Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК


У сучасних умовах економічної кризи, чітко проявляютьсяпроблеми управління виробничо-збутовою діяльністю. Вітчизняні підприємства, виробники продукції АПК зіштовхуються з про-блемами як виробництва, так і реалізації своєї продукції. Черезнизьку ефективність збутової діяльності, багато агроформуваньУкраїни зазнають збитковості. Підприємства мають велику заборгованість перед постачальниками, бюджетом, своїми працівниками. Фінансові потоки підприємства часто не в змозі забезпечити оновлення матеріально-технічної бази, належних умов праці.Від ефективної організації постачання та збуту залежить виробнича програма підприємства. Саме це зумовлює зацікавленістьвітчизняних виробників продукції АПК до удосконалення процесів матеріального постачання виробництва та збуту виготовленоїпродукції як важливих функціональних складових діяльностіпідприємства [1].

Вітчизняними економістами досліджені різносторонні аспектиуправління збутовою діяльністю підприємства. Зокрема, аналізувиробничо-збутової діяльності господарюючих суб’єктів присвячені праці Долішнього М. І., Герасимчука В. І., КостоглодоваД. Д., Перерви П. Г., Савельева Є. В. та інших. Вагомий внесок утеорію і практику регулювання збуту зробили зарубіжні економісти Е. Майер, Р. Маи, Ф. Котлер, Дж. Болт та інші.

Одним з головних завдань щодо удосконалення виробничозбутової діяльності підприємства є вибір оптимальних шляхівмаркетинговії стратегії визначення перспективного розвитку асортименту продукції, створення ефективної рекламної компанії попросуванню нововпроваджених видів продукції на нові ринки, атакож розрахунок економічної ефективності господарюванняпідприємства за рахунок впроваджених заходів [3].

Сучасна економіка характеризується стійкою тенденцією зростання частки накладних витрат й особливо витрат на збут і реалізацію у структурі собівартості. Це зумовлено тим, що в умовахринкової економіки відсутній централізований розподіл виробленої продукції. При спаді обсягу виробництва та відсутності платоспроможного попиту першочерговим завданням для виживання підприємств є організація, планування та облікмаркетингових, рекламних та інших збутових витрат.

Це зумовлює особливу актуальність дослідження проблем,пов’язаних з обліком і розподілом накладних витрат. Вирішенняпроблем ефективності економічного зростання неможливе безоптимізації витрат на збут. Потреба в достовірній, своєчасній інформації про витрати на збут визначає необхідність належного їхобліку.Із впровадженням національних стандартів в Україні використовується міжнародний досвід формування собівартості — каль-

1. Ринкова трансформація економіки АПК [Текст] : кол. монографія: У 4-х ч./ За ред. П. Т. Саблука. –Ч. 3.

— Фінансово-кредитна система. — К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2002. — 477 с.

кулюються лише витрати на виробництво продукції, так званавиробнича собівартість. Витрати, до яких включають і витрати назбут та реалізацію, списуються безпосередньо на фінансовий результат.

В управлінському обліку може визначатись повна собівартістьпродукції, до якої включають витрати на збут, розподіляючи їх зачасткою виробничої собівартості реалізованої продукції конкретного виду у загальній сумі витрат на виробництво реалізованоїпродукції.

На нашу думку, підхід, який передбачає єдину базу розподілудосліджуваних витрат, не може задовольнити всіх вимог, оскільки витрати на збут і реалізацію є дуже неоднорідними. Для точнішого науково-обґрунтованого розподілу цих витрат необхіднозастосовувати диференційований підхід, який передбачає встановлення різних баз розподілу для різних витрат. При цьому визначання і вибір бази розподілу здійснюється у кілька етапів Напершому етапі здійснюється детальний аналіз динаміки та структури витрат на збут і їх реалізацію, на другому проводиться вибірфакторів, що впливають на величину різних статей витрат в умовах конкретного підприємства, і визначення щільності зв’язкуміж факторами та витратами,на третьому етапі здійснюється групування витрат залежно від факторів з найбільшою щільністюзв’язку.

Підприємство має вибирати для себе ту систему і структурууправління виробничо-збутовою діяльністю, яка якнайкраще відповідатиме потребам саме його клієнтів і загальній стратегії підприємства. У той же час вона має бути гнучкою, щоб фірма моглавчасно пристосуватися до мінливості ситуації на ринку у відповідності до своєї мети [2, с. 29].

Отже, сучасні ринкові умови вимагають переорієнтаціїсуб’єктів господарювання на маркетингові принципи при веденнісвого бізнесу. Застосування концепції маркетингу дає змогустворити ефективну основу управлінської, господарської і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так іна внутрішньому ринках.

Список використаних джерел

2. Лили І. Ї. Маркетинг у нових ринкових економіках / 1.1. Лили //Маркетинг в Україні. — 2006. — №95. — С. 28–30.

Бугай А. А.,науковий керівникКанцуров О. О., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЗНАЧЕННЯ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК:КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА КОШТАМИ, ВИДАНИМИ НА ЗАКУПІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki