Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітністьРозділ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. 2.1. Платники податку на прибуток


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. 2.1. Платники податку на прибуток


Розділ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

Методика визначення прибутку в податковому обліку відрізняється  від  методики визначення прибутку в бухгалтерському обліку. У бухгалтерському обліку при визначенні фінансового результату  слід     дотримуватись принципу нарахування івідповідності доходів і витрат та принципу періодичності.

Основним принципом податкового обліку є відображення валових доходів та валових витрат за подією, яка сталася раніше: або за часом надходження (вибуття) грошових коштів за товари (роботи,        послуги), або за  часом  відвантаження (отримання) матеріальних цінностей, робіт чи послуг, — тобто діє так зване правило першої події.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР, із змінами і доповненнями) (далі — Закон про оподаткування прибутку) визначає платників податку на прибуток, порядок визначення об’єкта оподаткування та ставки оподаткування, порядок обліку, звітування та внесення податку на прибуток до бюджету.

2.1. Платники податку на прибуток

Платники податку на прибуток визначені ст. 2 Закону про оподаткування прибутку.

1. Платниками податку на прибуток є:

1.1. З числа резидентів — суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.

1.2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі — філії), зазначених у пп. 1.1, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади. При цьому платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок          до         бюджетів                    територіальних        громад                     за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами Закону про оподаткування прибутку та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.

Сума податку на прибуток філій за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково, виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих по основних фондах       такого                 платника податку,      які              розташовані              за місцезнаходженням філії, узагальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податку.

Вибір порядку сплати податку на прибуток здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про          що        повідомляють                    податкові    органи                 за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому філії (відокремлені підрозділи) подають податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток, за встановленою формою Державною податковою адміністрацією України (далі — ДПАУ).

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку         до     бюджету    територіальної       громади       за місцезнаходженням філії несе платник податку, до складу якого входить така філія.

1.3. З числа нерезидентів — фізичні чи юридичні особи, створені      у   будь-якій  організаційно-правовій    формі,    які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України чи законом.

1.4. Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські  (представницькі) функції  стосовно     таких нерезидентів або їх засновників.

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому ДПАУ. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації            у             податковому органі,   вважається        таким,                    що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

2. Платниками податку на прибуток, що одержаний від господарської діяльності залізничного транспорту, є управління залізниці. Перелік робіт та послуг, що належать до господарської діяльності залізничного транспорту, затверджується Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).

2.1. Доходи залізниць, одержані від господарської діяльності залізничного транспорту, визначаються у межах дохідних надходжень, перерозподілених між залізницями у порядку, затверджуваному КМУ.

2.2. Платниками податку на прибуток, що одержаний не від господарської     діяльності       залізничного      транспорту,      є підприємства     залізничного     транспорту     та     їх  структурні підрозділи.

3. Національний банк України (далі — НБУ) та його установи (крім госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку) сплачують до державного бюджету України суму перевищення валових доходів консолідованого балансу над валовими витратами та частиною валових витрат років, що передують звітному (якщо вони не відшкодовані валовими доходами таких років) після закінчення фінансового року. У разі перевищення за підсумками року затверджених видатків НБУ над отриманими доходами дефіцит покривається за рахунок державного бюджету України.

4.     Установи     кримінально-виконавчої     системи     та     їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної Державним           департаментом  України        з     питань             виконання покарань, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств, з включенням сум таких доходів до відповідних      кошторисів      їх      фінансування,              затверджених

Державним    департаментом    України    з    питань    виконання покарань.

Узагальнений перелік платників податку на прибуток подано на рис. 2.1.

Платники податку на прибуток

Рис. 2.1. Платники податку на прибуток


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.4. Валові витрати: їх склад та порядок обліку
2.5. Особливості обліку витрат, які частково включаються до складу валових витрат
2.6. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів
2.7. Оподаткування операцій особливого виду
2.8. Податковий облік операцій з основними фондами та нарахування амортизації
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki