Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНОГО РІВНЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ EVALUATION FEATURES OF ORGANIZATIONALLY TECHNICAL LEVEL OF MODERN ENTERPRISES


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНОГО РІВНЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ EVALUATION FEATURES OF ORGANIZATIONALLY TECHNICAL LEVEL OF MODERN ENTERPRISES


Анотація.на необхіоцінювання організаційного показника організаційнотехнічного рівня підприємства evaluation organizationally tech-organizationally technical level of enterprise is offered

Акцентовано увагу дності об’єктивного Summary.Attention is accented on the necessity of objective технічного рівня українських підприємств. Запропоновано метод розрахунку комплексноnical level of the Ukrainian en-terprises. The method of calcu-lation of complex index

Ключові слова: організаційнотехнічний рівень, організація Key words:organizationally technical level, organization of

Визначення стану організації у системах, що входять до складу підприємства відбувається у процесі організаційної діагностики його складових. Організаційна діагностика ґрунтується на багатоаспектності розуміння організації, а також значній кількості організаційних складових.

Оскільки у процесі своєї діяльності підприємство найчастіше змушено модифікувати власну систему функціонування, кадровий менеджмент, маркетингову діяльність тощо. Відповідно змінюються і робочі процедури — відбувається зміна організації виробничих процесів, праці і системи управління підприємницькою структурою. Тому для оцінювання ефективності функціонування підприємства слід будуватися систему зважених показників, що характеризують організованість у цілому по підприємству та його структурних підрозділах. Таким показником повинен бути комплексний показник організаційно-технічного рівня підприємства.

Організаційно-технічний рівень підприємства як зважений показник, що характеризує організаційні параметри діяльності підприємства, формується на основі часткових показників: рівня організації виробництва; рівня організації праці; рівня організації управління; технічного рівня техніко-технологічної бази. Залежно від ступеня узагальнення можна визначати відповідні показники для підприємства, структурного підрозділу і робочого місця.

Для забезпечення об’єктивності та конкретності оцінок при визначенні доцільності здійснення організаційних змін при оцінюванні організаційних зрушень на підприємствах слід визначати комплексний показник організаційно-технічного рівня підприємства (К

КОТР ), який включає узагальнені аналітичні коефіцієнти (К): де К

ТТ — коефіцієнт техніко-технологічного рівня підприємства; К

ТТ — коефіцієнт техніко-технологічного рівня підприємства; К

ОВ — коефіцієнт рівня організації виробництва; К

ОП — коефіцієнт рівня організації праці на підприємстві; К

ОУ — коефіцієнт рівня організації управління на підприємстві.

праці, організація виробництва, організація управління labor, organization of produc-tion, organization of manage-ment

Для проведення розрахунку комплексного показника організаційно-технічного рівня підприємства серед показників, що характеризують організацію виробництва, слід розраховувати: коефіцієнт спеціалізації виробництва; рівень уніфікації виробництва; коефіцієнт прогресивності форм організації виробництва; коефіцієнт безперервності виробничих процесів; коефіцієнт ритмічності виробництва; коефіцієнт централізації допоміжних процесів; коефіцієнт використання засобів праці. З метою врахування деталізованих характеристик організації праці на підприємстві слід визначати: коефіцієнт відповідності кваліфікації робітників складності виконуваної роботи; коефіцієнт кваліфікаційного рівня керівників, спеціалістів, службовців; частка робітників, які працюють у бригадах; коефіцієнт раціональності прийомів і методів праці; коефіцієнт трудової дисципліни; коефіцієнт організації робочих місць; коефіцієнт обслуговування робочих місць; коефіцієнт нормування праці; коефіцієнт відповідності умов праці нормам; коефіцієнт багатоверстатного обслуговування робітників; коефіцієнт суміщення професій; частка робітників, зайнятих ручною працею. Показник рівня організації управління підприємством повинен ґрунтуватися на таких показниках, як: середня чисельність працівників у одній ланці ступені ієрархії управління; габарити організаційної структури управління; складність оргструктури; рівень прийняття рішень; ступінь децентралізації функцій управління; гнучкість апарату управління; рівень функціональної спеціалізації; рівень технічної озброєності управлінської праці; середній діапазон контролю в організаційній структурі. Особливої уваги при визначенні організаційно-технічного рівня слід приділяти оцінюванню рівня технічної і технологічної складової. Серед показників, які слід використовувати для визначення технічного рівня, повинні бути: фондоозброєність праці; енергоозброєність праці; структура технологічних процесів за трудомісткістю; частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції; середній вік застосовуваних технологічних процесів; коефіцієнт використання сировини і матеріалів; продуктивність (потужність); надійність, довговічність; питома металомісткість; середній строк експлуатації; частка прогресивних видів у загальній кількості; частка технічно та економічно застарілого устаткування в загальному парку; ступінь охоплення робітників механізованою працею; частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою автоматизованих засобів праці. Розрахунок узагальнених аналітичних коефіцієнтів для використання при обчисленні комплексного показника організаційно-

Використання комплексного показника при оцінюванні організаційно-технічного рівня підприємств і їхніх структурних підрозділів дозволить об’єктивніше визначати не лише поточний його стан, а прогнозувати оптимальні напрями організаційних зрушень на підприємствах. УДК 338.68oksana_lyushenko@ukr.net Люшенко Оксана Іванівна, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Oksana Lysenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Обнявко А. В., к.э.н., доцент, Украина Obniavko Alexander, Ph.D., Associate Professor Sabadyriova Antonina, Ph.D., Associate Professor Odessa national economic university, Ukraine Сабадырева А. Л.,
Олієвська М. Г., к.е.н., доцент, докторант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, Україна, ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА METODICAL ASPECTS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE
Ткаченко Алла Михайлівна,Tkachenko Alla, д.е.н., професор,
Чухраєва Наталія Миколаївна, асистент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація. У
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki