Змiст  Наступна >

Про що і для кого ця книга


Сучасна філософія економічної освіти потребує підготовки викладачів нового типу, які в умовах інноваційного освітнього середовища не тільки передають інформаційному поколінню студентів свої знання, а й сприяють розвитку креативності їх економічного мислення.

Як правило, саме очевидні ідеї, напевно через свою оманливу простоту, усвідомлюються й приймаються як керівництво до дії з великим запізненням. Нові ідеї входять до нашого життя не тоді, коли ви вже комусь щось довели, а тоді, коли виросли ті молоді люди, яких уже почали навчати по-новому. Ідея втілення економічних знань в економічне мислення й поведінку школярів і студентів, що створює базу для загального зростання економічної культури суспільства як невід’ємної умови розквіту добробуту в Україні, може здійснитись тільки тоді, коли з’являться викладачі економіки нового типу, для яких навчальні ігри, тренінги, як і самі принципи проблемного навчання, будуть природною і необхідною умовою належного навчання.

В умовах жорсткої конкуренції державних і приватних вищих навчальних закладів вимоги до якості підготовки фахівців будуть зростати. І чим більше платитимуть за навчання студенти, тим більше студентів та їхніх батьків цікавитимуться питанням: чому і як навчають у вищих навчальних закладах. І тоді досить «просте» питання методики викладання стає і складним, і важливим, і проблемним.

Основною метою економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а її результатом — економічно обґрунтовану практичну діяльність. Але якщо теоретично формулювати цю мету дуже просто, то її практична реалізація створює неабиякі проблеми.

Значення методики викладання економічних дисциплін, на наш погляд, недооцінюється. Справді, у практиці викладання економіки важливо не тільки розкрити зміст економічних категорій та концепцій, а й знайти ефективні форми передачі знань, домогтись їх засвоєння на рівні мислення та поведінки людини. А це вже область методичних проблем навчання, які не повинні повторювати помилки старої педагогічної практики.

Перше видання навчального посібника (Аксьонова О.В. Методика викладання економіки. — К.: КНЕУ, 1998) було однією із перших в Україні спроб зробити систематизований аналіз методичних особливос-

тей викладання економічних дисциплін. У другому виданні навчального посібника подано ширший масив матеріалу із сучасних методик навчання. Крім того, якщо в першому виданні питання розвитку культури економічного мислення й поведінки подавалися в постановчому плані, то мета другого видання — показати, що саме розвиток економічного мислення, яке формує раціональну економічну поведінку, — є завданням економічної освіти й методичної підготовки викладачів економіки нового типу.

Цей посібник має міждисциплінарний (міжпредметний) характер, тому що інтегрує в собі сучасні досягнення в економічних дисциплінах, педагогічній і економічній психології, а також інноваційних технологіях навчання.

Метою посібника було показати викладачу різні методичні і психологічні аспекти сучасних інтерактивних т ехнологій, їх розмаїття і зміст від постановки навчальних цілей до вибору методичних засобів досягнення очікуваного навчального результату.

Особливістю посібника є акцент на тому, що в процесі його вивчення виробляється установка на розвиток нового типу педагогічного і економічного мислення самого викладача. Якщо майбутній викладач сам буде володіти навичками сучасного мислення, він зможе передати своє вміння своїм учням. Для цього автором розроблені і апробовані спеціальні тренінг-курси, що наведені в третьому модулі посібника.

Вибір методичних засобів навчання — це досить складна проблема. А активізація методики викладання економіки — не мода, а об’єктивна необхідність, що випливає зі специфіки економічних дисциплін.

У посібнику особливу увагу приділено активним методикам навчання і оцінювання знань, у тому числі ігровим формам проведення занять, тобто тому, як саме найбільш ефективними та цікавими методичними засобами сформувати основи економічного мислення й закріпити їх на рівні суспільної та побутової поведінки.

Автор розглядає психологічні аспекти викладання та виховання, елементи економічної психології в процесі вивчення економічних дисциплін тощо. Викладач повинен знайти методичні прийоми, щоб дати тим, хто вивчає економіку, знання, навички та певний досвід у сфері етики й моральних норм підприємницької діяльності, комерційного права тощо, що є дуже важливим для створення цивілізованого ринкового середовища в Україні.

Автором з 1978 р. проводились педагогічні експерименти з активізації економічного навчання з розробленням і впровадженням в навчальний процес тренінгових і ігрових технологій, випускних міжпредметних ділових ігор на замовлення промислових підприємств тощо. Крім того, відібрані та апробовані сучасні методики з розвитку економічного мислення. Розроблена система міжпредметних тренінгів для студентів першого курсу, бакалаврів і магістрів, а також система тренінгових занять для викладачів. Тренінги наведено в ІІІ модулі посібника для письмової і частково дистанційної форм навчання.

Методичні положення, викладені в посібнику, пройшли вже десятирічну апробацію в навчальному процесі. Студенти, як майбутні викладачі, виконують спеціальну систему самостійних педагогічних завдань, складають навчальні програми, беруть участь у навчальних іграх, виступають на конференціях, а головне, викладають у школах, ліцеях, вищих навчальних закладах та ін.

У книзі зібрані технологічні методичні прийоми, які можуть бути застосовані в умовах звичайної середньої школи, вищого навчального закладу та в бізнес-тренінгах. Важливим доповненням книги є тренінг-курс з розвитку навичок економічного мислення та удосконалення стилю сучасного викладання.

Зрозуміло, що багато методичних прийомів, які наводяться в посібнику, — це узагальнена колективна творчість викладачів різного віку, спеціалізації та мови, яких об’єднує любов до своєї справи й професіоналізм. Автор на основі власного досвіду намагалася лише сформулювати ці прийоми, знайти їх взаємозв’язок і включити це в систему сучасної економічної освіти.

Вирішуючи будь-яку проблему, ми, як правило, користуємося певним синтезом знань з різних дисциплін і власним досвідом, тобто міжпредметним і синергетичним підходом. Ось чому я поставила для себе завдання створити посібник міжпредметного характеру.

Посібник може бути корисним: студенту, який набуває фах викладача економічних дисциплін, тому що «Методика викладання економічних дисциплін» — це завершальний спецпредмет у формуванні психолого-педагогічної компетентності викладача; Якому читачу може слугувати ця книга? викладачу-початківцю посібник може дати інформацію з сучасних методик викладання і дати методичні поради, які дозволяють уникнути можливих помилок в практиці викладання; досвідченому викладачу, можливо, буде цікаво і корисно ознайомитися з сучасними досягненнями педагогічної психології і методиками розробки інтерактивних методів проведення економічних занять і т. ін.; науковцям та підприємцям, які заохочуються вищими навчальними закладами для викладання і науково-дослідної роботи зі студентами; можливо, певний матеріал посібника буде в нагоді менеджерам персоналу, співробітникам навчальних центрів, що діють в організаціях, незалежним тренерам, інструкторам, консультантам, а також викладачам і психологам освітніх організацій, фахівцям з інноваційної діяльності.

Посібником можна користуватись як довідковим матеріалом усім, хто цікавиться викладанням економічних дисциплін.

Як працювати з посібником?

У посібнику використано модульний принцип подання матеріалу. Малюнки й схеми підгот овлені автором і студентами КНЕУ. Вони сприяють кращому розумінню змісту посібника і є прикладом творчої співдружності викладача та студентів.

9

Структура кожного розділу складається з теоретичного блоку, висвітлення психолого-методичних особливостей викладання, методичних порад викладачу, інформації до роздумів з проблемних питань, завдань, практикуму, ілюстрацій, додатків і літератури.

Посібник можна читати послідовно, а можна і як довідник, коли виникає в цьому потреба. Але краще спочатку підряд, а потім в розкид. Взагалі так, як буде зручно читачеві.

Автор сподівається, що ця книга допоможе викладачу не тільки розібратись в розмаїтті методик інтерактивного навчання, а обрати саме ту методику, яка відповідає цілям і змісту економічної дисципліни.

Залежно від рівня знань і досвіду читача багато ідей та прийомів можуть здаватись простими і знайомими. Інколи здається, що коли ми читаємо якусь книжку, то все, що там написано, нам відомо. Часто ми не усвідомлюємо, що судження, які написані в книжці, стали для нас очевидними тільки після того, як ми цю книжку прочитали. Але, можливо, цей посібник допоможе більш глибоко осмислити деякі ідеї і методичні поради і, навчившись застосовувати їх на практиці, ви зможете досягти професійного і життєвого успіху. І останнє. У східному вченні дзен-будизму вирізняються слова «живі» й «мертві». «Живі» слова приходять із власного досвіду, а «мертві» слова — це завчені знання про предмет. Ця книга, як і кожна інша, може стати тільки набором «мертвих» слів, якщо ви не докладете власних інтелектуальних зусиль до того, щоб ідеї й досвід сучасної методики викладання економічних дисциплін стали новою відправною точкою для вашої майбутньої творчої викладацької діяльності.

Я вдячна всім, хто допомагав мені готувати посібник. Особлива вдячність доктору Едварду де Боно, який надіслав свої розробки із розвитку методик сучасного мислення для використання їх в практиці економічного навчання.

Бажання стати корисною і зрозумілою для читачів спонукало мене неодноразово переписувати книгу, удосконалюючи її, і тому буду вдячна за відгуки й зауваження щодо подальшого удосконалення посібника.

Ваш колега і автор О. В. Аксьонова


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.2. Методика викладання як шлях реалізації цілей навчання та розвитку мислення тих, хто навчається
1.3. Вплив сучасних психолого-педагогічних досліджень на методику викладання економічних дисциплін
1.4. Методика викладання як сучасний механізм підвищення якості економічного навчання
1.5. Методика чи технологія навчання? Інформація до дискусії
Сучасна філософія економічної освіти. Методичний аспект
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki