Змiст  Наступна >

ПЕРЕДМОВА


 

Розвиток валютно-фінансових відносин, що обслу-говують фінансові ринки, ринки товарів, послуг, робочої сили та інтенсифікація господарських зв’язків між країнами, сферами та галузями економіки дедалі більше визначають інтеграцію України у глобальний світовий простір. Серед головних причин та чинни-ків, що спонукають до поглибленої участі економіки України в міжнародному поділі праці, до органічного включення її госпо-дарства у світове господарство, передусім можна назвати високу питому вагу експорту у валовому внутрішньому продукті. Отже, доцільність вивчення розвитку національної системи валютного регулювання та контролю підтверджується її значимістю для економіки країни.

 

«Валютне регулювання та контроль» — спеціальна дис-ципліна, предметом якої є регламентація державою та уповнова-жених нею органів порядку проведення міжнародних розрахунків та здійснення валютних операцій. Вона має самостійне значення й відіграє важливу роль у підготовці магістра у сфері регулюван-ня банківської діяльності та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 

У процесі викладення матеріалу значну увагу приділено поня-тійному апарату та дохідливості роз’ яснення складних моментів, системності висвітлення матеріалу. Основним завданням, яке ставилося під час підготовки посібника, було забезпечення розу-міння особливостей здійснення валютного регулювання і контро-лю в Україні, його впливу на діяльність банків, суб’єктів зовніш-ньоекономічної діяльності та забезпечення необхідного рівня розуміння основних цілей валютного регулювання та контролю. Посібник сприятиме опануванню змісту нормативних докумен-тів, що регламентують сферу валютного регулювання та валют-ного контролю та оцінюванню впливу наявної системи валютно-го регулювання та контролю на стан економіки країни, й зокрема діяльності банків та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 

Валютне регулювання і контроль досліджуються як цілісна система і розглядаються одночасно у кількох площинах. Переду-сім виявлено загальні закономірності, що відображають структу-ру й генезис системи валютного регулювання та контролю в Україні. По-друге, розглянуто питання регулювання процесів ру-ху капіталу та регламентації поточних валютних операцій. По-третє, в посібнику значну увагу приділено регулюванню націона-льного валютного ринку та регламентації і регулюванню дія-льності банків у сфері міжнародних розрахунків та здійснення операцій з іноземною валютою. По-четверте, порушено питання щодо боротьби з відмиванням грошей, системи фінансового мо-ніторингу та колективних заходів боротьби з відмиванням гро-шей. По-п’яте, чільне місце відведено розгляду видів та форм відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

 

Визначеною концепцією посібника є необхідність забезпечен-ня успішної підготовки спеціалістів у сфері банківської справи та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Посібник першою чергою адресований студентам вищих економічних навчальних закладів, до того ж його можна використовувати не лише в про-цесі підготовки , а й перепідготовки фахівців, а також як допомо-гу в організації самоосвіти.

 

При підготовці посібника були використані законодавчо-нормативні документи станом на 01.01.07.


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.1. Економічна сутність і необхідність валютного регулювання
1.2. Характеристика методів валютного регулювання
1.3. Валютний контроль: зміст і завдання
1.4. Поняття валюти та конвертованості валюти
1.5. Становлення системи валютного регулювання та контролю в Україні
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki