< Попередня  Змiст  Наступна >

1.3. ПРИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ CASE-СИСТЕМ


Нині вже розроблено рішення з автоматизації практично всіх процесів, що виконуються під час розробки ІС. Прикладом таких процесів є:

 

— розроблення графічних моделей системи на етапах створення специфікації та проектування;

— проектування структури ПЗ із використанням словників даних, що зберігають інформацію про об’єкти структури і зв’язки між ними;

 

— генерування користувацьких інтерфейсів на основі графічного опису інтерфейсу, що створюється в графічному режимі;

— відлагодження програми на основі інформації, що надходить під час її виконання;

— автоматична трансляція програм, написаних застарілими мовами програмування (наприклад, COBOL), у програми, написані сучасними мовами.

 

Назагал CASE-системи надають такі види підтримки:

— підтримку бази метаданих проекту. Усі компоненти майбутньої ІС є інформаційними або матеріальними об’єктами, які мають сукупність атрибутів. Описи таких об’єктів та їх атрибутів вміщуються у словник метаданих проекту — єдину базу даних проекту. Система перехресних посилань і таблиць словника метаданих забезпечує підтримку узгодженості, несуперечності, повноти та мінімальної надмірності проекту. Наявність засобів контролю несуперечності й узгодженості у словнику метаданих забезпечує коректність операцій з редагування проекту;

 

— підтримку одночасної роботи групи аналітиківпроектувальників і координації її з боку керівника розробки (головного менеджера проекту) шляхом надання оперативного доступу кожного з них до всіх елементів створюваного проекту. З іншого боку, будьякі зміни і доповнення можуть бути введені тільки за санкцією головного менеджера проекту;

 

— наскрізну підтримку життєвого циклу системи, що забезпечується можливістю напівавтоматичного перетворення логічних моделей системи на відповідні програмні й технологічні продукти;

 

— підтримку візуальних методів проектування — використання графічних і табличних моделей, погоджених діаграм, які мають детальні текстові коментарі;

 

— автоматизоване генерування програмних продуктів за заданими специфікаціями. Рутинні операції кодування програм (опис даних, основна логіка обробки, схеми баз даних, описи інтерфейсів) виконуються за заданими специфікаціями із використанням спеціальних генераторів програм. Подеколи автоматична генерація кодів програм може давати 90 % їх обсягу;

 

— інформаційну підтримку розробників ІС на основі словників даних та ІПС. Інформаційне забезпечення в CASEсистемах має два аспекти: доступ до всього проекту в реальному часі для кожного розробника та формування різноманітних звітів, що стосуються складу, структури властивостей як проекту загалом, так і окремих його елементів;

 

— підготовку проектної документації. На основі словника метаданих проекту згідно з вимогами, що задаються стандартом або конкретним користувачем, компонується результатна інформація. Документи при цьому виводяться на магнітні носії у форматах, придатних для подальшого оброблення текстовими редакторами або видавничими системами. Визначальною особливістю отриманої за такого підходу документації є її несуперечливість.

 

Використання CASEсистем у повному обсязі можливе лише в   контексті адекватної організаційної структури, в якій можна виокремити три рівні — окрема особа, команда проекту та рівень підприємства. На вищому рівні контролюється діяльність нижчого рівня, який, своєю чергою, впливає на роботу вищого рівня. Інтегрована CASEсистема має підтримувати всі три рівні діяльності з розроблення ІС та управління цим процесом (рис. 1.3):

Інтегрована CASEсистема в контексті організаційної структури

 

1) планування і проектування інфраструктури ІС. На цьому рівні визначається, як управляти діяльністю з розроблення системи. Головну увагу приділяють визначенню структури ІС у рамках всього підприємства. Основними завданнями є визначення принципів розміщення обчислювальної техніки, оцінювання та адаптація методів і моделей процесів, формалізація процедур і політики управління проектами та їх координації. Приймаються рішення щодо впровадження нових засобів, оцінюються зусилля з їх інтеграції. Упровадження нових методів, стандартів розробки та засобів здійснюється за допомогою механізму інтеграції та засобів репозиторію. Структури інтеграції даних, засобів і процесів на цьому рівні мають бути незалежними від мов, методів, засобів і платформ; 

1)  управління проектом з розробки системи. На цьому рівні здійснюється менеджмент і прийняття рішень упродовж усього життєвого циклу ІС — управління проектом і процесами, аналіз впливів, керування змінами, документування, повторне використання. Зокрема, має виконуватися планування та відстеження перебігу виконання проекту, призначення персоналу, оцінювання витрат та координація зусиль.

 

Засоби керування процесами можуть викликати необхідні інструментальні засоби і визначати об’єкти проектування згідно з обраними моделями процесу так, що це підсилюватиме дисципліну розробки. Для координації команд розробників використовують засоби комунікацій.

 

Проектна інформація, нагромаджена CASEзасобами і записана до репозиторію, містить характеристики процесів і продуктів. У середовищі інтегрованої CASE системи на підставі цієї інформації засоби вимірювання можуть генерувати систему показників (метрики) продуктивності та якості. Також важливо формувати бази даних з історичними даними про перебіг проектів для калібрування наявних метрик і моделей та виведення нових моделей. Ці метрики забезпечують зворотний зв’язок із процесом складання розкладів, оцінюванням витрат і персоналу та контролем якості як процесу, так і продукту.

 

Здобуті результати вимірювання можуть бути використані для оцінювання засобів, методів і моделей процесів для їх постійного моніторингу та вдосконалення;

 

3) розробка програмного забезпечення. На цьому рівні інтегрована CASEсистема має забезпечувати підтримку всіх фаз життєвого циклу — планування, аналізу, розроблення концепції, проектування, програмування, тестування, випуску продукту та підтримки.

 

Така організаційна структура доповнює технічну структуру і може використовуватися для вибору й конфігурації користувачами інструментальних засобів або розроблення і впровадження інтегрованої CASEсистеми, а також спрямування подальших досліджень.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.5. ІНТЕГРОВАНІ CASE-СЕРЕДОВИЩА
1.6. ВИБІР І ВПРОВАДЖЕННЯ CASEСИСТЕМ
1.6.1. Процес оцінювання та вибору CASEсистем
1.6.2. Процес упровадження CASEсистем. Результати впровадження
Тема 2. АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki