Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль5.2. Порядок організації та контроль здійснення валютообмінних операцій на території України


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.2. Порядок організації та контроль здійснення валютообмінних операцій на території України


 

Валютообмінні операції комерційного банку — це один із видів неторговельних валютних операцій . Регулювання валютоо-бмінних операцій здійснюється згідно з Інструкцією НБУ «Про порядок організації та здійснення валютообмінних операцій на території України», затвердженою постановою Правління Націо-нального банку України від 12 грудня 2002 року № 502. Згідно з цією інструкцією до валютно-обмінних операцій з іноземною ва-лютою і дорожніми та іменними чеками (далі валютно-обмінні операції) належать:

 

— купівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівко-вої іноземної валюти за готівкові гривні;

— продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню;

— зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

— купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валю-ту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

— конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іно-земної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

— прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

 

Як видно, валютно-обмінні операції в іноземній валюті мають переважно готівковий характер.

 

Тому комерційний банк має облаштувати:

 

- валютне сховище. Воно необхідне для зберігання запасу готівкової іноземної валюти, бланків суворої звітності, бланків пла-тіжних документів, річних бланків за іноземними операціями, примірників іноземних грошових білетів, цінних паперів у інозе-мній валюті, цінностей і документів, прийнятих від організацій та громадян на зберігання, тощо. Якщо обсяги операцій банку з іноземною валютою не дуже великі, то валютне сховище може бути частиною загального грошового сховища банку;

 

- касу перерахунку . Така каса необхідна для проведення пе-рерахунку , визначення платіжності, проведення експертизи, об-роблення, об’єднання і формування валютних та інших ціннос-тей, прийняття валютних цінностей, що надійшли до банку в інкасаторських сумках, тощо;

 

- операційні каси. Такі каси створюють для здійснення валют-но-касового обслуговування клієнтів банку з прийняття і видачі готівкової іноземної валюти та інших цінностей;

 

- обмінні пункти. Створюють для здійснення операцій купівліпродажу готівкової іноземної валюти і платіжних документів для фізичних осіб, резидентів та нерезидентів.

 

Операції комерційного банку з обміну готівкової іноземної ва-люти здійснюють в операційних касах усіх комерційних банків, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій. Але часто з ме-тою забезпечення більшої зручності для клієнта та наближення до нього банки здійснюють ці операції через власні обмінні пункти або пункти обміну, з якими вони працюють на основі агентських угод.

 

ПОРЯДОК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

 

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійс-нюються в порядку , що встановлений НБУ, та за офіційним кур-сом, із можливістю певного відхилення, розмір якого встановлю-ється НБУ. Щодо цих операцій банком стягується комісійний збір в національній валюті, розмір якого встановлюється самим уповноваженим банком.

 

Здійснюючи операції з купівлі-продажу іноземної валюти, ка-сири кас банків (фінансових установ) та касири пунктів обміну валюти зобов’ язані з’ясовувати резидентність осіб, які мають на-мір здійснити валютно-обмінну операцію, і попереджати про те, що нерезиденти мають змогу провести зворотний обмін невико-ристаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред’явлення ними довідки за формою № 3771.

 

Операції з купівлі у фізичних осіб-резидентів та нерезидентів чи продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти або зворотного обміну фізичним особам-нерезидентам невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту на суму, що перевищує 50000 гривень, можуть здійснюватися лише через касу банку (фінансової установи).

 

Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:

 

— каси банку (фінансової установи) з оформленням квитанцій за формою № 377-К із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів довідок за фор-мою № 377;

 

— пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійс-нення купівлі іноземної валюти за формою 377-А для фізичних осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів довідок за фо-рмою № 377.

 

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи), пунктом обміну валюти в реєстрі купленої іноземної валюти.

 

Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам здійснюють:

 

— каси банку (фінансової установи) з оформленням квитанцій за формою № 377-К із зазначенням у них часу здійснення опера-ції та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через касу банку, із наданням довідки за формою № 06;

 

— пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійснення продажу іноземної валюти за формою № 377-А та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку, із наданням довідки за формою №06.

 

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи), пунктом обміну валюти в реєстрі проданої іноземної валюти.

 

Довідка за формою № 06 видається фізичній особі-резиденту за умови пред’явлення цією особою касирам каси банку або пункту обміну валюти банку паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон, або документа, що засвідчує осо-бу без громадянства, з метою підтвердження операції з продажу їй готівкової іноземної валюти 2-ї або 3-ї групи за Класифікатором іноземних валют під час вивезення цієї валюти з України.

 

ПОРЯДОК ЗВОРОТНОГО ОБМІНУ ТА КОНВЕРТАЦІЇ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ

 

Операції зворотного обміну готівкових гривень на го-тівкову іноземну валюту здійснюються лише фізичним особам— нерезидентам у разі невикористання чи неповного використання ними гривень, що були отримані в касі банку (фінансової устано-ви) або в пункті обміну валюти. Зворотний обмін здійснюють як каси банку (фінансової установи), так і будь-який пункт обміну валюти в разі надання першого примірника довідки за формою №377. Сума зворотного обміну не може перевищувати тієї, що зазначена в довідці за формою №377. Крім того, перший примір-ник цієї довідки залишається в касі банку (фінансової установи) або в пункті обміну валюти, в якому здійснено зворотний обмін.

 

У пункті обміну валюти фізичній особі-нерезиденту видається квитанція про продаж їй іноземної валюти за формою №377-А, а в касі банку (фінансової установи) — квитанція за формою №377-К. Ця операція здійснюється за курсом продажу іноземної валюти за гривні, установленим банком.

 

Під час здійснення операцій з видачі фізичним особам-нерезидентам гривень в банкоматі на території України за платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку, якому належить банкомат, на підставі чека банкомата. Чек бан-комата залишається в касі банку.

 

Операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичної осо-би-нерезидента та зворотний обмін готівкових гривень на інозе-мну валюту здійснюються після пред’явлення цією особою каси-рам каси банку або пункту обміну валюти документа, який засвідчує особу та її громадянство.

 

Операції з конвертації готівкової іноземної валюти здійснюються банками (фінансовими установами) та їх пунктами обміну валюти лише з тими валютами, що належать до 1-ої групи Кла-сифікатора іноземних валют.

 

Під час здійснення операцій з конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, визначений згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, що встановле-ний Національним банком України на день проведення операції.

 

Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:

 

— для фізичних осіб-резидентів і нерезидентів у касі банку (фі-нансової установи) з оформленням квитанції за формою №377-К;

— для фізичних осіб-резидентів у пункті обміну валюти банку (фінансової установи) з видачею квитанції за формою №377-А про конвертацію валют.

 

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи) та пунктом обміну валюти в реєстрі конвертації інозем-ної валюти.

 

Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються для фізичної осо-би-нерезидента лише в касі банку (фінансової установи) після пред’явлення касирові документа, який засвідчує цю особу, та за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти (копії цих документів залишаються в документах дня). У разі ввезення нерезидентом в Україну іноземної валюти в пред’явленій митній декларації робиться позначка про її конвер-тацію.

 

Операції з конвертації фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти в іншу іноземну валюту, якщо сума валюти, наданої клієнтом, перевищує еквівалент 50000 гривень за офі-ційним курсом гривні до цієї валюти на день здійснення опе-рації, можуть здійснюватися лише через касу банку (фінансо-вої установи).

 

Якщо за операцією з конвертації для видачі клієнту залиша-ється сума в іноземній валюті менша, ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, то цей залишок купу-ється за гривні за курсом купівлі іноземної валюти, установленим банком (фінансовою установою).

 

Вищезазначена операція оформляється касирами каси із за-стосуванням квитанцій за формою №377-К, касирами пунктів обміну валюти — квитанцій за формою №377-А. Здійснені опе-рації відображають у реєстрі купленої іноземної валюти.

 

Комісійну винагороду за здійснення операцій з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну ва-люту банки за бажанням клієнта можуть справляти як у гривнях, так і в іноземній валюті. Комісійну винагороду в іноземній валю-ті сплачує клієнт у тій валюті, що конвертується.

 

Комісійна винагорода в гривнях за операціями з конвертації іноземної валюти визначається банками з використанням офіцій-ного курсу гривні до валюти, що конвертується, який установле-ний Національним банком України на день здійснення операції.

 

ІНКАСО БАНКНОТ І ДОРОЖНІХ ЧЕКІВ

 

Щодо здійснення операцій з приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків слід зазначити, що в касах банків (фінансових установ) приймаються на інкасо від фі-зичних осіб (резидентів і нерезидентів) та юридичних осіб-резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів:

 

а)банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження або є сумнів у їх платіжності, зокрема:

 

— розірвані на шматки та склеєні;


— ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (наявні зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, які заважають визна-ченню ознак платіжності банкнот тощо);

 

— зі зміненим первісним кольором;

 

— обпалені або пропалені;

 

— залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом тощо;

 

— мають явні друкарські вади;

 

б)банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком-емітентом відповідної ва-люти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної дер-жави на обмін цих банкнот).

 

Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних держав банк (установа) виконує на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо банкнот в іноземній валюті.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.4. Організація та контроль діяльності пунктів обміну валют
5.5. Регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб
5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України
РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КАПІТАЛУ
6.1. Правовий режим регулювання валютних операцій, повязаних із рухом капіталу
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki