< Попередня  Змiст  Наступна >

Проскурня Марина


Григорівна, аспірант кафедри економіки підприємств

Київського національного економічного університету імені

Вадима Гетьмана, Україна Proskurnya Marina, graduate of economy of enterprises department, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Ukraine

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF INFORMATION SERVICES конфліктами інтересів стейкхолдерів.

Анотація. У роботі представлено результати дослідження сучасних тенденцій розвитку українських підприємств, що надають інформаційні послуги, з точки зору вирішення системних проблем, які породжені Summary. The paper presents the results of research of modern trends of development of Ukrai-nian companies of information services, in terms of solving of systemic problems which are generated by conflicts of inter-

Ключові слова: розвиток, інформаційні послуги, стейкхолдери, авторське право, програмне забезпечення ests of their stakeholders. Key words: development, infor-mation services, stakeholders, copyright, software

Управління розвитком підприємства як відкритої соціальноекономічної системи ґрунтується на побудові конструктивного діалогу між усіма сторонами, що зацікавлені у її стабільному функціонуванні, зокрема, власниками, керівниками, працівниками, партнерами, споживачами, конкурентами, державними органами влади, громадянами та суспільством у цілому. Інтереси окремих груп стейкхолдерів можуть як співпадати, так і протистояти, породжуючи конфліктні ситуації, вирішення яких визначає прийняття відповідних управлінських рішень.

Розвитку підприємств, що надають інформаційні послуги, заважає ряд системних проблем, породжених конфліктами між: власниками і державою щодо податкової політики у галузі інформаційних технологій; власниками і трудовим колективом щодо забезпечення соціальних гарантій захисту найманої праці; керівниками і партнерами щодо прийняття ризиків під час співпраці; керівниками і споживачами у досягненні консенсусу щодо характеристик послуг, що надаються, тощо. Враховуючи важливість вирішення перелічених проблем, керівництво підприємств інформаційних послуг розробляє відповідні стратегії розвитку як орієнтир для зацікавлених сторін щодо обраної підприємством позиції у даному конфлікті.

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» [1], підприємства інформаційних послуг отримали дві ключові вигоди — звільнення від сплати податку на додану вартість продажу програмного забезпечення і пільгове оподаткування прибутку, але даний закон не містив вирішення проблеми, що для підприємств інформаційних послуг є найнагальнішою — легалізації заробітних плат персоналу, які виступають ключовою статтею їхніх витрат.

У відповідь на недосконалості українського законодавства підприємства інформаційних технологій активно використовують напівлегальні схеми ведення бізнесу, зокрема, йдеться про впровадження практики реєстрації підприємствами власних співробітників як фізичних осіб-підприємців з метою уникнення високих витрат із нарахування єдиного соціального внеску із заробітної плати співробітника. Другою поширеною на практиці схемою працевлаштування є заключення договорів підряду із працівниками на виконання певного обсягу робіт, відповідно до яких правовідносини регулюються не трудовим, а цивільноправовим законодавством, і як наслідок, працівники втрачають такі важливі соціальні гарантії, як право на щорічну відпустку, оплачуваний лікарняний, не говорячи вже відпустку по догляду

Наступним спірним і не повністю врегульованим на законодавчому рівні питанням є захист авторських прав на комп’ютерні програми. Відповідно до положень Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, до якої Україна приєдналася 25 жовтня 1995 року, в Україні, як і в більшості країн світу, на законодавчому рівні передбачений тільки один механізм охорони комп’ютерних програм за аналогією з літературними і художніми творами, незалежно від способу або форми їх вираження [2]. Але, на нашу думку, досить не коректно порівнювати комп’ютерні програми з літературними творами, оскільки на відміну від літературного твору, який не повинен містити елементів чужих творів, тобто, бути унікальним, сама суть ефективного програмування ґрунтується на використанні «готових» елементів, і, таким чином, комп’ютерна програма є синтезом частин коду, а не монолітним унікальним твором. Отже, для ефективної охорони комп’ютерних програм потрібно передбачити не лише можливість охорони зазначеного об’єкту інтелектуальної власності нормами авторського та патентного права в українському законодавстві, але й розробити дієвий механізм їхнього захисту органами виконавчої і судової влади.

Таким чином, широке коло конфліктів інтересів стейкхолдерів, з одного боку, перешкоджає здійсненню управління розвитком підприємства інформаційних послуг, а з другого, — розкриває особливості його взаємодії із середовищем існування, з чого слідує, що визнання існування суперечностей інтересів зацікавлених сторін є відправною точкою у їх вирішенні.

Література

1. Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» № 5450-VI від 16.10.2012 р., поточна редакція від 16.10.2012 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. — Офіційне видання. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 5450-17

2. Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів» № 189/95-вр від 31.05.1995 р., поточна редакція від 16.08.2001 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. — Офіційне видання. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/189/95-вр

за дитиною. Отже, з позиції персоналу очевидним є порушення соціально-трудових прав працівників, які одночасно виконують і роботу, і несуть за неї повну відповідальність.

УДК: 005.21:658prokhorova_sun@ukr.net


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Прутська Тетяна Юріївна, аспірант, Вінницький національний аграрний університет, Україна ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ вання. Prutska Tatiana, graduate, Vinnitsa National
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕОЕКОНОМІКИ
Сагайдак Михаил Петрович, к.э.н., доцент Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНУ», Украина Sagaіdak M.P., PhD, аssos. рrof. Economic Institute of Kryvyi Rig Kryvyi Rig
Салавеліс Д.Є., аспірант,
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki