Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаПолякова Наталія Сергіївна к.е.н., Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м. Горлівка, Україна Polyakova Nataliya Candidate of Economics, Automobile and Highway Institute


< Попередня  Змiст  Наступна >

Полякова Наталія Сергіївна к.е.н., Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м. Горлівка, Україна Polyakova Nataliya Candidate of Economics, Automobile and Highway Institute


Економічні умови обумовлюють застосування нових сучасних підходів та інструментів для розробки заходів підвищення ефективності функціонування підприємств галузі. Актуальним постає реалізація моделі Кобба

—Дугласа для дослідження динаміки результативності роботи підприємств галузі залежно від факторів впливу та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення ефективності функціонування підприємств ЖКГ України.

Багатогранні аспекти управління розвитком підприємств ЖКГ розкриваються в працях Л. Бражнікової, В. Полуянова. Ефективне застосування сучасних підходів у сфері функціонування підприємств ЖКГ наведено в працях М. Білопольського, А. Аллахвердян,

Г. Волинського. Л. Благодир, О. Мороз, Б. Грабовецький, С. Щербініна пропонують використання виробничої функції Кобба

—Дугласа для моделювання виробничих процесів на підприємствах.

Метою дослідження є обґрунтування заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств житлово-комунального господарства на основі реалізації моделі Кобба

—Дугласа.

Вихідними даними для проведення дослідження виступають річні статистичні дані Державного комітету статистики України протягом 2007—2013 рр., зокрема — валовий доход підприємств з виробництва електроенергії, газу та води; вартість основного та оборотного ка-

—Дугласа для досліджуваних підприємств галузі та перевірка моделі на значимість та адекватність наведено в табл. 1.

Таблиця 1

ФУНКЦІЯ КОББА-ДУГЛАСА ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ І ПЕРЕВІРКА ЇЇ НА ЗНАЧИМІСТЬ

Рівняння зв’язкуRDEF
Y = 0,8790·K 0,0019 ·L 1,0124 0,96630,93370,108928,17

Побудована функція відображає зв’язок між ефективністю функціонування підприємств ЖКГ і показниками капіталу, фонду оплати праці. Аналіз щільності зв’язку проведено за коефіцієнтами кореляції і детермінації. В моделі вони складають 0,9663 і 0,9337 відповідно, що свідчить про те, що варіація рівня валового доходу для підприємств ЖКГ більше ніж на 90 % пов’язана зі зміною даних досліджуваних факторів і менше ніж на 5 % залежить від інших факторів. Для побудованої моделі за критерієм

Фішера F фактичне > F табличне , тому гіпотеза про відсутність зв’язку між валовим доходом і досліджуваними факторами відхиляється. Перевірка значимості коефіцієнтів виробничої функції Кобба

— Дугласа за критерієм Ст’юдента показала, що t фактичне вище t табличне , зв’язок між результативною ознакою і факторами є надійним, а величина коефіцієнта кореляції значимою. Графічне зображення поверхні функції Кобба

—Дугласа наведено на рис. 1. Фішера F фактичне > F табличне , тому гіпотеза про відсутність зв’язку між валовим доходом і досліджуваними факторами відхиляється. Перевірка значимості коефіцієнтів виробничої функції Кобба

— Дугласа за критерієм Ст’юдента показала, що t фактичне вище t табличне , зв’язок між результативною ознакою і факторами є надійним, а величина коефіцієнта кореляції значимою. Графічне зображення поверхні функції Кобба

—Дугласа наведено на рис. 1.

Рис. 1. Моделювання ефективності функціонування підприємств ЖКГ

Як свідчать результати дослідження, валовий доход підприємств ЖКГ зростає протягом 2007—2013 рр. [1], проте підприємства галузі залишаються збитковими. Це пов’язано з багатьма факторами впливу на результати діяльності підприємств ЖКГ. У рамках дослідження доцільним є визначити вплив капіталу, фонду оплати праці

Рис. 2. Заходи для підвищення ефективності діяльності підприємств

піталу; фонд заробітної плати персоналу [1]. Результати побудови функції Кобба

Рис. 2. Заходи для підвищення ефективності діяльності підприємств

ЖКГ, запропоновані в рамках реалізації моделі Кобба

—Дугласа

на результативний показник, а також необхідність управління даними факторами впливу й іншими факторами на результативний показник діяльності підприємств галузі. Кінцевим результатом виступає підвищення ефективності функціонування підприємств ЖКГ на основі максимізації показника валового доходу. З цією метою запропоновано заходи щодо управління капіталом, персоналом, оплатою праці та іншими факторами впливу для удосконалення управління діяльністю підприємств ЖКГ у цілому (рис. 2).

Таким чином, моделювання функції Кобба

—Дугласа дозволило сформулювати заходи для підвищення ефективності функціонування підприємств галузі з точки зору капіталу, фонду оплати праці, персоналу та інших факторів впливу на результативний показник — валовий доход підприємств. Напрямками подальших досліджень має стати обґрунтування практичного механізму впровадження результатів дослідження з метою отримання високих показників капіталу, фонду оплати праці та валового доходу підприємств ЖКГ.

Література

1. Статистична інформація, експрес-випуски про стан житловокомунального господарства України [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua/.

УДК 658.5marinaproskurnia@gmail.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Прохорова Є. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Prokhorova Yeliena, Candidate of sciences, associated professor of the
Прутська Тетяна Юріївна, аспірант, Вінницький національний аграрний університет, Україна ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ вання. Prutska Tatiana, graduate, Vinnitsa National
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НЕОЕКОНОМІКИ
Сагайдак Михаил Петрович, к.э.н., доцент Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНУ», Украина Sagaіdak M.P., PhD, аssos. рrof. Economic Institute of Kryvyi Rig Kryvyi Rig
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki