Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ


Забезпечення стабільної позитивної динаміки розвитку будівництва є необхідною умовою підвищення ефективності вітчизняної економіки і прямо пов’язано з процесами інтеграції Українидо Європейського Союзу. Введення об’єктів будівництва в експлуатацію відбувається впродовж тривалого періоду часу і вимагає раціональної системи управління будівельним комплексом,що уможливлюється за наявності ефективного інвестиційного мікроклімату. Водночас, будівництво базується на реальних інвестиціях, для здійснення яких необхідна достовірна та оперативнаінформаційна база, спрямована на задоволення потреб різних інвесторів як основних її користувачів. Саме системою бухгалтерського обліку формується значний обсяг цієї інформації.

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку у будівництвізробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В. В. Бабіч,А. А. Баширов, П. С. Безруких, Я. І. Гуральник, З.-М. В. Задорожний, С. Я. Зубілевич, Я. Д. Крупка, О. О. Лисиченко, Б. М. Литвин, Р. О. Мельник, В. О. Осмятченко, І. Г. Чалий та ін.

Проведений аналіз результатів здійснених досліджень свідчить про широке коло опрацьованих питань з обліку у будівництві. Втім, теоретичні й організаційні положення щодо регламентації обліку основної діяльності будівельних підприємствпотребують поглиблених досліджень.

В Україні методологічні засади формування підрядниками убухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати,пов’язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття уфінансовій звітності визначає П(С)БО 18 «Будівельні контракти»(далі по тексту — П(С)БО 18), що затверджений наказом Міністерства фінансів України 28.04.2001 № 205 (зі змінами) [1]. В основу його побудови покладено норми М(С)БО 11 «Будівельні контракти» [2] (далі по тексту — М(С)БО 11), який передбаченодля обліку будівельних контрактів і відображення даних у фінансовій звітності.

Зазначимо, що дані документи мають ряд відмінностей. Зокрема, відповідно до п. 2 П(С)БО 18 «будівельний контракт — договір про будівництво. Будівництво — спорудження новогооб’єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт».

Згідно з нормами М(С)БО 11 «будівельний контракт — це контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу абокомбінації активів, які тісно пов’язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та функціонуваннячи за їх кінцевим призначенням та використанням». При цьомузазначається, що будівельні контракти включають:а) контракти на надання послуг, безпосередньо пов’язані зіспорудженням активу, наприклад на послуги керівників проектівта архітекторів;б) контракти на знесення або відбудову активів і відновленнядовкілля після знищення активів.

Отже, поняття будівельного контракту трактується більш широко за вимогами міжнародних стандартів, аніж вітчизняних.

Положеннями П(С)БО 18 чітко встановлено назву показників:валова заборгованість замовників і валова заборгованість замовникам за роботи за будівельними контрактами. Натомість уМ(С)БО 11 назви показників жорстко не регламентовано. У звітності вони можуть фігурувати під різними найменуваннями (валова сума до сплати замовниками, валова сума заборгованостізамовникам) (п. 43, 44).

Також у вітчизняному П(С)БО 18 детально визначено кореспонденцію рахунків для обліку валових заборгованостей (п. 18),чого не передбачено у М(С)БО 11.

Відповідно до п. 20 П(С)БО 18 у примітках до фінансової звітності наводиться така інформація щодо незавершених будівельних контрактів:

— методи визначення ступеня завершеності робіт;

— загальна сума зазнаних витрат і визнаних прибутків (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу;

— вартість виконаних субпідрядниками робіт;

Згідно з п. 40 М(С)БО 11 для контрактів, незавершених на кінець звітного періоду, суб’єктові господарювання слід розкривати кожен із таких пунктів:

— сукупну суму понесених витрат і визнані прибутки (за вирахуванням визнаних збитків) на певну дату;

— суму отриманих авансових платежів;

— суму утриманих коштів.

Отже, теж спостерігаємо, що така важлива складова витратпідрядника, як вартість робіт, виконаних субпідрядниками у межах незавершених будівельних контрактів, за міжнародним законодавством не потребує розкриття.

Таким чином, можна констатувати про існування розбіжностей між положеннями вітчизняного П(С)БО 18 «Будівельні контракти» та М(С)БО 11 «Будівельні контракти», зокрема, у частинітрактування договору підряду, найменування та обліку валовихзаборгованостей, відображення витрат у примітках до звітності.Узгодження зазначених позицій і приведення у відповідністьчинного П(С)БО 18 до міжнародного М(С)БО 11 сприятиме покращенню інвестиційного клімату та підвищенню інвестиційноїпривабливості будівельних підприємств.

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельніконтракти»: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р.№ 205 // [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11 «Будівельніконтракти» // [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_017.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, АКТУАЛЬНІСТЬ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
ЦІНОВИЙ ФАКТОР У СИСТЕМІ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
НАУКОВІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki