Змiст  Наступна >

Передмова


   Перед вами навчальний посібник, присвячений вивченню навчальної дисципліни з аналогічною назвою: «Психологія діяльності та навчальний менеджмент». Така дисципліна не є традиційною у педагогіці. За суттю — це один із практичних результатів розроблення концепції психолого-педагогічної підготовки студентів у ВНЗ непедагогічного профілю. Її автор — доктор педагогічних наук, професор Віталій Андрійович Козаков (засновник і перший завідувач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана) намагався поєднати в цій дисципліні кращі надбання педагогіки, психології та менеджменту таким чином, щоб зробити психолого-педагогічну підготовку студентів-економістів цікавішою, інтенсивнішою та прагматичнішою. Спробуймо стисло обґрунтувати особливості цієї дисципліни, оскільки це важливо для розкриття призначення і змісту цього навчального посібника.

 
   Передовсім ми виходимо з того, що психологія та педагогіка— наукові галузі, що взаємно доповнюють і взаємно збагачують одна одну. Психологія вивчає закономірності психічного розвитку людини, її становлення як особистості, а педагогіка шукає механізми забезпечення такого розвитку в процесі освітньої діяльності. У професійній підготовці актуальним є пізнання розвитку особистості в процесі підготовки до професійної діяльності. Тому перша частина назви дисципліни: психологія діяльності.
 
   Другий компонент назви дисципліни — педагогічний. Хто такий педагог? Чимало хто відповість на це запитання так: «Це вихователь, наставник, учитель».
 
   Однак мало хто скаже, що це керівник, менеджер. Думка, що навчати — це означає управляти навчанням інших — ще не стала визнаною. Вважається, що метою діяльності педагога є виховання дитини, передання їй культурного досвіду людства. Але таке розуміння є дещо застарілим. По-перше, ніхто не заперечить того факту, що освіта сьогодні вже не може реалізовуватися переважно в ранньому віці. Швидкий науково-технічний прогрес змушує людину постійно вдосконалювати свій досвід, отже, продовжувати освіту впродовж усього життя. Відповідно наука педагогіка має поширювати свій предмет на освітню діяльність учнів різного віку. По-друге, нині вже не доцільно зводити весь процес педагогічної діяльності лише до виховання (навіть у широкому розумінні цього слова). У зарубіжній педагогіці взагалі не використовують цього терміна, виховні цілі належать до навчальних. Термін «виховувати», тобто «вирощувати», «культивувати» сприймається як відображення процесу однобічного впливу вихователя на того, хто виховується. Разом із тим сьогодні дедалі частіше говорять, що навчання, виховання — це спільна діяльність педагогів і учнів, у процесі якої відбувається взаємний обмін досвідом. Учень має стати справжнім суб’єктом своєї навчально-виховної діяльності, а завдання педагога — створити для цього належні умови. Власне педагог стає організатором, менеджером цього процесу, допомагає тому, хто навчається, в його навчанні.
 
   Наукове обґрунтування завдань, принципів, технологій такого управління може називатися навчальним менеджментом і стати новою галуззю педагогіки як науки (нині визнаним є лише освітній менеджмент — управління системою освіти, але не на рівні конкретної навчальної діяльності).
 
   Однак навчальний менеджмент можливий не лише в інституційній освіті, тобто освіті, що відбувається у спеціалізованих освітніх інститутах (навчальних закладах). Ми постійно навчаємося і навчаємо один одного: на роботі, вдома, в компанії друзів тощо. Відповідно ми стаємо менеджерами навчання для самих себе чи тих, хто нас оточує.
 
   Отже, мета дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» — навчитись управляти розвитком людини в процесі її діяльності (навчальної, професійної та будь-якої іншої). Підґрунтям цього є знання психологічних особливостей людей: вікових, індивідуальних, соціальних, що впливають на вибір тих чи тих стратегій навчання.
 
   Саме виходячи з цих концептуальних ідей і розробляється зміст дисципліни. Пропонований посібник — перша спроба узагальнення набутого досвіду. Звісно, не всім авторам удалося повною мірою відійти від традиційного розуміння процесу навчання і виховання. Однак загалом викладені ідеї дають змогу скласти уявлення про процес управління навчальною діяльністю у будь-яких умовах, для різних категорій учнів. Здійснімо короткий огляд його змісту.
 
   У темі 1 доводиться можливість застосування управлінського підходу до процесу освітньої і навчальної діяльності, надається характеристика навчання як спільної діяльності, на прикладі індивідуально-типологічних властивостей особистості показано можливість урахування психологічних особливостей у процесі управління навчанням, обґрунтовано предмет та основні функції навчального менеджменту.
 
   Теми 2—5 присвячені реалізації основних функцій управління навчанням: плануванню, мотивації, організації і контролю. При цьому акцент зроблено на психологічні підвалини реалізації кожної функції.
 
   Тема 6 висвітлює вікові особливості учнів (включно з відносно новою для педагогіки категорією — дорослих) і показує особливості управління навчанням учнів різних освітньо-вікових періодів.
 
   У темі 7 йдеться про єднальні процеси управління навчанням — керівництво і комунікацію, описано основні чинники ефективного управління навчанням, обґрунтовано підходи до розв’язання навчальних ситуацій.
 
   Кожна тема містить виклад основних інформаційних положень у вигляді питань та підпитань, завдання, що дають змогу студентам перевірити засвоєння матеріалу, поглибити своє розуміння окремих теоретичних положень та реалізувати набуті знання на практиці, а також перелік рекомендованої літератури, який можна використати для поглибленого вивчення теми.
 
   Посібник підготовлений досить значним колективом авторів, оскільки узагальнює досвід роботи всього колективу кафедри педагогіки та психології КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.2. Індивідуально-типологічні особливості субєктів навчальної діяльності та врахування їх в управлінні навчанням
1.3. Навчальний менеджмент
Тема 2. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАННЯ
2.2. Проектування змісту навчання
2.3. Складання планів навчання
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki