Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ


Статистичні дані свідчать про те, що за 2007

—2012 рр. зовнішній державний і гарантований державою борг зріс у 2,78 разу ісягнув 38,7 млрд дол. США. Відповідно за ці роки зростало співвідношення зовнішнього державного і гарантованого державоюборгу до ВВП. Станом на 31.12.2007 р це співвідношення складало 9,7 %. На кінець 2012 р співвідношення зовнішнього державного і гарантованого державою боргу до ВВП складало 22,9 %.(зростання у 2,36 разу). Валовий зовнішній борг з 2007 р зріс на57,7 млрд дол. США і сягнув 137,7 млрд дол. США на 30.09.2013 р.Співвідношення валового зовнішнього боргу до ВВП також зросло з 55,8 % (на 31.12.2007 р.) до 75,7 % (на 30.09.2013 р). Питання ефективного управління зовнішнім боргом є актуальними усвітлі національного суверенітету незалежної України.

Метою тез є виокремлення проблем аналітичного забезпечення управління зовнішнім боргом у контексті національного суверенітету країни.

Боргова проблема — багатоаспектна, тому її слід розглядатимасштабно, аналізувати на міжпредметній основі через виявлення більше факторних причин утворення боргів в усіх сферах еко-

подарювання. Тому до основних категорій методу аналізу господарської діяльності слід віднести показники, фактори та резерви.

По-перше, у світовій практиці зовнішній державний (прямий)борг є сукупністю зобов’язань не лише уряду, а й усіх державнихорганів, включаючи зобов’язання урядів місцевої влади та зобов’язання підприємств, які знаходяться у державній власностіабо контролюються державою. В українському законодавстві поняття державного боргу звужене, оскільки не враховує реальніобсяги боргових зобов’язань і запозичень державних підприємств. По-друге, в Україні існує значна кількість нормативноправових актів, які частково регулюють порядок утворення зовнішнього державного боргу, його обслуговування та погашення,проте вони не створюють єдиної системи, порядку, форм і методів ефективного управління державним боргом. По-третє, длянашої країни є характерною проблема структуризації зовнішнього державного боргу, його обліку та звітності. Невирішеним залишається питання забезпечення користувачів повною та достовірною інформацією про стан і складові державного боргу,оскільки звітність уряду з державного боргу складається з данихпро прямий внутрішній і зовнішній борг із деталізацією за типомкредитора. Единих національних методичних рекомендацій щодорозкриття інформації про державний борг немає. По-четверте,уряд України не здійснює належного обліку непередбаченого боргу й оцінку його впливу на державні фінанси. Непередбаченийборг є потенційним боргом, який визначається зобов’язаннямининішнього або попереднього уряду і може стати реальним у разінастання певних майбутніх подій. При цьому непередбаченийборг у складі реальних державних фінансових зобов’язань невключають до складу державного боргу, хоча періодично та частково його обслуговують. Зокрема, не береться до уваги заборгованість за зобов’язаннями держави з виплат втрат громадян відзнецінення грошових заощаджень, заборгованість із соціальнихвиплат, відстрочену заборгованість за внесками України до міжнародних організацій тощо. По-п’яте, уряд України не здійснюєналежного контролю як загального боргу, так і загального зовнішнього боргу. Міністерство фінансів України контролює внутрішній державний борг і гарантований державою внутрішній борг.Міністерство фінансів і НБУ — зовнішній державний борг і гарантований державою зовнішній борг. НБУ контролює зовнішнійборг сектору державного управління, органів грошово-кредитного регулювання, комерційних банків, секторів економіки (кор-

номіки, а не обмежуватися площиною державного боргу. Наразіможна виокремити такі проблеми аналітичного забезпечення, якізавадять належному ефективному управлінню зовнішнім боргом.

Таким чином, обсяг завдань із розв’язання боргової проблемирозширюється. Це зобов’язує Україну кардинально змінити підходидо боргових проблем, вийти за межі аналізу державного й зовнішнього боргу і посилити обліково-аналітичну складову в управлінні.УДК 657Кузьмінська О. Е,к.е.н., професор кафедри обліку в кредитнихі бюджетних установах та економічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА
МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ОБ’ЄКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
НОВІ ОРІЄНТИРИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki