Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціПОГЛИБЛЕННЯ СТАТУСУ МСФЗВ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПОГЛИБЛЕННЯ СТАТУСУ МСФЗВ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


ропейському Союзі і вказує на пріоритетні сфери, в яких здійснюється адаптація законодавства України, зокрема до них віднесений бухгалтерський облік.

МСБО, а далі і фінансової звітності на етапі їх впровадження воблікову практику суб’єктів господарювання всіх країн пострадянського простору зумовили багато дискусій і навіть пряме заперечення. Позаяк, а сучасна практика реформування бухгалтерського обліку в Україні підтвердила, що концептуальні базовіпринципи МСФЗ обійти неможливо. Саме це визначило початокнової ідеології обліку, що успішно впроваджена в облікову практику спочатку банківських установ України, а дещо пізніше узагальнена національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Нині проводиться колосальна робота по створенню дієвої системи відповідальності за якість звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, активізувались функції контролю та аудиту у цьомунапрямі. Водночас проблема доцільності підтримки обліку в двохсистемах — національній і МСФЗ усе ще існує, відтак необхідновирішувати багато питань стосовно створення дієвої інформаційної бази прийняття управлінських рішень на основі інформації,продукованої системою бухгалтерського обліку.

Нині бухгалтерський облік є складною динамічною системою,що в процесі функціонування формує власні напрями до самовдосконалення. Загалом ці напрями пов’язані з практичними питаннями, що виникають у процесі ведення будь-якого бізнесу істосуються необхідності оновлення методик обліку конкретнихоб’єктів, а також створення методик за новими об’єктами обліку.Саме тому завдання бухгалтерського обліку нелогічно зводити допростого опису фактів господарської діяльності через кореспонденцію рахунків. Якщо ж ці факти визнати елементами господарського процесу, який змінює активи підприємства і джерела їхотримання, то всі можливі напрями вдосконалення бухгалтерського обліку мають стосунок до методики відображення фактів

УДК 657Кіндрацька Л.М.,д.е.н., професор, завідувач кафедриобліку в кредитних і бюджетнихустановах та економічного аналізуДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Розглядаючи інформаційне забезпечення процесу розробкирішень стосовно факту господарського життя, слід акцентувати,що ведення регулярного, повного та якісного обліку забезпечуєфункціонування системи менеджменту та виступає основою підвищення ефективності управління.

Отож з позиції потреб управління, облікова інформація маєрозглядатися на предмет її відповідності запитам, передусім,внутрішніх користувачів. У цьому сенсі важливо добитися взаємопов’язаності всіх видів економічної інформації, основу якоїмає складати спільне інформаційне джерело. Закономірне питання у цьому зв’язку: «Що розуміти під спільним інформаційнимджерелом? Логічно таким джерелом визнати звітність: фінансову, управлінську, податкову. Водночас маємо підкреслити значення складання консолідованої фінансової звітності на фонірозширення сфери безпосереднього застосування МСФЗ. Такийпідхід уже став реальністю для банківської системи України. Посуті нині важливо забезпечити перехід від державного контролюза своєчасністю подання звітності до контролю якості цієї звітності. Це повинно стати досить серйозним проектом на рівні державних контролюючих органів і, безумовно, регуляторів. Можливовести мову про формування дієвої системи регулювання бухгалтерського обліку, яка має бути покладена в основу нового ЗаконуУкраїни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність вУкраїні».

Не беруся піддавати критиці роботу Методологічної Ради бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, рівно як істверджувати про її провідну роль в оновленні методології обліку. На часі створення Ради з підготовки і прийняття вітчизнянихстандартів бухгалтерського обліку із залученням до її діяльностісвоєрідних недержавних органів регулювання і, передусім, Федерації професійних бухгалтерів України, Аудиторської Палати.Вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку мають відповідатиМСФЗ. Це для України в контексті інтеграції до ЄвропейськогоСоюзу набуває особливої актуальності.

Україна як держава, що має багаті традиції у сфері теорії іпрактики, далека від того, щоб відмовитися від національних облікових стандартів і перейти виключно на МСФЗ. Водночас важ-

господарського життя в обліковій системі. Це дає підстави основне завдання бухгалтерського обліку окреслити так: доведеннядоцільності здійснення фактів у господарському процесі, визначення їх змісту і, що особливо важливо, впливу їх результатів наефективність діяльності.

Йдеться про використання елементів креативності в процесіадаптації МСФЗ до практичних потреб суб’єктів господарювання. До змісту національних облікових стандартів логічно підходити як до своєрідної парадигми відпрацьованих теоретичнихположень з орієнтацією на практику. У цьому сенсі важливо ураховувати думки і науковців, і практиків щодо удосконаленняусталених підходів до змісту положень, їх вдосконалення і врешті — формування нової парадигми. Не завжди висловлювані критичні позиції щодо змісту національних стандартів достатньоюмірою обгрунтовані. У цій важливій справі необхідно позбутисякритиканства. Було б цілком логічно всі пропозиції щодо зміничи вдосконалення національних облікових стандартів надсилатидо Ради з підготовки і прийняття вітчизняних стандартів з бухгалтерського обліку (про необхідність її створення йшлося вище).

Нині неможливо відкидати те, що бухгалтерський облік починає все більше зацікавлювати фінансистів і менеджерів. Можливо такий висновок здається дивним, але саме у цих сферах бухгалтерська інформація створює підгрунтя для прийняття рішень.Зрозуміло, йдеться не про «чистий облік» як процес відображення фактів господарського життя, а про інформацію, продукованою єдиною обліково-аналітичною системою господарюючогосуб’єкта, яка представляє собою комплекс варіантів можливихуправлінських рішень. Це посилює значення економічного аналізу у такій системі як своєрідного інструмента який дозволяє наширокому полі можливостей визначити місце в ньому фактам,що стали реальністю або могли чи можуть стати нею у майбутньому. Про що саме йдеться? Якщо про формування практичнихданих без відповідного теоретичного підгрунтя щодо їх узагальнення — то це безрезультатно. Необхідно добути вигоду із фак-

ливо їх сприймати, як своєрідну методологічну основу при опрацюванні методик обліку господарських операцій, їх визнанні,оцінці і відображенні у системі обліку і звітності. Втім, перехідна МСФЗ, зокрема це найвідчутніше у вітчизняній банківськійсистемі, призводить до необхідності зміни інструктивнонормативної бази, адекватно до зміни положень МСФЗ. Певнаріч, це породжує окремі незручності, пов’язані із налаштуваннямпрограмних продуктів і необхідністю перепідготовки обліковихпрацівників. На фоні цього суттєво зростає роль у професії бухгалтера також знань у сфері права і фінансів. З урахуванням цього МСФЗ логічно трактувати не тільки як бухгалтерські, але і якфінансові документи, що покладаються в основу підготовки фінансової звітності.

У цьому зв’язку прихильники збереження «спадщини» бухгалтерського обліку мають сенс у тому, що змінювати слід обережно, а модернізація виправдана тільки з урахуванням потреб. Чимповніше це будуть ураховувати сучасні реформатори бухгалтерського обліку, тим менше буде плутанини в облікових процедурах і формуванні комплексного інформаційного обліково-аналітичного забезпечення процесу управління суб’єктом господарювання у ринкових умовах ведення діяльності.УДК 657Коршикова Р. С.,к.е.н., доцент, доцент кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ
ВІДМІННОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ЗПБО США (US GAAP) ТА МСФЗ (IFRS/IAS)
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ
Розділ 4. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki