< Попередня  Змiст  Наступна >

Секція № 4


гендерні відмінності обмежують як попит, так і пропозицію жіночої робочої сили. Це відбувається за рахунок дії старих стереотипів поведінки чоловіків та жінок у суспільстві, які впливають не тільки на найманих працівників, а й на роботодавців, які під час наймання на роботу віддають перевагу чоловікам, оскільки будь-яку жінку вважають невигідним і нестабільним працівником.

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УДК: 338.439.68 e-mail: Sirius101@ukr.net

Бакалова Наталія Леонідівна, аспірант, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ Анотація. Представлено сучасне вирішення проблеми якості продукції молокопродуктового підкомплексу України. Запропоноякості молочної продукції. Summary. The contemporary resolution of product quality вано рекомендації стосовно дотримання досягнутого рівня Ключові слова: молокопродуктовий підкомплекс, якість продукції, єдина система державного ринкового нагляду Bakalova Nataliia, PhD student of KNEU named after Vadym Hetman, Ukraine CONTEMPORARY STATE AND FUTURE TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE DIARY PRODUCT SUBCOMPLEX IN UKRAINE problem is presented. The rec-ommendations have been pro-posed concerning to mainte-nance of achieved quality level of the diary products. control

Keywords: diary product sub-complex, pro duct quality, unique system of state market

На сьогоднішній день галузь харчової промисловості є однією з потужних промислових галузей України та має соціальну важливість. Її стан суттєво впливає на рівень продовольчої безпеки країни.

Вирішенню актуальних проблем галузі харчової промисловості присвячені праці сучасних українських учених, таких як М. О. Барановський [1], Д. Ф. Крисанов [3], І. М. Дашко [2], Т. В. Сторчоус [2] і В. С. Негоденко [4].

Попит на життєво необхідні продукти харчування ніколи не зникає, тому навіть в періоди занепаду економіки країни, в 90-ті роки минулого сторіччя, галузь харчової промисловості продовжувала функціонувати.

Молокопродуктовий підкомплекс є частиною галузі харчової промисловості, яка, за оцінками вітчизняних учених, містить у собі до 40 підкомплексів. У 2012 році частка продукції молокопродуктового підкомплексу становила 7 % у загальній структурі продукції галузі [2].

Однією із важливих проблем молокопродуктового підкомплексу є невисокий рівень якості молочної продукції внаслідок отримання сировини з різних джерел постачання, у тому числі, від великої кількості дрібних домогосподарств, використання застарілих виробничих технологій, відсутності сучасної «системи єдиного державного ринкового нагляду щодо безпеки та якості агропромислової продукції» [3], незручному територіальному розташуванні молокопереробних підприємств відносно ринків сировини та ринків збуту, невисокий кваліфікаційний рівень виробничого персоналу.

За 2010—2013 роки відбувався повільний поступовий приріст виробництва молочної сировини за рахунок створення великими молокопереробними підприємствами пунктів централізованих збору молочної сировини від дрібних домогосподарств, упровадження підприємствами-виробниками власних сертифікованих систем якості тощо.

Таблиця 1

ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2010 р.—ЧЕРВЕНЬ 2014 р. (розроблено автором)

Найменування показника 2010Прирі с т виробниц тва за 2009 рік , % 2011Прирі с т виробниц тва за 2010 рік , % 2012Прирі с т виробниц тва за 2011 рік , % 2013Прирі с т виробниц тва за 2012 рік , % Сі чень — червень , 2014Прирі с т виробниц тва за 2013 рік , %
1234567891011
Обсяг виробленої молочної сировини, тис. т 801104891111910102961106524

У 2014 році, внаслідок різкого погіршення політичної ситуації в Україні, на нашу думку, можливе різке скорочення динаміки розвитку молокопродуктового підкомплексу та погіршення якості молочної продукції за рахунок підвищення цін на пальне та продовольчі групи товарів, зниження купівельної спроможності населення, зростання рівня інфляції та безробіття, зниження рівня конкурентоспроможності підприємств, скорочення чисельності кваліфікованих працівників галузі під час часткової мобілізації.

Наслідком складного суспільно-політичного становища в країні є зубожіння місцевого населення, скорочення вживання корисних видів продуктів харчування, необхідних для щоденного повноцінного раціону людини, одними з яких є молочна продукція.

Вважаємо за необхідне обрати в якості короткострокових стратегічних цілей молокопереробних підприємств утримання вже досягнутого рівня якості молочної продукції з переважною орієнтацією на експорт, військові замовлення держави та забезпечення нації повноцінними молочними продуктами харчування за доступними цінами.

Для підтримки молокопродуктового підкомплексу в ці складні часи необхідна підтримка держави у вигляді режиму пільгового оподаткування, надання дотацій виробникам молочної продукції, інвестування в розвиток молокопереробного підкомплексу та підкомплексу скотарства, який є постачальником джерела молочної сировини, переосмислення принципу територіального розташування молокопереробних підприємств залежно від місця отримання сировини та розташування ринків збуту продукції, доведення до кінця процесу гармонізації національних стандартів якості у відповідність із міжнародними та європейськими стандартами, створення єдиної системи державного ринкового нагляду щодо безпеки та якості продукції харчової промисловості [3] тощо.

Література

1. Барановський М. О. Регіональні особливості розитку харчової промисловості України // Економіка харчової промисловості.

— 2013.

— № 4 (20). — С. 26—31.

2. Дашко І. М., Сторчоус Т. В. Сучасний стан та особливості розвитку підприємств харчової промисловості // Економіка харчової промисловості. — 2013. — № 1 (17). — С. 13

—17.

3. Крисанов Д. Ф. Система гарантування безпечності та якості харчової продукції в Україні: ретроспектива реформування та рівень сформованості у європейському вимірі // Економіка харчової промисловості. — 2013. — № 4(20). — С. 5—12.

4. Негоденко В. С. Формування економічного потенціалу підприємств харчової промисловості // Економіка харчової промисловості.

— 2014. — № 2(22).

— С. 28—32.

УДК 658.15: 330.45e-mail: tetyana.lb@gmail.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Бойченко Катерина Степанівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Boichenko Kateryna, Ph. D., associated professor of the economic of enterprises
Васильєва О. О., к.ф.-м.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна СУЧАСНІ РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Васильков В. Г., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Vladimir Vasilkov, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
Галушко Ольга Сергіїівна, к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна 3 П — МОДЕЛЬ 3 Р — MODEL FOR THE COMPANY
Гаприндашвілі Б. В., аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна Haprindashvili Boris, graduate student department of banking The Kyiv National
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki