Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаРєпіна І. М., д.е.н, доцент ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна e-mail: rephouse@mail.ru Repina Inna, Doctor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after V. Getman,


< Попередня  Змiст  Наступна >

Рєпіна І. М., д.е.н, доцент ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна e-mail: rephouse@mail.ru Repina Inna, Doctor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after V. Getman,


Специфічні умови розвитку національної економіки потребують уточнення та оцінювання моделей управління активами суб’єктів господарювання. Незважаючи на ґрунтовність проведених досліджень, це важливе питання потребує наукового обґрунтування та практичного вирішення, що зумовило його детальний розгляд.

Модель управління активами сучасного підприємства, на нашу думку, має базуватися на таких принципах: орієнтуватися на стратегічні цілі підприємства як господарської системи та економічні інтереси його власників; відповідати багатоваріантності можливих напрямів розвитку суб’єкта господарювання, що зумовлена динамічністю зовнішнього середовища діяльності підприємства; забезпечувати безперервність розроблення загальнокорпоративної та функціональних стратегій підприємства; передбачати узгодженість стратегічних рішень за окремими напрямами діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями тощо; мати високу соціально-економічну ефективність, прозорість і зіставну трудомісткість. Правильно обрати ту чи ту модель управління активами підприємства досить складно. З використанням методу індивідуального експертного оцінювання пропонуємо октакритеріальну систему, для того щоб допомогти менеджерам підприємства пересвідчитись у простоті застосування, практичності й корисності кожної з моделей управління активами підприємства. Критеріями оцінювання обрано: К1 — об’єктивність: модель має бути своєчасною, раціональною і системною; К2 — практич-

ність: повна оцінка усіх економічних наслідків (ризиків) застосування в короткому й у тривалому періодах виходячи з цілей підприємства; К3 — зіставна трудомісткість: оптимальна потреба в трудо-, часо- та інших ресурсах; К4 — універсальність: охоплення функціональних сфер діяльності підприємства та ієрархічних рівнів управління; К5 — гнучкість: здатність ураховувати зміни, що відбуваються; К6 — прозорість: зрозумілість і зручність у використанні; К7 — релевантність: модель має чітко відображати головну мету і підпорядковані їй компліментарні цілі розвитку підприємства; К

8 — економічність: модель базується на індикаторах, які можна оперативно відстежувати і які не потребують значних коштів для їх формування, а також є простими для аналізу й зіставлення даних.

В окта-критеріальній системі використовувається п’ятибальна шкала оцінювання: 1 бал — найменш виражена ознака, яка має низький ступінь прояву; 2 бали — нехарактерна для даної моделі ознака; 3 бали — середній рівень прояву ознаки; 4 бали — ознака є притаманною для даної моделі; 5 балів — найвираженіша ознака, яка має високий ступінь прояву. Наприклад, для показника «економічність» 1 бал означає, що дана модель управління активами підприємства потребує великого обсягу витрат і характеризується низьким рівнем дієвості, а 5 балів показує, що вона, навпаки, високоефективна у використанні.

У табл. 1 наведено результати авторського оцінювання моделей управління активами підприємства за окта-критеріальною системою [1].

Таблиця 1

ОКТА-КРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

№ з/п Назва Критерій, бал
К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
1.1 Модель управління на основі системи збалансованих показників (Balanced Score Card (BSC)) 55455545

Продовження табл. 1

Критерій, бал

Назва

з/п

К

К

К

К

К

К

К

К

1

2

3

4

5

6

7

8

1.3 Моніторингова модель управління (Intangible Asset Monitor) 43334444
1.4 Модель управління за циклом аудиту знань (Knowledge Audit Cycle) 23333332
1.5Європейська модель MERITUM23222432
1.6Данська модель22322333
1.7Призма результативності55445554
1.8Німецька модель44433443
1.9 Модель Міністерства економіки, торгівлі та індустрії Японії (METI) 55344454
1.10 Інтегровані моделі управління підприємством (Orgware, Work-Flow, СППР, АСУТП, АСУВ — MES, Plant Design System) 45344544
1.11 Модель управління ресурсами підприємства (АСУП — ERP, HRM-системи) 44334443
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
2.1Амортизаційна модель45443554
2.2 Модель інвестиційного планування Фішера 43233443
2.3Лізингова модель55444554
2.4Модель оцінки капітальних активів (МОКА) 45444554

2.5Адаптована опціонна модель

33333443

Блека-Шолеса

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ [2]
3.1Модель економічно обґрунтованого розміру замовлення (Eco-nomic ordering quantity — EOQ model) 45444554

Продовження табл. 1

№ з/п Назва Критерій, бал
К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8
3.2Розширений варіант EOQ-моделі 55444555
3.3Модель виробництва партії продукції деталей) (EPQ model) 45444554
3.4Модель економічного розміру партії продукції (EBQ model) 44444554
3.5Модель планування дефіциту запасів 44433444
3.6Модель урахування залежності ціни від обсягу замовлення 44334444
3.7Модель з фіксованою періодичністю замовлень 44444444
3.8Модель «Саме вчасно»45445554
3.9Модель «Саме вчасно ІІ»45455555
3.10Системна модель АВС54555555
3.11Системна модель XYZ54555555
3.12Детерміновані факторні моделі44333433
3.13Імітаційні моделі34333333
3.14Модель О. С. Бондаренко44444454
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ
4.1Модель управління грошовими

коштами на основі циклу грошового потоку (cash flow cycle)

45444554

4.2Модель Baumol — Allais — Tobin 34222342
4.3Модель Міллера — Орра34232343

Продовження табл. 1

Критерій, бал

Назва

з/п

К

К

К

К

К

К

К

К

1

2

3

4

5

6

7

8

4.4Модель Стоуна34333443
4.5Модель Лернера34332433
4.6 Модель управління дебіторською заборгованістю за її природним рівнем С. І. Маслова 45444554
4.7Модель оптимізації розміру дебіторської заборгованості О. І. Лучкова 35434454

Як видно з табл. 1, серед моделей управління нематеріальними необоротними активами найвищі оцінки отримали: модель управління на основі системи збалансованих показників (BSC) та призма результативності. Амортизаційна модель, лізингова модель та модель капітальних активів (МОКА) з авторської позиції найоптимальніші для управління матеріальними необоротними активами. В управлінні матеріальними оборотними активами доцільно комбінувати моделі — розширений варіант EOQ-моделі, модель «Саме вчасно ІІ», системні моделі АВС і XYZ. Модель управління грошовими коштами на основі циклу грошового потоку (cash flow cycle) та модель управління дебіторською заборгованістю за її природним рівнем С. І. Маслова з огляду на октокритеріальну оцінку мають вищу практичну цінність. Слід зауважити, що авторські оцінки моделей управління активами підприємства надані переважно виходячи з практики їх використання в українських реаліях господарювання. Для інших бізнессередовищ вона може бути відкоригована відповідно до умов використання.

Отже, використовуючи запропоновану технологію обґрунтування вибору моделі управління активами, керівники підприємств отримують інструмент підвищення результативності господарської діяльності.

Література

1. Рєпіна І. М. Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: Монографія / Рєпіна І. М. — К.: КНЕУ, 2012. — 274 с.

2. Рєпіна І. М. Моделі управління матеріальними оборотними активами підприємства / І. М. Рєпіна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: наук. журн.; № 8 (197).

— Луганськ: СНУ ім. Володимира Даля, 2013. — Ч. 2.

— С. 168–175. УДК 330.34:303.725.3 e-mail: os@osp.com.ua


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Шевчук Лариса Миколаївна, асистент кафедри економіки підприємств
Щербина Ольга
Секція № 2 ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО УДК 330.3Budyaev.maxim@gmail.com Будяєв М. О., аспірант Гетьмана Maksym Budiaiev, Postgraduate student KNEU named after Vadim Hetman ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДВНЗ
ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АГЕНТІВ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki