки перевірці всіх управлінських рішень логіці свідомо обраної бізнес-моделі.

До ключових ознак наявності системного підходу до управління підприємством можна віднести такі:

— на підприємстві присутні свідомо визначені цілі та принципи роботи зі споживачами;

— на підприємстві наявний зрозумілий всім співробітникам механізм (послідовність дій та учасники) прийняття свідомих і логічних управлінських рішень як реакція на заплановані або непередбачені зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах;

— на підприємстві наявний механізм впровадження прийнятих рішень, що спрямований на безконфліктну взаємодію всіх його підсистем з метою досягнення цілей;

— на підприємстві наявний механізм зворотного зв’язку, а саме моніторингу, аналізу ситуації й оперативної управлінської реакції на відхилення від запланованого або нові можливості.

Системний підхід до управління підприємством дозволяє врахувати всі чинники, які впливають на його діяльність і розробити найоптимальну і найдоцільну для конкретної компанії бізнесмодель.

Література

1. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора // А. Остервальдер, И. Пинье.

— Сколково: Альпина Паблишер, 2013.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АГЕНТІВ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
Власова Інна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ЗМІСТ
ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВ THE POTENTIAL OF INNOVATION DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
Карпенко Андрій Володимирович, к.е.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна Karpenko Andrii, PhD economy, AssociateProfessor, Zaporizhzhya
Кужель Вячеслав
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki