Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль5.1. Поняття, види та завдання регулювання і контролю неторговельних валютних операцій банків


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.1. Поняття, види та завдання регулювання і контролю неторговельних валютних операцій банків


Головними формами участі банків у зовнішньоеконо-мічній діяльності є проведення міжнародних розрахунків за зов-нішньоторговельними (експортно-імпортним) операціям клієнтів, надання за ними гарантій та кредитів, а також проведення валю-тообмінних операцій, валютних переказів , операцій із чеками та пластиковими картками. Усі ці операції в економічній літературі названо валютними операціями банків торговельного характеру та операціями неторговельного характеру.

 

Неторговельні валютні операції користуються великим попи-том в Україні через традиції населення захищатися від інфляцій-них ризиків за допомогою збереження накопичень у валюті, а та-кож розвиток іноземного туризму та масового виїзду українців на роботу (на постійне місце проживання) за кордон, що супрово-джується ввезенням/вивезенням валюти та інших платіжних до-кументів, проведенням валютообмінних операцій.

 

Неторговельні операції в іноземній валюті являють собою вид операції з перерахування валютних цінностей, що не пов’язані зі здійсненням розрахунків за експортом-імпортом товарів, послуг, робіт. Це купівля-продаж готівкової іноземної валюти, організа-ція роботи та проведення роботи в обмінних пунктах валюти, ін-касо готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іно-земній валюті тощо.

 

Неторговельні валютні операції це платежі, що повязані з переміщенням валютних цінностей між субєктами валютних відносин, які здійснюються на неекві-валентних та некомерційних засадах, тобто вони не повязані з торговельною, інвестиційною та підприємниць-кою діяльністю резидентів і нерезидентів.

 

Залежно від форм та механізмів здійснення, неторговельних валютних операцій можна виокремити такі види їх (табл. 5.1).

 

Валютне регулювання та валютний контроль операцій нетор-говельного характеру здійснюється на підставі Декрету Кабіне-ту Міністрів «Про систему валютного регулювання та валютно-го контролю», затвердженого 19 лютого 1993 року за № 15—93, постанови НБУ «Положення про валютний контроль», затвер-дженого постановою Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року № 49, Інструкцією НБУ «Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на тери-торії України», затвердженої постановою Правління Національ-ного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, «Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на ко-ристь фізичних осіб », затверджених постановою Правління НБУ від 14 жовтня 2004 року, «Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України», за-твердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2000 року # 520, тощо.

 

Згідно із цими нормативними документами основним завданням валютного регулювання та контролю неторговельних валют-них операцій є запобігання уповноваженими банками проведен-ню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних операцій та/або своєчасне інформування уповноваженими банка-ми у випадках та в порядку, встановленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резиден-тами і нерезидентами законодавства, пов’язаного з проведенням ними неторговельних валютних операцій.

 

Таблиця 5.1

 

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕТОРГОВЕЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

1.Залежно від мети та механіз-му проведення неторговельних операцій можна виокремити - Переказні:
Переказні операції — це такі операції, що здійснюються в осно-вному з метою переказу коштів однієї особи на користь іншої, або трансформація грошових коштів особи для використання їх тією самою особою (операції з дорожніми чеками, пластиковими картками). До переказних операцій належать: операції з дорож-німи чеками, операції з пластиковими картками, послуги з пере-казу коштів клієнта за кордон, виплата переказів із-за кордону та сплата інших платіжних документів.

- Конверсійні:
Конверсійні операції здійснюються з метою купівлі або/чи про-дажу іноземної валюти через обмінні пункти та каси банків
2.Залежно від форми грошей (іноземної валю-ти), в якій пово-дяться неторго-вельні операції - Готівкові операції здійснюються в готівковій формі — здебі-шого властиві валютообмінним операціям;

- Безготівкові операції проходять в безготівковій формі, прита-манні переважно переказним валютним операціям
3.Залежно від мі-сця проведення операцій - Операції, що здійснюються на внутрішньому (національному) лютному ринку;

- Операції, що здійснюються на міжнародному чи світовому валютних ринках
4.Залежно від виду та конвер-тованості валюти - Операції, що проводяться в конвертованій валюті;
- Операції, що проводяться в неконвертованій валюті.
Операції з пластиковими картками та дорожніми чеками здійс-нюються здебільшому в конвертованій валюті. Конверсійні опе-рації проводяться в будь-якій валюті4.Залежно від виду та конвер-тованості валюти
5.Залежно від типу установ, що проводять нетор-говельні опера-цій - Послуги комерційних банків:
Банки надають широкий спектр послуг у сфері неторговельних валютних відносин і здійснюють практично всі можливі опера-ції. Крім цього, вони виконують функцію державного агента з тань регулювання та контролю неторговельних операцій.
- Послуги небанківських фінансових та інших установ:
Окрім комерційних банків, послуги з неторговельних валютних операцій можуть надавати платіжні системи та юридичні уста-нови, що займаються обслуговуванням пластикових карток, по-штові відділення зв’язку, що здійснюють міжнародні грошові рекази тощо;
- Послуги юридичних фірм — агентів:
Агентські послуги у сфері неторговельних операцій надають юри-дичні особи, що зареєстровані як пункти обміну валют і на підставі агентських угод із банками надають послуги з валютообмінних операцій
6.Залежно від суб’єктів неторго-вельної операції - Фізичні чи юридичні особи:
Фізичні особи активно проводять всі вид неторгових операцій. Юридичні особи в межах неторгових операцій здійснюють опла-ту витрат на закордонні відрядження своїм працівникам та опера-ц з корпоративними пластиковими картками.
- Неторговельні операції резидентів, операції нерезидентів

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.3.Валютне регулювання та контроль операцій з дорожніми чеками
5.4. Організація та контроль діяльності пунктів обміну валют
5.5. Регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб
5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України
РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КАПІТАЛУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki