< Попередня  Змiст  Наступна >

1.6. Питання для обговорення


1. Суть, особливості та роль АПК у національній економіці України.

2. Структура АПК та її різновиди.

3. Критерії і показники, що визначають місце і роль АПК на різних рівнях національної економіки.

4. Завдання АПК на сучасному етапі розвитку національної економіки України.

5. АПК і розвиток сільської місцевості.

6. Роль професійних і міжпрофесійних організацій в АПК.

1.7.Практичні завдання

1. Виокремити досільськогосподарську, сільськогосподарську і післясільськогосподарську ланки одержання таких видів кінцевого продукту агропромислового виробництва: хліб, взуття (шкіряне), овочеві консерви. Побудувати блок-схеми.

2. На прикладі конкретних ресурсів промислового походження і видів кінцевої продукції АПК з’ясувати практичну суть зворотного зв’язку й визначити: а) вимоги сільського господарства до ресурсів промислового походження; б) вимоги переробних галузей до технологічної якості сільськогосподарської сировини.

3. Згрупувати за функціональним призначенням такі підприємства, галузі і види діяльності: млин, комбайновий завод, фермерське господарство, технічне обслуговування, ремонт техніки, зооветеринарне забезпечення, матеріально-технічне постачання, виробництво мінеральних добрив, виготовлення сільськогосподарського реманенту, добування торфу і сапропелю, виробниче будівництво, розведення сільськогосподарських тварин, відгодівля тварин, переробка молока, випікання хліба, медичне обслуговування населення, житлово-комунальне господарство. ?

1.8. Завдання для самоперевірки знань

1. Поняття про АПК.

2. Вхідні та вихідні зв’язки АПК, показники.

3. Особливості АПК.

4. АПК як біоекономічна система.

5. Суть і різновиди структури АПК.

6. Практичне значення розуміння кожного виду структури АПК.

7. Критерії і показники ефективності функціонування АПК.

8. Особливості оцінки діяльності АПК на різних рівнях національної економіки.

9. Завдання АПК.

10. Європейська модель розвитку АПК і можливості її адаптації в умовах України.

1.9. Термінологічний словник

Агропромислове виробництво — перехід від традиційно відокремлених господарсько-виробничих зв’язків між окремими елементами технологічного процесу одержання кінцевого продукту сільськогосподарського походження до їх органічного поєднання та організаційного оформлення в певні міжгалузеві структури.

Агропромисловий комплекс — сукупність галузей національної економіки, які забезпечують виробництво засобів виробництва для аграрної сфери, одержання сільськогосподарської продукції, її заготівлю, промислову переробку та реалізацію кінцевого продукту.

Біоекономічна система — принципова ознака АПК як міжгалузевої структури, в якій обов’язковими компонентами (факторами) виробництва є не тільки матеріально-технічні і людські ресурси, а й природні — земля, вода. сонячна енергія, живі організми рослин і тварин.

Вихідні зв’язки — відносини АПК із зовнішнім середовищем, зорієнтовані на задоволення потреб населення в продовольчих і непродовольчих товарах сільськогосподарського походження, а також потреб інших галузей і національної економіки в цілому.

Вхідні зв’язки — відносини АПК з зовнішнім середовищем, за якими в АПК надходять різноманітні виробничі, економічні та інформаційні ресурси.

Кінцева продукція АПК — продукція, створена за певний період (рік), яка надходить в особисте чи виробниче споживання за межами АПК.

1.10. Література

1. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року». Газета «Голос України» від 16.ХІ.2005 р.

2. Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999

—2010 роки // Економіка АПК.

— 1999. — № 6.

3. Пасхавер Б. Сучасний стан продовольчої безпеки // Економіка України. — 2006. — № 4. — С. 43—50.

4. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу: Навчальний посібник. — К., 2005. — С. 10—60.

5. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу: Підручник. — К., 2001.

— С. 5

—63.

35. Тема 2


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.3. Агропромисловий виробничий цикл як основа інтеграції
2.4. Види агропромислової інтеграції
2.6. Еволюція агропромислової інтеграції в Україні
2.7. Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань
2.8. Роль в інтеграційному процесі професійних і міжпрофесійних організацій
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki