Posibniki.com.uaМікроекономікаЕкономіка аграрних підприємств20.2. Показники інтенсивності та методика їх визначення


< Попередня  Змiст  Наступна >

20.2. Показники інтенсивності та методика їх визначення


Із визначення поняття інтенсивності випливає, що інтенсивність з економічної точки зору включає в себе дві складові: матеріальноречову і результативну. Для кожної з них притаманна своя система показників її вимірювання. Важливо пам’ятати, що сільськогосподарське виробництво має складну структуру, тому виникає необхідність кількісно визначати інтенсивність на трьох рівнях його будови: в цілому по підприємству, в цілому по рослинництву і тваринництву і в розрізі окремих галузей. На рис. 20.1 наведені показники матеріальноречової складової інтенсивності та методика їх визначення.

 

Показники матеріально-речової складової інтенсивності

 

Інтегральний показник інтенсивності використання землі (Із) визначається за формулою:

 

Інтегральний показник інтенсивності використання землі

 

де Кр — коефіцієнт розораності; Км — коефіцієнт меліорованості; Кп — коефіцієнт повторного використання землі. Методика визначення цього коефіцієнта і показника питомої ваги інтенсивних культур у структурі посівної площі викладена в темі 8. Щільність поголів’я тварин обчислюється діленням кількості поголів’я тварин певного виду на площу відповідних земельних угідь. Поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі корів, а також овець розраховується на всю площу сільськогосподарських угідь, свиней — на площу ріллі, птиці — на посівну площу зернових.

 

Для оцінки результативної складової інтенсивності використовуються показники, наведені на рис. 20.2.

 

Показники результативної скла-дової інтенсивності та методика їх визначення

 

Як правило, за однакових інших умов, чим вищі показники матеріальноречової складової інтенсивності, тим вищих результатів виробництва досягають аграрні підприємства, і навпаки, але за умови, що ці показники не перевищують раціонального рівня. Щоб переконатися, наскільки підприємству було економічно вигідним інвестування ресурсів у виробництво, потрібно кожну групу показників матеріальноречової складової інтенсивності (по підприємству в цілому, рослинництву, по тваринництву і по кожній галузі) розглядати в єдності з відповідною групою показників її результативної складової. Чим вищі ці результативні показники, тим краще підприємство використовує ресурси на стадії виробництва. Детальний аналіз цих двох груп показників по рослинництву, тваринництву і окремих галузях дає змогу виявити, які виробництва справили найбільш істотний позитивний вплив на кінцеві результати господарської діяльності, а які — негативний. Отже, управлінський персонал має змогу приймати обґрунтовані рішення щодо вдосконалення галузевої структури підприємства.

 

Варто зауважити, що множинність показників матеріальноречової і результативної складової інтенсивності нерідко ускладнює аналіз через можливу різнонаправленість їх зміни і в окремих випадках не дає змоги робити однозначний висновок щодо динаміки інтенсивності. Тому є потреба в побудові комплексного показника інтенсивності, який поєднував би у собі основні показники її складових: динаміку зміни авансованого капіталу і спожитих ресурсів та динаміку віддачі авансованого капіталу й окупності виробничих витрат (спожитих ресурсів) за валовою продукцією. Незважаючи на притаманний комплексним (інтегральним) показникам недолік, складність, а інколи і неможливість їх чіткого економічного трактування, все ж указані показники мають одну безперечну перевагу, на яку ми уже звертали увагу — однозначність в оцінці динаміки зміни явища (процесу), для якого характерна багатовимірність.

 

В розгорнутому вигляді формулу визначення комплексного показника інтенсивності з урахуванням вимог до побудови інтегральних показників на основі формули середньої геометричної, можна записати так:

 

Визначення комплексного показника інтенсивності з урахуванням вимог до побудови інтегральних показників

 

Після здійснення необхідних математичних перетворень дана формула набуває вигляду:

Як бачимо, економічне трактування інтегрального показника інтенсивності важко здійснити. Проте є очевидним, що за умови, коли Ік > 1, інтенсивність на підприємстві зростає, за Ік = 1 вона залишається незмінною і за Ік < 1 — зменшується, що є негативним явищем в його розвиткові.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
20.4. Прискорення обороту виробничих ресурсів як важлива умова формування інтенсивного типу розвитку
20.5. Розподіл валового продукту і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств
Тема 21. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
21.2. Форми спеціалізації й методика визначення виробничого напряму підприємства
21.3. Галузі й галузева структура аграрних підприємств та методика її визначення
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki