Posibniki.com.uaБухгалтерський облікОрганізація бухгалтерського обліку в бюджетних установахРОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ


Основні терміни і поняття: бухгалтерська звітність; принципи бухгалтерської звітності; класифікація бухгалтерської звітності; організація інвентаризації; організація складання звітності; організація подання звітності.

10.1. Основи організації бухгалтерської звітності

Система бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів і видатків передбачає суцільне безперервне відображення господарської діяльності бюджетних установ у первинному та поточному обліку. Інформація, що відображається в документах і реєстрах бухгалтерського обліку, носить дещо відокремлений характер і, з огляду на це, є складною для аналізу діяльності бюджетних установ. Безумовно, показники і дані зазначених етапів обліку потребують узагальнення. Зазначене завдання виконується на заключному, чи підсумковому, етапі бухгалтерського обліку — етапі складання бухгалтерської звітності. Висока відповідальність завершального етапу бухгалтерського обліку вимагає відповідного рівня організації зазначеного технологічного етапу

— облікового процесу.

Серед напрямків організації складання і подання бухгалтерської звітності виокремлюють такі загальні: ? визначення нормативної бази; ? розробка класифікації звітності; ? організація інвентаризації; ? організація складання звітності; ? організація надання звітності.

Завданнями організації бухгалтерської звітності є забезпечення повноти і достовірності останньої, своєчасності її подання, а також реалізації інших принципів формування і подання бухгалтерської звітності бюджетних установ.

Нормативна база, що регулює питання методики і організації підсумкового етапу бухгалтерського обліку, окреслюється такими нормативними актами:

10.2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності

Бухгалтерська звітність бюджетних установ являє собою систему узагальнених і взаємозв’язаних показників, що характеризують результати роботи та особливості діяльності зазначених установ за певний період.

Процес складання бухгалтерської звітності, як і процес бухгалтерського обліку в цілому, базується на комплексі певних принципів. Першим і головним принципом бухгалтерської звітності є достовірність відображених показників. Це можливо за умов: ? дотримання упродовж звітного року єдиної методики відображення окремих господарських операцій та оцінки майна; ? повноти відображення в обліку всіх господарських операцій за відповідний період;

? Закон України ««Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 №996-ХIV; ? Бюджетний кодекс України; ? Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»; ? Наказ Головного Управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу»; ? лист Державного казначейства України від 22.12.2000 №0704/1219-9396 «Про річне заключення рахунків»; ? Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році місячної фінансової звітності установами і організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів» від 31.01.02 №18; ? Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами і організаціями, що отримують кошти державного та /або місцевих бюджетів» від 28.03.02 №59; ? Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного і/або місцевих бюджетів» від 27.12.01 №225.

? своєчасності і повноти проведення та правильності відображення результатів місячної, квартальної, піврічної чи річної інвентаризації відповідно; ? правильності віднесення доходів і видатків щодо звітного періоду (відповідність).

До інших принципів бухгалтерської звітності бюджетних установ відноситься: обов’язкове та своєчасне її надання до відповідних організацій, єдність форм і методики складання звітності для всіх бюджетних установ: простота, доступність, ясність, раціональність, доречність, зіставність.

Оскільки бухгалтерська звітність налічує значну кількість форм, кожна з яких виконує певні функції, вона для спрощення сприйняття може бути класифікована за такими основними ознаками: ? інформаційний обсяг; ? мета складання; ? функції, що їх виконує установа; ? метод та джерело фінансування; ? періодичність складання.

За інформаційним обсягом бухгалтерська звітність бюджетних установ поділяється на часткову — звітність, що відбиває відповідні напрями бухгалтерського обліку (звіт про рух основних засобів, звіт про рух матеріальних цінностей і т. п.), та загальну — ту, що характеризує всі господарські процеси в цілому (баланс виконання кошторису видатків, єдиний кошторис доходів і видатків).

По відношенню до мети складання звітність поділяється на внутрішню і зовнішню. Зовнішня звітність призначена для зовнішніх споживачів інформації і має виключно регламентований характер. Типові форми зовнішньої бухгалтерської звітності бюджетних установ та інструкції про порядок їх заповнення розробляються і затверджуються Міністерством фінансів, Головним управлінням Державного казначейства України, Міністерством статистики України. Міністерства і відомства за погодженням із зазначеними органами можуть встановлювати додаткові спеціалізовані форми бухгалтерської звітності не пізніш як за 45 днів до початку звітного періоду. Внутрішня звітність використовується для потреб установи і має вільну форму.

За функціональними ознаками установи бухгалтерська звітність може бути проста, тобто така, що характеризує один напрям діяльності установи (для вищих навчальних закладів — підготовка спеціалістів чи характеристика діяльності науково-дослідного інституту при зазначеному вищому навчальному закладі; для медичного об’єднання — характеристика діяльності поліклініки, лі-

За методом та джерелом фінансування виокремлюють: звітність, що складають бюджетні установи, які фінансують за рахунок коштів державного бюджету через органи Державного казначейства; звітність, що складається установами, які отримують кошти на свою діяльність із місцевих бюджетів, а отже фінансуються за відомчою структурою; загальну звітність. У відповідності до зазначеного класифікаційного групування здійснюється шифрування звітних форм бюджетних установ. Так, першій підгрупі звітності належить шифр ММБ, що означає «місячна звітність за місцевим бюджетом», другій підгрупі — МДБ — «місячна звітність за державним бюджетом» та третій — ММДЖБ — «місячна звітність за місцевим /державним бюджетом» або взагалі шифр відсутній. І нарешті, в залежності від періоду, який охоплює звітність, вона поділяється на річну і внутрішньорічну (місячна, квартальна). Зауважимо, що звітним роком для всіх підприємств, установ вважається період з 1 січня по 31 грудня включно. Першим звітним роком для установ, що створюються, вважається період з дати набуття прав юридичної особи по 31 грудня включно, а для тих, що набули цього права після 1 жовтня, — по 31 грудня наступного року включно (крім створених шляхом їх реорганізації, на базі підрозділів установ, а також на базі ліквідованих установ).

10.3. Організація інвентаризації Інвентаризація являє собою один із прийомів бухгалтерського обліку, призначення якого полягає у виявленні фактичної наявності активів від пасивів установи чи організації на відповідний момент часу.

У залежності від завдань, що покладаються на інвентаризацію, можливо виокремити:

карні, науково-дослідного підрозділу і т. ін.) чи діяльність однієї установи (в разі централізації обліку), та комплексна, яка, у свою чергу, містить зведену інформацію по всіх сферах діяльності і всіх установах. Як правило зовнішня звітність бюджетних установ є комплексною, оскільки відбиває склад майна та джерела його формування, включаючи майно філій та інших відособлених підрозділів, виділених на окремий баланс. За централізацією обліку зовнішня бухгалтерська звітність, яку складає централізована бухгалтерія, що обслуговує установи, містить також загальні результати господарської діяльності, склад майна цих установ та джерела його формування.

? за ступенем очікуваності — планові та позапланові; ? за повнотою охоплення — повні і часткові (вибіркові); ? за періодом охоплення — місячна, квартальна, піврічна і річна.

Проведення інвентаризації, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02. 2000 №419, є обов’язковою процедурою, що має бути здійснена на момент складання річної звітності. Окрім цього, існує перелік подій, за умов фактичного здійснення яких проведення інвентаризації є обов’язковим. Зокрема до них належать такі факти: ? передача майна державного підприємства чи установи в оренду, приватизація державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство; ? зміна матеріально відповідальних осіб; ? зловживання, зіпсування цінностей, установлені у відповідному порядку, приписи судово-слідчих органів; ? пожежа, стихійне лихо чи техногенна аварія; ? ліквідація установи чи організації тощо.

Проведенню інвентаризації передує організаційна робота, яка включає: ? розробку планів проведення інвентаризації; ? нормування робочого навантаження працівників, що включені до складу інвентаризаційної комісії; інформаційне та технічне забезпечення проведення інвентаризації.

Розробка планів проведення інвентаризації здійснюється у відповідності до Наказу Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90. План проведення інвентаризацій складається з двох частин: графіка проведення планових інвентаризацій у терміни, визначені відповідно до діючої нормативної бази, та графіка позапланових інвентаризацій, терміни проведення яких визначає головний бухгалтер в залежності від умов господарювання конкретних установи та в міру потреби в останніх. Графік проведення планових інвентаризацій відноситься до відкритого інформаційного поля і доводиться до працівників бухгалтерії та матеріально відповідальних осіб для здійснення відповідних підготовчих робіт. На відміну від нього, графік проведення позапланових інвентаризацій є інформаційно закритим для розголошення. Для реалізації головного принципу проведення позапланових інвентаризацій — несподіваності — графік проведення позапланових інвентаризацій зберігається у головного бухгалтера в сейфі.

План-графік проведення інвентаризацій має табличну форму, в якій фіксується інформація щодо місця проведення інвентари-

Таблиця 10.1

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ

№ з/п Місце проведення Цінності, які належить інвентаризувати Терміни проведення Відповідальна особа
1 Комора Продукти харчування 28 лютого 30 травня 30 серпня 31 жовтня Бухгалтер Іванченко
2 Склад матеріальних цінностей Матеріали 31 жовтня Бухгалтер Іванченко
3 Аптека лікарні Медикаменти і перев’язувальні засоби 31 жовтня Бухгалтер Петренко

План проведення інвентаризацій складається до початку звітного року і затверджується керівником установи чи організації. Після означеної процедури план-графік набуває статусу нормативного документа внутрішньої дії.

Для проведення інвентаризаційної роботи в установах і організаціях наказом керівника установи створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. До складу її входять головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, очолює комісію керівник установи або його заступник. В установах і організаціях, де обсяг потенційних інвентаризаційних робіт досить великий, практикується утворення робочих інвентаризаційних комісій для безпосереднього проведення інвентаризацій на місцях зберігання товарно-матеріальних цінностей.

Визначення повного складу інвентаризаційних комісій дає змогу внести корективи до традиційного робочофункціонального навантаження облікових працівників — членів інвентаризаційних комісій на час проведення інвентаризації: раціональний перегляд складу виконуваних функцій та обов’язків, виокремлення другорядних і порівняно самостійних, з подальшою передачею останніх іншим обліковим працівникам зазначеного сектора на термін проведення інвентаризації.

Важливим етапом організації проведення інвентаризації є організація інформаційного та технічного забезпечення. До організації інформаційного забезпечення слід відносити інструктаж членів комісії щодо порядку проведення інвентаризації відповід-

зації, цінностей, які підлягають інвентаризації, термінів проведення інвентаризації та відповідальної особи (табл. 10.1).

но до основних положень нормативної бази з урахуванням останніх змін і доповнень, який має бути проведений до початку роботи інвентарної комісії, із забезпеченням при необхідності членів комісії необхідними інструктивними матеріалами. Оскільки загальна перевірка стану матеріальних цінностей і коштів можлива за умов порівняння їх фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, до зазначеного напряму організації забезпечення інвентаризації слід відносити і випрацювання оптимальної як для роботи членів комісії, так і для роботи апарату бухгалтерії схеми надання інформації на відповідних носіях. Для цього працівникам облікового апарату (відповідних секторів, поточного архіву апарату) на момент початку інвентаризації слід підготувати пакет необхідного обсягу носіїв облікової інформації для внесення даних про фактичні залишки майна в інвентаризаційні описи.

Організація технічного забезпечення проведення інвентаризації полягає у підготовці відповідних технічних умов для здійснення відповідних робіт та виконання функцій членами комісії. Сюди варто відносити: забезпечення членів комісії засобами праці в необхідній кількості (бланками інвентаризаційних описів, ручками, калькуляторами, приладами вимірювання маси, вологості та інших характеристик товарно-матеріальних цінностей); за значного територіального розміщення установи чи організації необхідно організувати підвезення членів комісії до місця перевірки; забезпечення процесу обробки інформації, отриманої під час проведення інвентаризації, за допомогою ПК та іншої організаційної техніки.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
10.5. Організація подання звітності
РОЗДІЛ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
Додатки
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki