Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаПАРАДИГМА БЮДЖЕТНОЇ ЄМНОСТІ PARADIGM BUDGET CAPACITY


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНОЇ ЄМНОСТІ PARADIGM BUDGET CAPACITY


Анотація. Розглянуто бюджетну ємність як теоретичний підхід до виміру бюджетного потенціалу. Показовим приклаSummary. The budgetary ca-pacity as a theoretical approach to measuring the budgetary ca-pacity. Illustrative example of

Ключові слова: бюджетна ємність, боргова ємність, ефективність бюджетних видатків, бюджетна ефективність fiscal capacity is the debt capac-ity. performance Key words:budget capacity, debt capacity, the effectiveness of budget expenditures, budget

Головним чинником, що впливає на парадигму бюджетної ємності, є потреба багатьох країн здійснювати бюджетні інвестиції в умовах необхідності підтримки бюджетної збалансованості і стійкості. Бюджетна збалансованість полягає у рівновазі видаткових зобов’язань і доходів бюджету та досягається шляхом прийняття політичних рішень про розмір державного сектора економіки, його цілі й завдання. Водночас стійкість бюджету є здатністю переносити економічні негаразди без кардинального перегляду його соціальних зобов’язань. Тому бюджетна ємність має тісний зв’язок із ефективністю бюджетних видатків.

Найпоширенішими підходами до визначення бюджетної ємності є:

1) потенційна можливість держави фінансувати досягнення бажаних цілей за умови бюджетної стійкості в середньо- і довгостроковій перспективі;

2) різниця між поточним рівнем бюджетної ємності і максимально можливим її рівнем, що не призводить до зниження спроможності державного сектора.

Концепт бюджетної ємності підлягає розгляду як з боку бюджетних видатків, так і бюджетних доходів. Певна частина бюджетних видатків, як правило, неефективна, бо пов’язана з нечіткістю і численністю видаткових пріоритетів держави. Проблемою більшості експорто-орієнтованих країн є не стільки недостатній обсяг бюджетної ємності (сприятлива кон’юнктура в останні роки істотно збільшила бюджетні ресурси цих країн), скільки її ефективне використання.

Необхідність у додатковій бюджетній ємності зумовлена необхідністю:

1) вирішити гострі проблеми, що обмежують економічне зростання (наприклад, інфраструктурні обмеження);

2) знизити рівень бідності;

3) реагувати на глобальні виклики (старіння населення, глобальне потепління клімату тощо).

Бюджетна ємність нерозривно пов’язана з практичним втіленням бюджетної стійкості та довгострокового фінансового планування. Серед напрямків підвищення бюджетної ємності є зрос-

дом бюджетної ємності є боргова ємність.

Бюджетна ємність може бути сформована і збільшена такими основними способами: підвищення бюджетних доходів, як за допомогою оптимізації податкового навантаження та розширення бази оподатковування, так і за допомогою збільшення податкових ставок (останнє можливе, якщо наслідком не буде знижена податкова ефективність); збільшення обсягу зовнішньої фінансової допомоги (грантів), у тому числі зниження боргового навантаження. Проте, зовнішні гранти вкрай волатильні порівняно з податковими доходами. Доцільнішим у довгостроковій перспективі є раціоналізація бюджетних видатків та управління макрофінансовими ризиками; зовнішні державні позики; приватизація державних активів; бюджетна децентралізація, що створює стимули до підвищення мобілізації податків і результативності видатків на місцевому рівні; зниження неефективних видатків бюджету, фінансування більш пріоритетних видатків (зміна структури видатків бюджету). В останньому випадку зв’язок з бюджетною ємністю є найбільш тісний. Прикладами неефективних (непродуктивних) видатків бюджету можуть бути субсидії комерційним підприємствам, надмірна зайнятість у бюджетному секторі, цінові субсидії тощо.

Можливим підходом до збільшення ефективності бюджетних видатків є залучення суб’єктів приватного сектора до надання публічних послуг, зокрема у формі державно-приватного партнерства чи аутсорсинґу. Крім цього, можливе поліпшення якості управління публічними фінансами, перехід до бюджетування, орієнтоване на результат. Тому, що бюджетна ємність залежить від якості бюджетних інституцій і державного управління (наявності результативності видатків). Політика стимулювання економічного зростання може збільшувати бюджетну ємність (зростання доходів створює можливість для додаткових бюджетних видатків).

тання бюджетних доходів, підвищення ефективності бюджетних видатків, збільшення фінансових трансфертів від зовнішніх донорів, збільшення державних і місцевих позик. Потребують уваги бюджетні ризики, властиві тим або тим інструментам збільшення бюджетної ємності та управління ними. Важливість міжбюджетних відносин полягає у створенні стимулів для місцевих органів влади до підвищення ефективності бюджетних видатків і розвитку податкової бази територіальних громад.

Боргова ємність (позикова потужність) бюджету є одним із ключових видів бюджетної ємності, на ній ґрунтується механізм управління боргом і умовними зобов’язаннями держави. Вона визначається як перевищення доходів бюджету над його видатками без врахування видатків на збільшення вартості основних фондів і видатків на обслуговування існуючих боргових зобов’язань у кожному періоді обраного інтервалу часу. При цьому інтервал часу не може бути менше тривалості перспективного бюджету, а період ? перевищувати бюджетний рік. Фактично боргова ємність бюджету визначає граничні обсяги погашення і обслуговування боргових зобов’язань, які можна здійснювати за рахунок доходів бюджету. Боргова ємність бюджету визначається під час бюджетного планування.

Весь інтервал часу, на який проводиться розрахунок, поділяється на періоди. У кожному розрахунковому періоді на основі прогнозних даних обчислюється перевищення доходів над видатками бюджету без врахування капітальних видатків і видатків на обслуговування існуючих боргових зобов’язань. Розрахунок боргової ємності бюджету БЄ i здійснюється по формулі:

БЄ i .= Доходи i .– Видатки i , де доходи i .— доходи, що надійшли до бюджету, i-ому періоді (наприклад, кварталі);

Видатки i — видатки бюджету, з яких виключені видатки на збільшення вартості основних фондів, видатки на обслуговування існуючих боргових зобов’язань, асигнування на погашення простроченої кредиторської заборгованості і виконання зобов’язань гарантованих за рахунок бюджету, в i-ому періоді.

Набір БЄ i . для всіх періодів (наприклад, кварталів) являє собою боргову ємність бюджету на обраному інтервалі часу

БЄ i = {БЄ i }, i =1,...N, де N — число періодів в інтервалі розрахунку.

Підвищення ефективності бюджетних видатків вимагає наявності відповідних інституційних умов і високої якості державного управління. До бюджетних інститутів можна віднести закони, правила, процедури, організації й традиції. Сильні (зрілі) бюджетні інститути сприяють підвищенню ефективності бюджетних видатків і бюджетної стабільності, що стимулює економічне зростання. Проблеми оцінки бюджетних програм пов’язані з недоліком інформації про щорічні результати виконання програм, обмеженістю напрямів і видів видатків, з яких проводилася оцінка, обмеженістю фінансових

Крім того, на парадигму бюджетної ємності впливає забезпечення збалансованості бюджетної системи в довгостроковому періоді як головне завдання бюджетної політики. Законодавче встановлення обмежень (умов) для затвердження бюджетів з дефіцитом є одним із ключових і загальновизнаних у міжнародній практиці принципів відповідального управління державними фінансами. Відсутність таких жорстких обмежень (умов) знижує стійкість бюджетної системи, довіру до здійснюваної бюджетної політики та її передбачуваності. Тому метою бюджетної політики є бюджетна дисципліна та ефективність. Бюджетна дисципліна досягається за допомогою підтримки бюджетних правил, які сприяють обмеженню розмірів бюджетного сектора, створюють умови для бюджетної консолідації. Таким чином, підвищення бюджетної ефективності можливе за наступних умов: бюджетного планування «знизу»; середньострокового бюджетного планування, орієнтованого на результат; наявності регулярної оцінки результативності бюджетних видатків; бюджетної прозорості.

УДК 338.23: 65.014.12

Кукоба О. В.,Kukoba Olexandr, аспірант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені

Вадима Гетьмана», Україна Assistant at the department of economic of enterprises «KNEU named after Vadym Hetman», Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Кучеренко О. В.
Литвиненко Т. М., к.е.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ Анотація. Переважна більшість
Ліщинська Вікторія Україна Lіshchynska Victoria, Lecturer, «Kyiv National Economic University named after V.Getman», Ukraine Валеріївна, ст.викладач, «Київський національний економічний університет
УБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІМПЕРАТИВ
Мазур Володимир Степанович, к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму та біснесу, Тернопільський національний економічний універсиет УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki