Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМ RESTRUCTURING ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ОF VIROBNICHE-EKONOMICHNIKH SYSTEMS


< Попередня  Змiст  Наступна >

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМ RESTRUCTURING ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ОF VIROBNICHE-EKONOMICHNIKH SYSTEMS


чено сім конститутивно-ключоних обмежень. вих напрямів реструктуризації підприємств в умовах ресурсtion are defined. Keywords: system of strategic Ключові слова: система стратегічного управління реструктуризацією підприємства, цільові функціонали. directions of enterprise restruc-management of enterprise restructuring, purpose functionals.

Анотація. Тези присвячено ключовим положенням стратегічного управління реструктуризацією підприємств. ВизнаAbstract. Thesis are devoted to key positions of strategic man-agement restructuring of enter-prises. Seven key constructionСлід визнати, що задля деталізації та розкриття сутності і складу заходів оптимальної для України політики реструктуризації реального сектору економіки необхідно чітко визначити імовірнісні зміни основних структурно-динамічних показників промислового виробництва, які відбудуться при реалізації певного типу стратегії управління цими процесами. У цій відповідності, характер і темпи інноваційно-інформаційного оновлення промислового виробництва повинні враховувати сучасний довід його запровадження в межах кожної регіональної соціально-економічної системи держави.

Рис. 1. Взаємозалежність і взаємозв’язок ключових напрямів реструктуризації за ключовими об’єктами докладання зусиль

Рис. 1. Взаємозалежність і взаємозв’язок ключових напрямів реструктуризації за ключовими об’єктами докладання зусиль

Розкривши цілі сучасної політики реструктуризації із врахуванням імовірності адаптації її домінант як до генерування ознак збалансованості функціонування підприємства, так і промисловості, у цілому, можна отримати реальну оцінку структурно-динамічних зрушень у межах виробничо-економічної системи. Поряд із цим, необхідно: а) сформулювати підвищені вимоги до їхнього інноваційного розвитку, що вимагатиме розробки і запровадження у вдосконалених технологій управління реструктуризацією підприємств (ВТУРП) [1—2]); б) побудувати удосконалену систему стратегічного управління реструктуризацією підприємств ССУРП із специфічної структурою та визначеними цільовими функціоналами адекватного оновлення.

При цьому, запровадження у практику формалізованої ССУ

РП дозволить зорієнтувати модернізаційну діяльність виробничоекономічних систем не лише на задоволення потреб ринку, а й узгодити інтереси суб’єктів управління різного рівня. Запровадження удосконаленого типу ССУ

РП об’єднає в одне ціле результати діяльності і витрати на провадження трансформаційних змін, забезпечуючи процеси реструктуризації відповідним обсягом наявного стратегічного потенціалу (СП) підприємства з розмежуванням і перерозподілом за потребою факторних, матеріальних і глобальних потенціалів і, відповідно, потенціалів системноуніверсального функціонування [2].

Таким чином, засвідчимо доцільність розроблення і запровадження ВТУ

РП убезпечить зменшення питомих витрат ресурсів, залучення наявних резервів та інноваційних можливостей задля як підвищення рівня економічної безпеки, так і досягнення необхідних вимірів структурно-динамічних змін. Відповідно, можна підтвердити доцільність концентрації зусиль суб’єктів управління підприємством за сімома об’єктами — напрямами реструктуризації (рис. 1). Оскільки саме розмежування спрямованості та залучення стратегічного потенціалу виробничо-економічних систем дозволить убезпечити результативність технологіям стратегічного управління реструктуризацією в умовах ресурсних обмежень.

При цьому, можна виокремити першочергові завдання провадження дій по оперативній реструктуризації, ними визначено: 1) покращення поточних результатів діяльності; 2) забезпечення ліквідності; 3) удосконалення системи управління виробництвом та генерування системних ознак до сталого розвитку як певного підприємства, так і промисловості в регіоні у цілому.

Рис. 2. Побудова структури системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств

Рис. 2. Побудова структури системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств

Проте, структурно-динамічні зрушення у промисловості України свідчать про різке сповільнення темпів приросту обсягу реалізованої промислової продукції. Отже, потреба формалізації параметрів концептуально-аналітичної моделі стратегічного управління реструктуризаціє підприємств в Україні дозволить усунути ознаки неорганізованості в їхніх межах. Іншими словами — існує необхідність щодо формування певної сукупності інноваційно-інформаційних ознак до забезпечення надійності та збалансованості функціонування виробничо-економічних систем, що при їхньому залученні уможливлюють цілеорієнтований інноваційний розвиток.

Таким чином, впровадження приведеної на рис. 2 сукупності цільових функцій — у вигляді замкненого циклу — відтворюватиме результативність або наслідки провадження процедур і заходів по убезпеченню системності, збалансованості та надійності функціонування виробничо-економічної системи з метою набуття нею вимірів, які відповідатимуть інноваційно-інформаційним здатностям до сталого розвитку.

Література

1. Мельник В. П. Інноваційний ресурс господарського розвитку промисловості: Монографія [Текст] / [Бондар К. Л., Дерев’янкін Т. І., Мельник В. П., Микитенко В. В. та ін.] / За ред. В. П. Мельника. — К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. — 363 с.

2. Кузьменко Г. Г. Засоби та технології макроекономічного регулювання інноваційного розвитку виробничо-економічних систем у промисловості [Текст] / Г. Г. Кузьменко, Л. В. Сахневич // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Соціальні аспекти розвитку регіонів України»: [зб. матер. міжнар. наук.-практ. конфер. / ред. д.е.н. Г. Г. Савіна], м. Прага. Том ІІІ. — Херсон — Прага: ХНТУ МОН України та Університет Градець-Кралове і Європейський інститут міжнародних відносин, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2010. — 220 с. — С. 87—93.

УДК: 005.412:658e-mail: lider.06@mail.ru

Гонтарева І. В. д.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна Gontareva Irina DS(E), docent, S. Kuznets KhNEU, Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Горбунова Анна Ігорівна, економічний університет імені Вадима Гетьмана» Україна Gorbunova Anna, Economic University named after Vadym Hetman», Head of methodology department, PJSC
Дідик П. М., аспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МАТРИЧНИЙ МЕТОД
Дерев’янко Олена Георгіївна, к.е.н., доцент,
Довбня С. Б., д.е.н., проф., НметАУ, Україна КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Махова Г. В., к.е.н., доцент, кафедра стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Дяченко М.І. кафедра стратегії підприємств
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki