Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


Список використаних джерел

1. Наказ Міністерства статистики України №193 «Про затвердженнятипових форм первинних облікових документів з обліку сировини таматеріалів» від 21.06.1996 року.

Під час здійснення господарської діяльності у підприємстввиникає дебіторська заборгованість, при чому сьогодні така заборгованість має неухильну тенденцію до збільшення її питомої ваги в структурі активів. Виникають такі ситуації, коли така заборгованість не повертається контрагентами, внаслідок чогопідприємства несуть додаткові втрати. Положення відносно оцінки та методики обліку дебіторської заборгованості потребуютьудосконалення. У зв’язку із цим вибір теми дослідження та йогоцільова спрямованість є досить актуальними.

В останні роки Україна знаходиться в стані економічної кризи, що не може не позначатися на фінансовому стані суб’єктів господарювання. Тому питанню обліку, аналізу та контролю дебіторської заборгованості приділяється значна увага вчених, середяких Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, С. Грязнова, В. Костюченко,О. М. Кияшко, О. Г. Лищенко, І. С. Середа, Г. В. Савицька,М. Швайка та інші.

Виходячи з принципів бухгалтерського обліку, зокрема принципу обачності, підприємство повинно запобігати заниженнюоцінки зобов’язань і витрат і завищенню оцінки активів і доходіву бухгалтерському обліку.

Згідно П(С)БО величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів: застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості; застосування коефіцієнта сумнівності.

Відповідно до П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість», залежно від імовірності погашення може бути: сумнівний борг ібезнадійна дебіторська заборгованість [1].

Проте в наведених визначеннях у ПСБО 10 немає точної вказівки, за наявності яких факторів може виникнути невпевненість ів яких випадках вона переходить у впевненість із приводу неповернення боргу. Також важливим є питання моменту переходуодної заборгованості в іншу, тобто з сумнівної в безнадійну.

Для достовірної оцінки поточної дебіторської заборгованостіна дату балансу необхідно виключати безнадійну дебіторську заборгованість з її складу. Основна проблема, що виникає за вилучення безнадійної дебіторської заборгованості, пов’язана з визначенням моменту часу, коли потрібно здійснити її списання навідповідні витрати.

Будь-який спосіб забезпечення зобов’язання не гарантує стовідсоткового його виконання. Фактично договір поручительства,застави або банківської гарантії є таким же цивільно-правовимдоговором, як і той, виконання якого він забезпечує, і також може бути не виконаним. То ж за умови проведення інвентаризаціїзаборгованості слід перевіряти й вірогідність договорів гарантіїта оцінювати ступінь сумнівності боргу, враховуючи наявність тавид відповідного забезпечення [3, с. 20].

Незважаючи на те, що П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» введений у дію з 2000 року, розрахунок резерву здійснюєзовсім невелика кількість підприємств 29 %. Однією з причинможна назвати кількість дебіторів на підприємствах, яка здебільшого перевищує 100 контрагентів. Тому робити подібні розрахунки досить складно, наприклад, за використання першого методу, що рекомендується стандартом [2, с. 6].

Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, підприємству необхідно постійно збирати інформацію про платоспроможність кожного його партнера. Природно, що таку інформаціюодержати іноді неможливо з ряду причин: в Україні немає практики «опублікування» звітності, багато керівників підприємстввважають таку інформацію комерційною таємницею, що не під-лягає розголошенню, а в тому випадку, якщо таку інформацію інадають, то виникають сумніви вже з приводу вірогідностіпред’явлених даних.

Виходячи з норм стандарту 10 «Дебіторська заборгованість»,для визначення резерву сумнівної заборгованості незалежно відметоду розрахунку, необхідно проводити обчислення такого показника, як коефіцієнт сумнівності (або відсоток безнадійних боргів) з оплати дебіторської заборгованості. Проте стандарт містить істотні протиріччя щодо визначення та назви цьогопоказника, бо зазначає, що він розраховується «виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за попередні періоди». Сумнівнийборг — це ще не безнадійний борг. Звідси виходить, що підприємству для розрахунку резерву необхідно в кожному звітномуперіоді накопичувати безнадійний борг. І, навпаки, у випадку,якщо підприємство не має безнадійної заборгованості, але є сумнівна, то резерв воно нарахувати не зможе [4, с. 36].

Ще один з невизначених моментів щодо резервування дебіторської заборгованості — це відсутність належним чином затвердженої та опублікованої методики відображення обчисленого резерву в системі рахунків обліку. Тобто, законодавствомневизначено, що робити з невикористаними сумами резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду та яким чином коригувати суму резерву за окремими дебіторами.

Враховуючи результати дослідження можна запропонуватитакі дії:

1) обчислення резервів для різних груп користувачів: для внутрішнього керівництва, можливо, буде доцільним групування дебіторів за більшою кількістю груп непогашення; для зовнішніхкористувачів — за меншою. Також можна встановлювати інтервали періодів непогашення не в місяцях, а в днях. Тим паче, щочим менше груп класифікації заборгованості, тим менший будекоефіцієнт сумнівності і відповідно сума резерву сумнівних боргів;

2) різні варіанти резервування заборгованості залежно відоб’єктів, щодо яких вона виникає. Наприклад, заборгованістьбюджету перед підприємством з податку на додану вартість варто резервувати в сумі, що наближається до 100 % від загальногоборгу, причому без урахування дати її виникнення;

3) щоб запобігти можливому зловживанню та необґрунтованому нарахуванню резерву, рекомендовано затвердити граничнумежу його суми (наприклад, звернутись до російського досвіду івстановити його не вищим, ніж 10 % від суми виторгу за звітнийперіод) сумнівних боргів [2, с. 10].

Список використаних джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторськазаборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України від 8.10.1999 р.,№ 237

2. Кузьменко О. Безнадійна дебіторська заборгованість: правила списання // Все про бухгалтерський облік. — 2012.

— № 104.

— С. 4–10.

3. Золотухін О. Порядок проведення інвентаризації, бухгалтерськийта податковий облік результатів інвентаризації // Вісник Міністерствадоходів і зборів України. — 2013. — № 42. — С. 16–26.

4. Тимощук С. Заборгованість, за якою минув строк позовної давності: порядок оподаткування // Вісник Міністерства доходів і зборівУкраїни. — 2013. — № 45. — С. 34–38.Река І. В.,науковий керівникГончар І. І., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У ЛІСГОСПАХ УКРАЇНИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki