Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ ОБЛІК ДОХОДІВІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ ОБЛІК ДОХОДІВІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ


Розвиток електронної комерції має суттєвий вплив на традиційне бізнес-середовище. Зміни у бізнес-середовищі суб’єкта господарювання, які можна віднести до наслідків електронної комерції, та ризики електронної комерції заслуговують на особливуувагу, оскільки вони відбиваються на показниках фінансових звітів. На фінансову звітність впливають: діяльність і галузь діяльності суб’єкта господарювання, стратегія суб’єкта господарювання з електронної комерції, обсяг діяльності суб’єкта господарювання з електронної комерції, домовленості суб’єкта господарювання про залучення сторонніх організацій. Тому виникає не-

обхідність подальшого вивчення цих аспектів та розробки рекомендацій щодо удосконалення обліку доходів, витрат і фінансових результатів як одних з основних елементів фінансової звітності суб’єктів господарювання, що займаються комерційною діяльністю через комп’ютерні мережі, зокрема Інтернет.

У сучасних умовах діяльність з електронної комерції здійснюється в різноманітних конфігураціях. Доволі часто електронна комерція являється паралельною до традиційної діяльностігосподарюючих суб’єктів. Тому вважаємо, що формуванню повної й достовірної інформації про склад та обсяг доходів і витрат, отриманих (понесених) у системі он-лайн комерції, та їхвплив на фінансові результати діяльності підприємства загаломсприятиме побудова обліку доходів і витрат із врахуваннямсфер комерційної діяльності. З цією метою пропонуємо наступну систему субрахунків: 701.1 «Дохід від реалізації готової продукції в системі традиційної (оф-лайн) комерції»; 701.2 «Дохідвід реалізації готової продукції в системі електронної (он-лайн)комерції»; 702.1 «Дохід від реалізації товарів в системі традиційної (оф-лайн) комерції»; 702.2 «Дохід від реалізації товарів всистемі електронної (он-лайн) комерції»; 702.2.1 «Дохід від реалізації матеріальних товарів в системі електронної (он-лайн)комерції»; 702.2.2 «Дохід від реалізації нематеріальних товарівв системі електронної (он-лайн) комерції»; 703.1 «Дохід від реалізації робіт і послуг в системі традиційної (оф-лайн) комерції»;703.2 «Дохід від реалізації робіт і послуг в системі електронної(он-лайн) комерції»; 704.1 «Вирахування з доходу, одержаноговід операцій в системі традиційної (оф-лайн) комерції»; 704.2«Вирахування з доходу, одержаного від операцій в системі електронної (он-лайн) комерції»; 901.1 «Собівартість реалізованоїготової продукції в системі традиційної (оф-лайн) комерції»;901.2 «Собівартість реалізованої готової продукції в системіелектронної (он-лайн) комерції»; 902.1 «Собівартість реалізованих товарів в системі традиційної (оф-лайн) комерції»; 902.2«Собівартість реалізованих товарів в системі електронної (онлайн) комерції»; 902.2.1 «Собівартість реалізованих матеріальних товарів в системі електронної (он-лайн) комерції»; 902.2.2«Собівартість реалізованих нематеріальних товарів в системіелектронної (он-лайн) комерції»; 903.1 «Собівартість реалізованих робіт і послуг в системі традиційної (оф-лайн) комерції»;903.2 «Собівартість реалізованих робіт і послуг в системі електронної (он-лайн) комерції».

Враховуючи особливості організації облікових процедур підвпливом специфіки електронної комерції, варто також запропонувати форму регістру синтетичного та аналітичного обліку доходів від реалізації, одержаних в системі електронної комерції —«Відомість обліку доходів від реалізації, одержаних в системіелектронної (он-лайн) комерції»; та форму регістру синтетичногота аналітичного обліку витрат, понесених в системі електронноїкомерції — «Відомість обліку витрат, понесених в системі електронної (он-лайн) комерції».Інформація, узагальнена на бухгалтерських рахунках доходів,витрат і фінансових результатів і відповідних регістрах обліку, позавершенню облікового циклу є підставою для складання фінансової звітності. Згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» узвіті про прибутки та збитки слід подавати додаткові рядки, заголовки та проміжні підсумки, якщо таке подання є доречним длярозуміння фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання.

З метою надання повної та об’єктивної інформації користувачам, як внутрішнім, так і зовнішнім, на нашу думку, доцільно виділити окремими рядками у звіті про фінансові результати (просукупний дохід) чистий дохід від реалізації та собівартість реалізації по операціях в системі електронної (он-лайн) комерції із загальної суми чистого доходу від реалізації і загальної собівартості реалізації підприємства. Таке розкриття інформації про компоненти фінансових результатів діяльності допоможе зрозумітидосягнуті фінансові результати діяльності та прогнозувати майбутні результати. А в текстових Примітках до річної фінансовоїзвітності необхідно розкривати наведену інформацію в розрізівидів доходів, витрат і фінансових результатів.

Для забезпечення інформаційних потреб системи управлінняпідприємства у кінці звітного періоду необхідно формувати «Накопичувальну відомість обліку доходів і витрат в системі електронної (он-лайн) комерції», в якій наводитиметься величина даних доходів і витрат, передбачена бюджетом, їх фактичне значення за кожен відповідний проміжок часу та наростаючим підсумком з початку періоду, що дозволить аналізувати відхиленняфактичних витрат від запланованих та їх динаміку.

Окрім цього, доцільним є формування відповідної форми внутрішньої звітності підприємства, а саме «Звіту про електроннукомерційну діяльність», що міститиме цифрову й текстову інформацію про показники, особливості та проблеми діяльності підприємства при здійсненні електронної комерції.

УДК 657Крупка Я. Д.,д.е.н., професор, Тернопільський національнийекономічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ВНУТРІШНЯ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВІ
КОНЦЕПЦІЯ ВАРІАНТНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki