Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітність1.5. Податковий облік у системі бухгалтерського обліку


< Попередня  Змiст  Наступна >

1.5. Податковий облік у системі бухгалтерського обліку


Реформування економіки України супроводжується суттєвими змінами в системі господарювання, особливо у системі власності, управління і господарському механізмі. Ці зміни торкнулися і бухгалтерського обліку. З появою нових видів інформації та нових груп її споживачів, рамки і функції бухгалтерського обліку як        системи     впорядкованого   узагальнення    інформації    про господарську діяльність, стан і рух майна, власного капіталу і зобов’язань підприємства значно розширились.

У 90-х роках ХХ ст. в Україні формується декілька підсистем бухгалтерського обліку, які задовільняють потреби внутрішніх і зовнішніх користувачів у необхідній інформації. Деякі вчені виділяють підсистеми фінансового і управлінського обліку, а окремі — ще й підсистему податкового обліку.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрація, накопичення, узагальнення, зберігання та передача інформації про діяльність підприємства зовнішнім     та      внутрішнім        користувачам  для      прийняття управлінських     рішень.   При     цьому    фінансова,     податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Проте про фінансовий і податковий облік у Законі не згадується.

Категорія «податковий облік» в економічній літературі розглядається у вузькому і широкому розумінні.

Виникнення податкового обліку в історичному аспекті обґрунтовується різним призначенням податкової, статистичної і фінансової звітності.

В Україні традиційно бухгалтерський облік був однозначно підпорядкований і потребам забезпечення інформацією для складання податкової звітності. У більшості західних країн податковий            облік   був         виокремлений   вже                        давно    від бухгалтерського обліку.

Необхідність виділення податкового обліку із системи бухгалтерського обліку деякими авторами обґрунтовується введенням в дію в 1997 р. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Закону України «Про податок на додану вартість». Ці закони зобов’язують підприємства вести облік валових доходів, валових витрат, амортизації основних фондів, придбання і продажу товарів, податкового кредиту, податкових зобов’язань тощо. Тому деякі автори пов’язують необхідність         ведення     податкового      обліку лише                            з функціонуванням               цих      двох             законів      (вузьке      розуміння податкового обліку).

Проте    відповідно    до    Закону    України    «Про    систему оподаткування» в державі діють понад 20 загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) і 14 місцевих податків і зборів (обов’язкові платежів). Отже, підсистема податкового обліку повинна забезпечити податкову службу інформацією про всі види податків і зборів (обов’язкових платежів).

Таким     чином,     податковий     облік     —     це     підсистема бухгалтерського                    обліку,    яка     за     встановленими     державою правилами формує інформацію про нарахування та сплату податків і зборів відповідним державним органам, основним завданням якого є контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Проект Податкового кодексу України розглядає податковий облік як систему обов’язкових форм і методів відображення платниками податків результатів господарської діяльності або інших об’єктів, які пов’язані з визначенням податкових зобов’язань з відповідних податків та зборів (обов’язкових платежів).

Змістом податкового обліку є фінансові відносини, що виникають при нарахуванні та сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), тобто між державними податковими органами і юридичними та фізичними особами щодо податків і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Метою ведення податкового обліку є надання повної і достовірної інформації державі (в особі податкових органів), що забезпечує визначення сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та контроль за їх своєчасною сплатою, для наповнення бюджету з метою виконання державою своїх функцій. Кінцевою метою обліку є складання звітності, що є джерелом інформації про  хід        та          результати                    діяльності    платника    податків    за відповідний період. Систему показників звітності, порядок їх розробки      і      формування      визначає      Державна      податкова адміністрація України.

Податковий     облік     необхідно     організувати    так,     щоб задовольнити потреби управління підприємством і служби податкового менеджменту в інформації щодо формування оподаткованої бази підприємства від усіх видів діяльності.

Основними завданнями податкового обліку є:

—своєчасна       та       повна       реєстрація       підприємством господарських операцій з відображенням податкового кредиту і податкових зобов’язань;

—достовірне і своєчасне визначення сум податків та зборів (обов’язкових платежів), належних до сплати в бюджет усіх рівнів;

—cвоєчасне складання і надання податкової звітності; —своєчасна сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів різних рівнів;

—контроль за дотриманням податкового законодавства і нормативно-правових                         документів,    що    регулюють    правила ведення податкового обліку та складання податкової звітності.

В економічній літературі не склалося єдиної точки зору щодо сутності та місця податкового обліку в системі господарського і бухгалтерського обліку.

Деякі автори посилаючись на те, що податковий облік вийшов за межі системи бухгалтерського обліку (особливо в обліку валових витрат, валових доходів, амортизації основних фондів, податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ, має окремі первинні документи, облікові регістри та форми звітності тощо), вносять пропозицію щодо виділення його як окремого виду господарського обліку.

Більшість авторів вважають, що податковий облік — це підсистема бухгалтерського обліку. Посилаючись на те, що фінансовий, управлінський і податковий облік не мають свого предмета і методу, а в теорії до сьогодні сформульовано лише предмет і метод бухгалтерського обліку, то податковий облік є підсистемою    бухгалтерського                          обліку.                    Проте      фінансовий, управлінський і податковий облік як підсистеми бухгалтерського обліку мають певні відмінності, які характеризуються своїми об’єктами, зміст яких впливає на застосування відповідних елементів методу бухгалтерського обліку.

Особливості системи оподаткування підприємств України обумовлюють специфічні методи і прийоми обчислення податків і зборів (обов’язкових платежів), які у бухгалтерському (фінансовому) обліку не застосовуються (перша подія, валові витрати, валові доходи, амортизація основних фондів, витрати на ремонт                   основних фондів,           податковий            кредит,                податкове зобов’язання тощо).

Ведення     податкового    обліку    на    підприємствах    надто ускладнене і вимагає удосконалення.

Світова     практика     має     декілька     варіантів     поєднання бухгалтерського і податкового обліку, але всі вони за основу беруть дані бухгалтерського обліку, хоча на практиці важко визначити варіант взаємозв’язку бухгалтерського і податкового обліку, який застосовується в тій чи іншій країні.

В Україні починаючи з 1997 року законодавчо сформувалася окрема підсистема бухгалтерського обліку — податковий облік, тому підприємства зобов’язані вести три види обліку — бухгалтерський, внутрішньогосподарський (управлінський) і податковий. Завдяки податковому законодавству, яке, до речі, змінюється майже щомісяця, формування інформації про об’єкти обліку в бухгалтерському і податковому обліку принципово різне (наприклад, основні засоби і основні фонди, валові витрати і витрати діяльності, валові доходи і доходи діяльності тощо).

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» система бухгалтерського обліку на підприємстві   як  єдина  методична                          база повинна бути обов’язковою і головною для складання фінансової, статистичної та податкової звітності. Це буде сприяти спрощенню ведення бухгалтерського та податкового обліку, формування необхідної інформації для прийняття управлінський рішень, забезпеченню збереження капіталу підприємства та визначати за єдиною методикою достовірні фінансові результати.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2.3. Валові доходи: їх склад та порядок обліку
2.4. Валові витрати: їх склад та порядок обліку
2.5. Особливості обліку витрат, які частково включаються до складу валових витрат
2.6. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів
2.7. Оподаткування операцій особливого виду
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki