< Попередня  Змiст  Наступна >

ПЕРЕДМОВА


11Найважливішою умовою успішності ринкових перетворень в

Україні, безперечно, є початок утвердження в Україні інвестиційної моделі економічного зростання. Йдеться про формування основ моделі, які мають бути закріплені економічною політикою стимулювання інвестиційного процесу.

Нові організаційно-правові відношення між суб’єктами інвестиційної діяльності потребують глибоких теоретичних і практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всьо му розмаїтті їх форм: фінансових, реальних, інноваційних, інтелектуальних. Серед них важливу роль в економіці країни відіграють фінансові інвестиції через забезпечення економічного зростання шляхом розподілу капіталу та диверсифікацію джерел фінансування суб’єктів господарювання. Розвиток фінансового інвестування сприяє становленню ринкових цін на фінансові активи та пі двищує їх ліквідність.

Фінансове інвестування розвивається сьогодні доволі динамічно, через це виникає об’єктивна необхідність аналізу теоретикометодичних засад його функціонування і розробки практичних заходів для управління його розвитком у контексті інтеграції українського фінансового ринку в світовий економічний простір.

При цьому для розуміння сутності фінансових інвестицій і прийняття зва жених рішень щодо управління ними необхідна реальна оцінка можливостей суб’єктів фінансового ринку, основними з яких є інституційні інвестори.

Авторським колективом КНЕУ підготовлено підручник «Фінансові інвестиції», в якому узагальнено надбання відомих вчених-економістів та провідних практиків. Він забезпечується ґрунтовною теоретико-методологічною базою дослідження: використанням сукупності методів наукового по шуку (діалектичного, графічного, аналізу та синтезу, системного та порівняльного аналізу, статистичних методів тощо), опрацюванням широкого масштабу статистичної та фактичної інформації стосовно фінансового інвестування підприємств, фізичних осіб, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, комерцій

12них банків, страхових компаній. Особливістю підручника є послідовне розкриття основних положень науково-теоретичного характеру, які в сукупності розкривають зміст та протиріччя, що мають місце в процесі управління фінансовими інвестиціями.

В силу становлення фінансового сектора української економіки поки що не використовується управління фінансовими інвестиціями з урахуванням західного досвіду. Як відокрем лений фінансово-аналітичний продукт інвестиційні портфелі поки що не пропонуються загалу. Тож другою особливістю пропонованої книги є її практичне спрямування. Вона розрахована, у першу чергу, на професійних інвестиційних менеджерів, учасників фінансового ринку, компаній з управління активами фінансових інститутів, підприємств і організацій різних форм власності, фізичних осіб, які набува ють досвіду інвестиційної діяльності.

Отримані результати доцільно використовувати в інвестиційній діяльності суб’єктів фінансового ринку для визначення інвестиційних цілей, формування стратегії і тактики на фінансовому ринку, моніторингу і коригування портфеля фінансових інвестицій.

Особливо можна відзначити те, що в книзі детально відображено такі нові питання щодо управління фінансовими інвестиціями, як уп равління інструментами іпотечного ринку, використання деривативів в інвестуванні, формування інвестиційної політики, вимір і оцінка ефективності управління інвестиціями, стратегії підприємств і домогосподарств на фінансовому ринку, управління страховими резервами, активами банків, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів з урахуванням різноманітних ризиків, під дію яких підпадають зазначені інвестори. Набули по дальшого розвитку також теоретичні й методологічні підходи до управління інвестиційним портфелем з урахуванням особливостей країн, що розвиваються.

Підручник «Фінансові інвестиції» має формувати аналітичне мислення сучасного фінансиста, розкривати системні зв’язки у реалізації процесу фінансового інвестування, допомагати освоювати способи визначення резервів підвищення його ефективності, стимулювати читачів застосовувати сучасні економікомате матичні методи дослідження та нові інформаційні технології.

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України А. М. Мороз


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 1. 1.2. Інструменти фінансового інвестування
Частина 2. 1.2. Інструменти фінансового інвестування
Частина 3. 1.2. Інструменти фінансового інвестування
Розділ 2 ОЦІНЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОСТІ
2.2. Визначення курсової вартості та дохідності акцій
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki