Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Стадії розвитку організації

Цикли або фази розвитку організації

Життєвий цикл організації (ЖЦО)

Модель життєвого циклу Л. Грейнера

Модель життєвого циклу І. Адізеса

Внутрішній (органічний) розвиток компанії

Зовнішній розвиток Інсорсинговий тип зовнішнього розвитку

Аутсорсинговий тип зовнішнього розвитку

Аутстафінг

Управлінська технологія розвитку компанії

Проектний підхід до розвитку компанії ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яку ідею покладено в основу концепції життєвого циклу організації (ЖЦО)?

2. Дайте стислу характеристику еволюції моделей життєвого циклу організації.

3. Які ключові параметри (характеристики) організації покладені в основу вирізнення стадій її життєвого циклу в більшості моделей?

4. Якими є відмітні характеристики моделей життєвого циклу Л. Грейнера і І. Адізеса?

5. Дайте порівняльну характеристику різних моделей життєвого циклу організації.

6. Поясність, у чому полягають обмеження концепції життєвого циклу організації в поясненні тенденцій і закономірнос-тей розвитку сучасних компаній? Які можливості відкриває ця концепція для управлінців?

7. Сформулюйте основні напрями розвитку теорії життєвого циклу організації.

8. Чим зумовлено запровадження дуального підходу до систематизації моделей розвитку компанії, що позначається через виокремлення двох пар моделей розвитку «бізнес-розвиток — організаційний розвиток» та «внутрішній розвиток — зовнішній розвиток»?

9. Розкрийте сутність понять «бізнес-розвиток», «органі- заційний розвиток», «внутрішній розвиток», «зовнішній роз- виток».

10. Чи поділяєте Ви запропоновану авторами концепцію зовнішнього розвитку компанії? Наведіть аргументи «за» та «проти» цієї концепції.

11. Сформулюйте своє бачення управлінських технологій розвитку компанії. Наведіть приклади практичного застосування різних управлінських технологій у практиці вітчизняних підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. АН-140 теперь в России // Деловой журнал. — 2003. — № 2 (октябрь). — С. 22.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.:

Питер, 1999. — 416 с.

3. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика : Учебник / Под ред. В.А. Белошапки. — К.: Абсолют-В, 1998.

— 352 с.

4. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проектний аналіз: слайдкурс : Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2006.

— 236 с.

5. Владимирова И. Г. Слияния и поглощения компаний //

Менеджмент в России и за рубежом. — 1999.

— № 1.

С. 27

—48.

6. Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2002.

— ХХ, 332 с.

7. Гребешкова О.М. Альтернативи розвитку компанії: особливості формування за різних цільових настанов // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. — Випуск 218: У 4 т. Том 2.

— Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.

С. 403—412.

8. Гребешкова О.М. Моделі й управлінські технології розвитку економічної організації: системний підхід // Економіка і підприємництво : Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Відп. ред. С.І. Дем’яненко. — Вип.

19. — К.: Аспект-Поліграф, 2007.

— С. 74

—80.

9. Гребешкова О.М. Стратегія зовнішнього зростання підприємства: унаочнення технології розроблення // Стратегія економічного розвитку України : Наук. зб. — Вип. 18 / Голов. ред. А.П. Наливайко. — К.: КНЕУ, 2006.

— С. 70

—75.

10. Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе роста организаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. —

Серия 8 «Менеджмент». — Вып. 4, 2220. — С. 76

—92.

11. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнессистемах. — М.: Финпресс, 2001.

— 240 с.

12. Кристенсен К., Овердорф М. Разрушительные перемены // Искусство управления. — 2001. — № 5. — С. 46

—60.

13. Кушелевич Е.И., Филонович С.Р. Модели жизненных циклов организаций // Менеджмент: век XX

— век XXI.

М.: Экономистъ, 2004.

— С. 304—320.

14. Лагода Т., Деревянко Е. Внештатное расписание // Бизнес. — 2003. — № 34 (553) — С. 124

—131.

15. Матеріали офіційного сайта концерну «Європродукт». — http://europroduct.com.ua.

16. Минцберг Г. Структурирование организаций // Стратегический процесс. — СПб.: Питер, 2001.

— С. 254—280.

17. Мировые новости. — Бизнес. — 2003. — № 1—2.

— С. 42.

18. Моисеев В. Это очень изматывающий бизнес // Бизнес. — 2003. — № 33 (552). — С. 87

—91.

19. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : Монографія. — К.: КНЕУ,

2001. — 227 с.

20. Николаев И.Г. Современные теоретические подходы к развитию организации: эволюционные теории. http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21240

21. Син Ю. Развитие бизнес-корпораций методами организационного проектирования. — Сайт компании «AV-soft»: http://av-soft.ru/index.php?id=86

22. Филонович С.Р. Использование моделей жизненного цикла в организационной диагностике // Социологические исследования. — 2005.

— № 4.

— С. 53

—64. 25. Юрченко Ю. Оценка инвестиционной привлекательности отрасли и компании // Материалы І международной конференции под эгидой EBA «Слияния и поглощения компаний в

Украине». — Киев, 27 апреля 2004 г.

26. Adizes I. Organizational Passages: Diagnosing and treating life cycle problems in organization // Organizational Dynamics. —

1979. — Vol. 9. — P. 3—25.

23. Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 176 с.

24. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. —

СПб.: Питер, 2002. ????? 5


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.2. ВІЗІЙНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ КОМПАНІЇ
5.4. ВИБІР НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПРОСТОРІ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
РОЗВИТОК КОМПАНІЇ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНЦІЯМИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki