Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика9.6. Рекомендації МВФ щодо здійснення податкової політики в умовах трансформаційної економіки


< Попередня  Змiст  Наступна >

9.6. Рекомендації МВФ щодо здійснення податкової політики в умовах трансформаційної економіки


Управління з бюджетних питань МВФ надає рекомендації щодо податкового регулювання багатьом країнам світу [47]. Проте в будьякій країні реформування податкового механізму є достатньо складним процесом, масштаби та спрямованість якого найчастіше обмежуються багатьма політичними й економічними чинниками.

Однією з очевидних загальних цілей податкової реформи є спрощення наявної податкової системи, тому що надмірно ускладнений податковий механізм породжує неефективність, несправедливість, високі витрати щодо забезпечення використання норм та ухилення від сплати податків. МВФ виступає також за необхідність посилити нейтральність податкової системи та скоротити навантаження на податкову адміністрацію. Як правило, МВФ рекомендує досягати цих цілей або за рахунок спрощення структури наявних податків, або введення нових та простих податків замість попередніх складних.

Багато країн, що звертаються за рекомендаціями, беруть участь у програмах структурної перебудови, що підтримуються МВФ. Одним з найважливіших елементів багатьох програм такого типу є послаблення бюджетної незбалансованості, що загрожує макроекономічній стабільності. Тому в рекомендаціях МВФ часто враховується потреба в додаткових доходах. МВФ керується принципом розроблення таких заходів податкової політики, які дають змогу одержати достатні для задоволення бюджетних потреб доходи найбільш нейтральним способом.

У тих країнах, де потреба в доходах є особливо гострою проблемою або де адміністративні можливості не відповідають потребам, МВФ пропонує проміжні заходи, які можуть не збігатися з довгостроковими цілями податкової реформи (табл. 9.11).

Таблиця 9.11

ХАРАКТЕР І ЗМІСТ РЕКОМЕНДАЦІЙ МВФ У СФЕРІ

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Види податківРекомендації
Загальні податкові надходження • Для більшості країн податкові надходження є основним джерелом фінансування державного сектору, розміри якого (включаючи соціальне страхування) перебувають у прямій залежності від ВВП на душу населення. • Частка прибуткових надходжень у ВВП також змінюється одночасно зі зміною доходу на душу населення

Продовження табл. 9.11

Види податківРекомендації
Внутрішні податки на споживання • Значна частка податкових надходжень забезпечується за рахунок податків з продажу, з обороту або ПДВ із широкою базою. •Загальне призначення внутрішніх податків на споживання — обкладати споживання значного переліку товарів і послуг за низькою ставкою з метою одержання максимальних доходів та широкого розподілу податкового навантаження. • Оскільки багаторівневий податок з обороту приводить до каскадного ефекту, а податок на роздрібний продаж вразливий щодо ухилення від сплати, то найпридатнішим є ПДВ
ПДВ •Використовуючи досвід держав — членів ЄС, МВФ рекомендує встановити єдину ставку ПДВ на рівні від 10 до 20% залежно від потреби в доходах (з обкладанням експорту за нульовою ставкою) та максимально обмежувати пільги щодо ПДВ. • У деяких країнах пропонується подвійна структура ставки ПДВ: звичайна ставка доповнюється зниженою ставкою на обмежену групу товарів. • Рекомендується не обкладати певні товари (товари першої необхідності) за низькими ставками та не звільняти їх від обкладання. Рекомендується перерозподілити доходи в частині видатків, а не податків. • Щодо податкової бази ПДВ рекомендується звільнити від оподаткування ним деякі об’єкти, обкладання яких має певні труднощі наприклад доходи від надання в оренду житла, фінансові послуги та сільськогосподарський сектор. • Відповідно до рекомендацій МВФ ПДВ має охоплювати стадію виробництва, у деяких країнах — роздрібну торгівлю, причому рекомендується встановити з урахуванням обороту мінімум необкладання ПДВ для дрібних комерсантів. • МВФ іноді дає рекомендацію: перед тим як вводити ПДВ, країни мають спочатку реформувати та вдосконалити структуру податків з обороту або з продажу з метою розширення податкової бази та спрощення структури ставок
Акцизи•Акцизи мають багато призначень, у тому числі мобілізація доходів без значного надлишкового тягаря, поправка на негативні зовнішні ефекти та підвищення ступеня справедливості по вертикалі.

Продовження табл. 9.11

Види податківРекомендації

• МВФ рекомендує стратегію вдосконалення акцизних зборів за 5 напрямами: 1) обмежити підакцизні товари кількома традиційними (тютюнові, алкогольні та безалкогольні напої, нафтопродукти, автотранспортні засоби та деякі предмети розкоші); 2)замінити специфічні ставки адволорними, щоб запобігти зниженню доходів під впливом інфляції; іноді рекомендується їх поєднання; 3) установити зіставні ставки в міжнародному плані; 4)обкладати імпорт та вітчизняну продукцію, щоб не ставити в невигідне становище внутрішніх виробників; 5) знімати ПДВ з ціни, що охоплює акцизи
Податки на міжнародну торгівлю • Країнам з низькими доходами притаманне найактивніше використання податків на міжнародну торгівлю (митних товарів). •МВФ рекомендує не спиратися на імпортне та експортне мито, хоча визнає певну користь від тимчасових податків на імпорт, з погляду як захисту вітчизняного виробництва, так і одержання доходів. • Рекомендується спростити та вдосконалити структуру податків на імпорт, відмінити спеціальні пільги, установити єдиний мінімальний податок на всі імпортні товари (зі зниженою ставкою), увести адволорні ставки і визначати вартість імпорту на основі ринкових обмінних курсів. •Податки на експорт розглядаються як обмежений за своїм значенням засіб мобілізації доходів, як заміна прибуткового податку з тих секторів, де важко його зняти (сільське господарство), як вилучення надприбутку, як правило, від нафти або корисних копалин. • Частина податків на експорт набуває вигляду прихованих податків, тому МВФ рекомендує не допускати приховання податків на торгівлю (у вигляді неринкових або множинних обмінних курсів) та не використовувати субсидії на експорт
Податки на доходи• Більшість країн збирають податки як з доходів фізичних осіб, так і з доходів підприємств, хоча розподіл між ними залежить від країни
Прибуткові податки з фізичних осіб •Податки на доходи фізичних осіб є цінним елементом збалансування податкової системи, але потребують розвинутої адміністративної системи їх збирання.

Продовження табл. 9.11

Види податківРекомендації

•Реформування цих податків має бути спрямоване на скорочення градації шкали граничних ставок і розширення бази за рахунок відміни пільг, звільнень та інших податкових преференцій. • Рекомендується структура у складі трьох категорій та з максимальною граничною ставкою оподаткування не вище 40 %. • Рекомендується посилювати прогресивність податку та підвищувати неоподатковуваний мінімум з метою вилучення платників податку з низькими доходами, а іноді, в інтересах розширення податкової бази, рекомендується знижувати пороговий мінімум. •МВФ пропонує ввести глобальний прибутковий податок з метою забезпечення справедливості, хоча в країнах, де податкова адміністрація є слабкою та платники податку одержують дохід лише з одного джерела, рекомендується зберегти різні шкали, що застосовуються до різних категорій доходів, з метою забезпечення стимулів і справедливості
Податки на доходи корпорацій • Податки на доходи корпорацій є основою податкової системи в багатьох країнах. • МВФ рекомендує ввести єдину пропорційну ставку податку на доходи корпорацій у межах 30—40 % (у деяких регіонах вище з урахуванням потреб у доходах) з метою підвищення ефективності розподілу капіталів. •Рекомендується встановити однакові максимальні граничні ставки податків на доходи корпорацій і фізичних осіб, щоб запобігти ухиленням від сплати податків за рахунок вибору корпоративної чи некорпоративної форми бізнесу. • Рекомендується розширити податкову базу завдяки відміні податкових стимулів (відсотків або вилучень), орієнтованих на конкретний вид діяльності; вважається, що податкові стимули є неефективними та призводять до серйозних викривлень. • МВФ пропонує ввести єдиний режим щодо податку на доходи корпорацій незалежно від форми власності, національних чи зарубіжних фірм. •МВФ пропонує використати мінімальний податок на доходи корпорацій у країнах, де надходження від цього податку серйозно скоротились у зв’язку з дією різних чинників (надмірних податкових пільг, високих темпів інфляції, високого рівня ухилення від сплати податків тощо). Пропонується мінімальний податок на активи (валові, чисті або фінансові) або мінімальний податок з обороту чи валових доходів

Закінчення табл. 9.11

Види податківРекомендації
Інші види податків• Щодо податків на фонд заробітної плати рекомендується розширити податкову базу та включити в неї всі форми оплати праці, у тому числі і в натуральному вигляді; установити спрощену шкалу ставок і вибір ставок, зіставних з міжнародними. •Майнові податки, податки на власність та землю дають незначні податкові надходження, але можуть мати важливе значення для фінансування місцевих державних послуг. МВФ рекомендує реформувати ці податки введенням періодичних переоцінок власності або корективами податкових ставок з метою підтримки рівня надходжень в умовах інфляції
Екологічні податки• МВФ рекомендує не використовувати різні податки, що приносять невеликий дохід, але потребують значних ресурсів для їх збирання. • МВФ пропонує вводити екологічні податки, наприклад на викиди вуглецю та на користування певними природними ресурсами

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА
10.2. Податкове навантаження в теорії оптимального оподаткування
10.3. Аналіз розподілу податкового навантаження: підходи, моделі та показники
10.4. Практика визначення податкового навантаження: підходи, методи та показники
10.5. Алгоритм визначення рівня податкового навантаження та його розподілу між суб’єктами економіки
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki