Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціРОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ


Важливим напрямом вдосконалення і підвищення ефективності роботи контролюючих органів у сфері оподаткування є посилення зовнішнього контролю за їх діяльністю. Особливої актуальності набувають питання розробки системи контрольнихзаходів щодо перевірки правомірності рішень посадових осіб податкових органів та їх професійної компетентності, запобіганнякорупційним діям таких посадовців, цільового і ефективного використання податковими органами бюджетних коштів, спрямованих на їх утримання. Слід відмітити, що на сьогодні законодавством України чітко не прописано порядок зовнішнього контролю за належним виконанням податковими органами покладених на них функцій щодо реалізації податкової політики в державі та контролю за дотриманням платниками податків норм податкового законодавства, що породжує ризики втрат бюджету відпротиправних дій та бездіяльності посадових осіб контролюючих

ка бухгалтера та аудитора». Метою вивчення цієї дисципліни повинно стати формування у студентів цілісної системи знань щодопрофесійних цінностей та вимог професійної етики бухгалтерів,аудиторів та контролерів, ревізорів, практичного застосування вінтересах суспільства та професії.

В Україні триває адміністративна реформа щодо реорганізаціїподаткових органів. У грудні 2012 року згідно Указу Президента№ 756 було створено Міністерство доходів і зборів шляхом злиття Державної податкової служби і Державної митної службиУкраїни. Також новоствореному Міністерству було передано функції адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язковедержавне соціальне страхування [2]. Створення такого Міністерства викликало негативну реакцію серед платників податків і виявилось невиправданим з точки зору якості та ефективності виконання ним своїх функцій як «центрального органу влади, щозабезпечує формування єдиної державної податкової політики,державної митної політики, забезпечує формування та реалізаціюдержавної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечуєформування та реалізацію держаної політики з боротьби правопорушеннями при застосуванні, а також законодавства з єдиноговнеску [1].

Кабінет Міністрів України прийняв рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів і відновити діяльність Державної податкової служби та Державної митної служби (постанова КМУ «Прореорганізацію Міністерства доходів і зборів» 1 березня 2014 року). У постанові визначено, що центральним органом виконавчої

органів. Організація ефективної системи «контролю контролера»,усунення можливості скоєння посадовими особами контролюючих органів правопорушень і створення умов щодо оперативногоїх виявлення є надзвичайно актуальним напрямом досліджень.«Контроль контролера» має проводитись відповідними державними органами, що згідно до своїх повноважень здійснюютьфінансовий контроль: Державною фінансовою інспекцією, Рахунковою палатою, Державним казначейством, Міністерством фінансів, а також органами внутрішніх справ, правоохороннимиорганами та іншими органами. При цьому вищеназваним державним органам слід окремо виділити функції контролю та наглядуза діями податкових органів і реалізацією податкової політикидержави. Наряду з відповідними державними органами, в системітаких контрольних заходів ефективною була б участь незалежнихаудиторів, як кваліфікованих фахівців у сфері фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та господарського права. Вониможуть залучатися до перевірки на всіх етапах контролю та нагляду за діяльністю податкових органів на підставі цивільноправових угод або як незалежні експерти — фізичні особи, або ускладі аудиторської фірми, що укладає такий договір з контролюючим органом.

Останнім часом збільшилась кількість протиправних і корупційних дій працівників податкових органів при проведенні податкових перевірок та оформленні їх результатів, при застосуванніфінансових санкцій при виявленні податкових правопорушень,що дуже негативно впливає на обсяги податкових надходжень ізавдає відчутних втрат бюджетам усіх рівнів при формуванні їхдоходної частини. Крім того, досить значна кількість скарг подається до судів всіх рівнів платниками податків щодо протиправних дій та бездіяльності податкових органів і їх посадових осібпри здійсненні податкових перевірок, має місце негативна статистика щодо збільшення кількості випадків адміністративногооскарження рішень податкових органів до вищого органу. В деякій мірі такі тенденції свідчать про недосконалість податковогозаконодавства, недостатній рівень компетентності податковихперевіряючих, але при цьому не виключена імовірність навмисних протиправних дій проти платників податків.

На сьогодні ведеться робота щодо перевірки роботи Міністерства доходів і зборів України та інших контролюючих органів на предмет законності дій їх посадових осіб, встановленняфактів корупції, та виявлення і повернення активів, що належать державі, які були незаконно вилучені. Щодо допомоги втакій роботі до спільноти аудиторів звернулися Прем’єр-міністрУкраїни та голова комітету Верховної ради України з питаньпідприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. Увідповідь на таке звернення ряд аудиторських фірм виявили готовність на безоплатній основі прийняти безпосередню участь уроботі контролюючих органів при проведенні аудиту державних

влади, який забезпечує реалізацію єдиної державної податковоїполітики, державної політики з адміністрування єдиного внескуна загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питаньсплати єдиного внеску є що Державна податкова служба України.У свою чергу, Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Обидві ці служби спрямовуються і координуються Кабінетом Міністрів через Міністрафінансів. На момент здійснення даного дослідження ця постанована оприлюднена, а уряд звернувся до ряду професійних організацій, в тому числі і до Спілки аудиторів України, щодо висловленняними думки відносно визначення оптимальної майбутньої структури податкових і митних органів та їх підпорядкування.

Враховуючи незаперечний досвід аудиторів у сфері аудиту якпідприємницьких структур, так і державних органів та установ,вважаємо в подальшому доцільним залучення їх як незалежнихфахівців на постійній основі відповідними контролюючими органами (Рахунковою палатою, Державною фінансовою інспекцією,Державним казначейством і т. д.) при здійсненні роботи щодоконтролю за діяльністю податкових органів. Оскільки аудиторська діяльність, згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» є підприємницькою діяльністю [3], то на постійній основіпослуги аудиторів мають оплачуватись у рамках укладених з ними цивільно-правових договорів про надання аудиторських послуг. У даному напрямі Аудиторською палатою мають бути розроблені нормативні документи щодо ціноутворення відносновиконання такого роду завдань і забезпечення вимог щодо незалежності та етичних принципів при їх виконанні.

Висновки. Дослідження показало, що в Україні практичновідсутня чітко визначена та законодавчо передбачена системаконтролю за діяльністю податкових органів. Потребує удосконалення система зовнішнього контролю держави щодо діяльностіподаткових органів при реалізації державної податкової політикита здійснення контролю за дотриманням платниками податківнорм податкового законодавства. Доцільним є уточнення на законодавчому рівні повноважень відповідних державних контролюючих органів щодо реалізації таких контрольних заходів і розробки методик здійснення такого контролю.

Заслуговує на увагу роль незалежних аудиторів при здійсненні«контролю контролера». Маючи досвід щодо перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності, аудитори можуть суттєво підвищити ефективність такого контролю, будучизалученими відповідними державними органами в якості незалежних фахівців в області фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та господарського права. При цьому, оскільки аудиторська діяльність відноситься до підприємницької діяльності, виконання аудиторами завдань у рамках «контролю контролера» маєбути на платній основі. Аудиторська палата, як орган що здійснює організацію та контроль за аудиторською діяльністю вУкраїні, має встановити політику щодо ціноутворення та контролю якості при наданні аудиторами таких послуг.

структур. Таким чином, аудитори відіграватимуть важливу рольу відновленні економіки України, поверненні незаконно вилучених державних коштів, стабілізації стану фінансово-кредитноїсистеми.

Література

1. Податковий кодекс України // Вісник податкової служби України.

— 2013. — № 2—3.

— 416 с.

2. Указ Президента України «Про затвердження Положення проМіністерство доходів і зборів» № 141/2013 від 18.03.2013 р. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141/2013/print1384294023767501.

3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р.№ 3125-XII. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.УДК 657.1Сафонов Т. І.,аспірант, кафедра обліку і аудиту,Київський національний університет імені Тараса Шевченко


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ
КОНТРОЛЬОВАНІСТЬ ЯК УМОВА КЕРОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Розділ 6. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗИС
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki