Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціРОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ


нього середовища, що може призвести до відхилень факторнихабо очікуваних результатів з прибутку реальних інвестицій.

Нинішня ситуація у країні демонструє проблеми, які виникаютьу процесі управління як усієї економіки загалом, так і підприємствами зокрема. Роздрібні торговельні підприємства споживчої кооперації займають рівноправне місце серед інших суб’єктів господарської діяльності. А отже, вони працюють у рамках сучасноїжорсткої конкуренції. Тому, в умовах, що склалися, керівництво якніколи, потребує обліково-аналітичну інформацію, щоб ефективноконтролювати та управляти усіма процесами, які пов’язані з закупівлею, утриманням та реалізацією товарних запасів.

Саме вирішення даних питань і спонукало таких видатних науковців, як: Безродна Т. М., Озеран В. О., Пилипенко А. А., Сопко В. В. та ін. направити свої зусилля на розв’язання цих важливих проблем.

Обліково-аналітична інформація базується не лише на данихбухгалтерського обліку. Вона включає в себе оперативний облік,статистичні, довідкові та інші види даних. Таким чином, можнаговорити, що обліково

—аналітичне забезпечення — це комплекспослідовних процесів, який має на меті формування якісної обліково

—аналітичної інформації необхідної управлінському персоналові для прийняття виважених рішень у процесі керівництваторговельним підприємством.

Варто відмітити, що обліково-аналітичне забезпечення управління товарними запасами повинно відповідати головним цілямпідприємства. До них, зокрема, належать: підвищення рентабельності, зростання фінансової стійкості та інвестиційної привабливості. Це стає можливим, завдяки забезпеченню системи управління релевантною інформацією, яка розкриває реальний меха-

вестицій, тобто швидкого повернення інвестору вкладених коштів за рахунок грошових потоків, що їх генерує дане вкладення,так як грошові потоки — це доходи, які одержує інвестор протягом періоду експлуатації проекту у формі амортизаційних відрахувань та чистих прибутків від реалізації продукції.УДК 657.05:339.144Поддубна Н. М.,аспірантка кафедри аудиту,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Другий блок, специфічний, присвячений безпосередньо обліково-аналітичному забезпеченню в управлінні товарними запасами. У ньому основними завданнями можуть бути:

— проведення систематичного аналізу фінансово-господарського стану торговельного підприємства;

— розробка обґрунтованих норм товарних запасів, їх рівня наоснові збалансованості витрат господарюючого суб’єкта, пов’язаних з процесами закупівлі, зберігання та реалізації;

— аналітичний супровід системи контролю за рівнем товарнихзапасів, проведення факторного аналізу та визначення, що самевпливає на відхилення норм і планових значень від фактичних;

— аналітичний розрахунок прогнозованого прибутку (збитку)при впровадженні нових систем управління запасами;

— постійний контроль на всіх етапах укладання та виконаннядоговорів на постачання, зберігання та реалізацію товарних запасів.

Основна проблема, яка на сьогоднішній день присутня у більшості торговельних підприємств споживчої кооперації, породжується саме неналежною організацією системи обліково-аналітичного забезпечення — це не приділення належної уваги управлінню товарними запасами, тобто постійне недооцінення або переоцінення своїх майбутніх потреб у них.

Причиною цього є відсутність розробленого комплексного інструментарію обліково-аналітичного забезпечення управління,що відповідає вимогам ринкової економіки. Тому, така системаповинна володіти такими характеристиками як мобільність ішвидка її трансформація залежно від впливу динамічних зовнішніх і внутрішніх факторів на роздрібні торговельні підприємстваспоживчої кооперації в конкурентному середовищі. Дослідившипраці як теоретиків, так і практиків із даного питання, можна уза-

нізм усіх процесів, пов’язаних із товарними запасами, виявляєсильні та слабкі ділянки та своєчасно усуває негативні фактори.Із метою раціональної організації обліково-аналітичного забезпечення в управлінні товарними запасами необхідно чіткоокреслити основні завдання. Проаналізувавши та доопрацювавши напрацювання учених, доцільно їх виділити у два блоки: загальний і специфічний. Що стосується першого блоку, то тут варто приділити увагу саме організації збору інформації, а саме:розробити обліковий цикл для підприємств роздрібної торгівлі тавизначити ряд критеріїв та порядок, за якими зібрана інформаціяможе бути прийнята до уваги та використана в управлінських цілях. Це дасть змогу швидко та раціонально відсортовувати данідля отримання максимальної віддачі від них.

— релевантну класифікацію товарних запасів і витрат підприємства, пов’язаних з їх рівнем для цілей управління;

— систему управлінського обліку, яка чітко відслідковує усігосподарські процеси, які пов’язані з товарами;

— обґрунтовану методику віднесення витрат на постійні та змінні, а також розподілу непрямих витрат суб’єкта господарювання;

— організація обліку витрат за центрами відповідальності, цедасть змогу отримати точну інформацію про структуру витрат,які входять до собівартості товарних запасів;

— визначення собівартості товарних запасів, яка змінюєтьсязалежно від джерел надходження;

— економічно-обґрунтований спосіб обліку торговельної націнки та транспортно-заготівельних витрат;

— аналітичне забезпечення балансування всіх значних витрат,пов’язаних з рівнем товарних запасів, із метою виявлення як перспективних, так і ретроспективних оптимальних рівнів товарів;

— аналітичне обґрунтування впровадження та застосуваннясистем управління товарними запасами.

Отже, можна стверджувати, що грамотно організована система обліково-аналітичного забезпечення управління товарнимизапасами допоможе швидко та ефективно реагувати на зміни уринковому середовищі та дасть змогу приймати економічно

—обґрунтовані управлінські рішення, що в свою чергу, матиме позитивний результат для діяльності не лише окремого підприємства,а й всієї економіки у цілому.УДК 338.24:658.8183Савчук В. К.,д.е.н., професор,завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту,Національний університетбіоресурсів та природокористування України


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИДИ АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ
МЕТАМОРФОЗЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki