Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Розвиток

Флуктуації

Дисипативна структура

Точка біфуркації

Катастрофа

Атрактори

Розвиток компанії

Функціонування системи

Зростання системи

Екстерналістська теорія розвитку

Механістичний підхід до соціально-економічних явищ

Біхевіористичні теорії психосоціокультурних змін

Теорія інвайроменталізму

Теорія іманентної зміни Інтегральна теорія змін

Еволюційний розвиток

Революційний розвиток

Прогресивний розвиток

Регресивний розвиток

Критерії розвитку Індикатор розвитку

Показники розвитку

Тріада вимірників розвитку ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які зміни в компанії можна ідентифікувати як розвиток?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2. Дайте характеристику філософської та економічної дефініцій категорії «розвиток». Поясніть, у чому полягає відмітність різних трактувань категорії «розвиток компанії». 3. Надайте порівняльну характеристику процесів розвитку і зростання, розвитку і функціонування.

4. Схарактеризуйте прояви розвитку сучасної компанії.

5. Визначте основні суперечності, що ведуть до розвитку сучасної компанії.

6. Наведіть приклади основних видів розвитку, що їх демонструють вітчизняні компанії.

7. У чому полягає особливість стратегічного та інноваційного розвитку компанії?

8. Як оцінити рівень розвитку компанії? Поясність, у чому полягає проблема вимірності розвитку як такого.

9. Обґрунтуйте вибір критеріїв, за якими доцільно оцінювати розвиток підприємства.

10. Сформулюйте засади побудови системи вимірників розвитку освітніх організацій (на прикладі вищого навчального закладу).

1. Абибуллаев М.С. Теоретико-методические основы оценки инновационного развития предприятий // Стратегія економічного розвитку України.

— 2004. — № 15. — С. 80

—87.

2. Бойко Е.В. Основные подходы к выделению показателей устойчивого развития: мировой и отечественный опыт. — http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzvdpu/geograf/2008_1

5/osnovnue %20podxodu.pdf

3. Бык Ф.Л. Понятийные аспекты новой парадигму управления / Бык Ф.Л., Китушин В.Г. // Менеджмент в России и за рубежом. ? 2007,

— № 5.

— С. 3—8.

4. Верба В.А. Управління розвитком компанії: теоретичні та прикладні проблеми сьогодення / Верба В.А., Гребешкова О.М. // Экономика и управление : Научный журнал Национальной академии природоохранного и курортного строительства. — Симферополь. — 2009. — № 5.

— С. 40—45.

5. Забродский В.А., Кизим Н.А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем / В.А. Забродский,

Н.А. Кизим. — Харьков: Бизнес-Информ, 2000. — 72 с.

6. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. — М.: Дека,

1997. — 304 с.

7. Мельник Л.Г. Тайны развития. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. — 378 с. 8. Мельник Л.Г., Азрилиян А.Н., Дякив Р.С., Ожегов С.И.,

Шведова Н.Ю. Большой энциклопедический словарь: 19000 терминов / Под ред. А. Н. Азрилияна. — 2-е изд., перераб. и доп. —

М.: Ин-т новой экономики, 1997.

— 856 с.

9. Моисеев Н.И. Алгоритм развития. ? М.: Наука, 1987.

10. Норберт Т. Управление изменениями / Норберт Т. //

Проблемы теории и практики управления. — 1998. ? № 1

11. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Тридід О.М. Стратегічне управління розвитком підприємства : Навчальний посібник. — Харків: ХДЕУ, 2002. — 640 с.

12. Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизи М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : Монографія. — Харків: ІНЖЕК, 2003. — 328 с.

13. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : Монографія. — Х.: ВД «ІН

ЖЕК», 2006. — 496 с.

14. Смирнов Э.А. Основы теории организации : Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТ, 2000.

— 375 с.

15. Современная философия: Словарь-хрестоматия. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. — 511 с.

16. Тодаро М.П. Экономическое развитие : Пер. с англ. ?

М.: ЮНИТИ, 1997. ? 672 с.

17. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства : Монографія. — Х.: Вид-во «ХДЕУ», 2002. — 364 с.

18. Философская энциклопедия. — Т. 4. «Наука–логики» —

Сигети / Гл. ред. Ф.В. Константинов. — М.: «Советская энциклопедия», 1967. — 592 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ них моделей її розвитку.
4.3. УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
РОЗВИТОК КОМПАНІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki