Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітність2.5. Особливості обліку витрат, які частково включаються до складу валових витрат


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.5. Особливості обліку витрат, які частково включаються до складу валових витрат


Склад витрат, які частково включаються до валових витрат, показано на рис. 2.4, зокрема: це витрати подвійного призначення, витрати на сплату відсотків за борговими зобов’язаннями, витрати на оплату праці, суми внесків на соціальні заходи. Особливості та обмеження включення вказаних витрат до валових витрат подано в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СКЛАДУ ВАЛОВИХ ВИТРАТ ЧАСТКОВО

 

Витрати платника податку

Особливості та обмеження

Витрати подвійного призначення

 

1

 

Вартість спецодягу, взуття, обмундирування, продуктів спецхарчування, необхідних для виконання професійних обов’язків найманими працівниками

За переліком, визначеним КМУ

2

Витрати з науково-технічного забезпечення господарської     діяльності  (винахідництво, раціоналізаторство, проведення дослідних та конструкторських робіт)

цих витрат з господарською діяльністю платника

 

Мають бути пов’язані з основною діяльністю платника податку.

Крім           витрат,           які амортизуються

3

Витрати     на     придбання     літератури     і передплату спеціалізованих періодичних видань

Для                    інформаційного забезпечення господарської діяльності, у тому числі з питань законодавства

4

Витрати на проведення аудиту

Згідно           з                     чинним законодавством  або  за рішенням платника податку

6

Витрати            на                         гарантійне обслуговування   (ремонт) або гарантійні заміни товарів

Не більше 10% сукупної вартості проданих товарів з гарантією, за якими не     закінчився     строк         гарантійного обслуговування

7

Витрати            на                        проведення передпродажних  та  рекламних заходів

Стосовно товарів, робіт та послуг, що продаються      (надаються)                        платником податку

8

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят з рекламною метою

Не більше 2% оподаткованого прибутку за попередній звітний (податковий) рік

9

Витрати підприємства на утримання та            експлуатацію               фондів природоохоронного призначення

Витрати,      пов’язані      з                   усуненням негативного   впливу   господарської діяльності  платника  податку           на екологічну систему

10

Витрати зі страхування ризиків від загибелі врожаю, транспортування продукції підприємства, кредитних ризиків, цивільної відповідальності, майна тощо

Страхування    ризиків,    пов’язаних                       зі здійсненням господарської діяльності у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю                       фізичних   осіб,   що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Віднесення до складу валових витрат платника податку витрат зі страхування (крім витрат за медичним, пенсійним страхуванням     та     за                         обов’язковими видами страхування) здійснюється у розмірі, що не перевищує 5% валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств  за звітний податковий рік

11

Витрати на придбання ліцензій та інших      спеціальних                дозволів, виданих державними органами

Крім витрат на придбання торгових патентів

12

Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку

Крім витрат, які не пов’язані з основною діяльністю платника податку, та витрат, які не підтверджені документально, за винятком добових витрат у межах норм, затверджених КМУ

 

13

Витрати           на                       утримання, експлуатацію  та  забезпечення основної  діяльності  об’єктів соціальної   інфраструктури (дитячих ясел чи садків, будинків культури, закладів освіти, охорони здоров’я, підвищення кваліфікації, спортзалів, гуртожитків, житлового фонду тощо)

Тільки для об’єктів, які перебували на балансі та утримувалися за рахунок такого платника податку на момент набрання      чинності      Законом                    про оподаткування прибутку, якщо вони не використовуються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності. Крім капітальних витрат, які підлягають амортизації

14

Витрати           на                       утримання, експлуатацію  та  забезпечення основної   діяльності   пунктів медичного  огляду  найманих працівників

Для      медпунктів,      наявність            яких обумовлена            законодавством   або колективним договором.

Крім витрат, які підлягають амортизації

15

Витрати           на                       утримання, експлуатацію  та  забезпечення основної діяльності приміщень житлового фонду, що належать платнику податку

Для      юридичних      осіб,            основною діяльністю яких є надання платних послуг з туристичного обслуговування сторонніх громадян чи здавання в оренду житлового фонду стороннім особам, — до валових витрат належать усі витрати; для інших — тільки витрати на оплату     праці працівників.

Крім витрат, які підлягають амортизації


16

Витрати           на                       утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності літальних апаратів, катерів, яхт, призначених для відпочинку, що належать платнику податку

Для підприємств, основною діяльністю яких є надання платних послуг з туристичного        чи           транспортного обслуговування стороннім особам, або для           спортивних  організацій,           які використовують  такі  засоби  як спортивне знаряддя, — до валових витрат належать усі витрати; для інших — тільки витрати на оплату праці працівників.

Крім витрат, які підлягають амортизації

17

Витрати           на                       утримання, експлуатацію  та  забезпечення основної  діяльності  легкових автомобілів, що належать платнику податку

Для підприємств, основною діяльністю яких є надання платних послуг з туристичного        чи           транспортного обслуговування стороннім особам, або для           спортивних  організацій,  які використовують  такі  засоби  як спортивне знаряддя, — до валових витрат відносяться усі витрати; для інших платників податку   не відносяться до валових витрат витрати на стоянку та паркування, а також 50% витрат      на  придбання  паливно-мастильних матеріалів та оперативну оренду легкових автомобілів.

Крім витрат, які підлягають амортизації

 

Витрати на сплату відсотків за борговими зобов’язаннями

18

Витрати на сплату відсотків за борговими зобов’язаннями

Мають бути пов’язані з господарською діяльністю платника податку.

Витрати на виплату або нарахування відсотків на користь платників податку, 50 або більше відсотків статутного фонду яких       належить       нерезиденту      та прирівняній до нього особі, включаються до валових витрат у сумі, що не перевищує         суми доходів  платника податку за звітний період у вигляді відсотків, збільшеної на суму, що дорівнює   50%   оподатковуваного прибутку  звітного  періоду,  без урахування суми отриманих відсотків. Сума, що не включена до валових витрат, може бути перенесена на наступні податкові періоди з такими самими обмеженнями

Витрати на оплату праці

19

Витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, інші види заохочень і виплат

 

Крім матеріальної допомоги, яка звільняється   від   оподаткування податком з доходів фізичних осіб

 

20

Обов’язкові      виплати,     а     також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників   у   випадках, передбачених законодавством

Тільки     у     випадках,     передбачених законодавством

Суми внесків на соціальні заходи

21

Внески на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове                                        державне соціальне страхування

Відносяться до валових витрат, що нараховані на виплати, зазначені в п.19 табл.2.3,     у     розмірах     і                  порядку, встановлених законодавством,                  крім внесків  на  недержавне  пенсійне забезпечення

22

Внески         на         довгострокове страхування життя і недержавне пенсійне страхування                    найманої платником податку фізичної особи

У сумі, яка сукупно не перевищує 15% від заробітної плати, нарахованої найманій особі         протягом             податкового року (кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком), за винятком внесків, що здійснюються за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до валових витрат платника податку*

*При цьому сума вказаних платежів (внесків) протягом такого податкового періоду не може перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

Відповідно до п. 5.10 Закону про оподаткування прибутку уразі, якщо після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник                  податку-продавець    та     платник     податку-покупець здійснюють відповідний перерахунок валових доходів або валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Відповідно до ст. 6 Закону про оподаткування прибутку у разі, якщо об’єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від’ємне значення об’єкта оподаткування         (з         урахуванням  суми  амортизаційних відрахувань), сума такого    від’ємного   значення       підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється     з          урахуванням  від’ємного значення       об’єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів  наростаючим  підсумком             до повного погашення такого від’ємного значення.

При цьому необхідно враховувати, що відповідно до ст. 86 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» у 2006 р. сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що рахувалася станом на 1 січня 2005 р. і не була погашена протягом 2005 р., не підлягає протягом 2006 р. врахуванню у складі валових витрат платника податку.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.7. Оподаткування операцій особливого виду
2.8. Податковий облік операцій з основними фондами та нарахування амортизації
2.9. Правила ведення податкового обліку валових доходів та валових витрат
Розділ 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 3.1. Платники податку на додану вартість
3.2. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki