Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік - Головка Т. В.2.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГРОШОВІ КОШТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГРОШОВІ КОШТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ


Грошові кошти є найбільш ліквідною частиною оборотних активів, що використовується для поточних платежів і забезпечує необхідну платоспроможність підприємства. Інформація про грошові кошти представлена у формах фінансової звітності, що наведені на рис. 2.8.

Відображення інформації про грошові кошти у фінансовій звітності

Якщо на витрачення грошових коштів встановлюються певні обмеження, то вони не включаються до складу оборотних активів і показуються в Балансі за статтею «Інші необоротні активи» (р. 070). У формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» інформація про такі грошові кошти відображається у розділі VІ за рядком 691 «Грошові кошти, використання яких обмежено».

Підприємства, що мають господарські одиниці за межами України, включають їх показники до фінансової звітності шляхом перерахунку даних на основі валютного курсу згідно з вимогами П(С)БО 21.

У табл. 2.9 наведено методику використання валютного курсу при здійсненні таких перерахунків.

Таблиця 2.9

 

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ СТАТЕЙ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Статті

Порядок визначення

Монетарні та немонетарні (крім статей власного капіталу)

За валютним курсом на дату балансу

Доходи, витрати та статті руху грошових коштів

За валютним курсом на дату здійснення операції

Статті власного капіталу (крім нерозподіленого прибутку або непокритого збитку)

За валютним курсом на дату визначення показника

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

Визначається виходячи з нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року чистого прибутку (збитку) за даними перерахованого звіту про фінансові результати за звітний період та суми розподіленого у звітному періоді прибутку (списаного збитку), перерахованої за валютним курсом на дату розподілу прибутку (списання збитку)

Такий порядок застосовується лише для господарських одиниць, що відповідають ознакам, наведеним на рис. 2.9.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація щодо сум курсових різниць, які включені протягом звітного періоду до складу доходів, витрат та до складу іншого додаткового капіталу. В них розкривається взаємозв’язок між сумою курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду.

Критерії класифікації господарських одиниць за межами України

Якщо підприємство має господарські одиниці за межами України, то у разі зміни ознак класифікації їх діяльності наводиться інформація про характер та причини зміни, їх вплив на власний капітал та на чистий прибуток (збиток) за попередній рік.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.2. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.3. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
3.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
3.5. ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ ОТРИМАНИХ
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дисциплiни

МаркетингАнглійська моваПравоЕтика та естетикаІсторіяБухгалтерський облікЕкономікаІнформатикаМенеджментПолітологіяСтатистикаФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki