Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд2.8. Особливості відкриття відділення банку


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.8. Особливості відкриття відділення банку


З метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених банком, банк може відкривати структурні одиниці (відділення, власні обмінні пункти). У разі відкриття структурних одиниць банк зобов’язаний присвоїти кожному відділенню та власному обмінному пункту внутрішньобанківські реєстраційні коди згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації. Про зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення або власного обмінного пункту банк повинен інформувати територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цих структурних одиниць за один місяць до часу введення змін.

Відділення має право виконувати операції після погодження його відкриття територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням відділення. Відкриття та функціонування власних обмінних пунктів банку здійснюється згідно з нормативноправовими актами Національного банку.

Якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 3 млн євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату прийняття рішення про відкриття відділення), то цей банк може відкривати відділення лише на території області за місцезнаходженням юридичної особи. Якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 5 млн євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату прийняття рішення про відкриття відділення), то цей банк може відкривати відділення на території всієї України. Операції відділення залежно від його підпорядкованості відображаються на балансі банку або філії.

Банк може відкривати відділення (як на балансі банку, так і на балансі філії) у разі виконання таких умов:

а) банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі: 9стан формування банком резервів відповідає вимогам чинних законодавчих актів України, у тому числі нормативноправових актів Національного банку, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

  • банк дотримується економічних нормативів і нормативу обов’язкового резервування протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку про відкриття відділення;
  • наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку;
  • відсутність протягом шести місяців, що передують зверненню до Національного банку, фактів подання недостовірної звітності, неподання або несвоєчасного подання звітності та фактів застосування до банку заходів впливу відповідно до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за порушення ним вимог чинного законодавства (а саме щодо обмеження, зупинення або припинення здійснення окремих видів операцій);

б) наявність у банку та (або) філії і новостворюваного відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, здійснення ним відповідних операцій і забезпечення їх належного обліку відповідно до вимог чинних законодавчих актів України та нормативноправових актів Національного банку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості і характеристики якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, у тому числі для виконання операцій з дорогоцінними металами, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо).

У разі відкриття відділення банк (філія) зобов’язаний забезпечити:

а) щоденне формування операційної (формування документів операційного дня) та звітної інформації в розрізі відділень (у тому числі за територіальною ознакою) та доступ до цієї інформації Національного банку, що підтверджується інформацією банку (філії) про відповідні технічні можливості його програмного забезпечення;

б) своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії) згідно з нормативноправовими актами Національного банку;

в) своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;

г) дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі процедури вивірення та контролю за звітністю, операціями відділення;

ґ) порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України (у тому числі правил та інструкцій з архівної справи) тощо.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії), збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несуть керівники банку та філії, які здійснюють керівництво банком (філією) відповідно до чинного законодавства України та установчих документів банку.

Відділення банків виконують функції та операції, передбачені положенням про відділення та на підставі дозволу, наданого компетентним органом банку на право проведення відділенням окремих операцій, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якій підпорядковується відділення, дозволу банку, погодженого Національним банком), за винятком операцій, для проведення та обліку яких у відділення немає належних умов (у тому числі відповідного програмного забезпечення і приміщення, спеціального обладнання, комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо) або відділення не мають права здійснювати їх згідно з вимогами законодавства України.

Погодження відкриття відділення здійснюється за рішенням Комісії Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Банки, що мають відділення та (або) власні обмінні пункти, повинні щокварталу надавати Національному банку інформацію про наявність та кількість цих відділень або власних обмінних пунктів із зазначенням їх внутрішньобанківського реєстраційного коду, місцезнаходження та структурну підпорядкованість (банку або філії) за формою, установленою Національним банком. Нагляд за діяльністю відділень здійснює територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цього відділення.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.2. Особливості надання письмових дозволів на здійснення банківських операцій
3.3. Спеціальні вимоги щодо певного виду діяльності
3.4. Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій
3.5. Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki