Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Розвиток компанії

Проактивний підхід в управлінні розвитком компанії

Партисипативний підхід

Об’єкти управління розвитком

Суб’єкти управління розвитком

Формальна модель підсистеми управління розвитком компанії

Неформальна модель підсистеми управління розвитком

Механізм управління розвитком компанії ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Прокоментуйте різні підходи щодо визначення сутності управління розвитком компанії.

2. Дайте характеристику ключових положень управління розвитком компанії.

3. Поясніть логіку управлінського впливу на розвиток різних суб’єктів управління компанією.

4. У чому полягає циклічність управління розвитком компанії? З чого складається цей цикл?

5. Визначте складові підсистеми управління розвитком компанії, схарактеризуйте їхню взаємодію.

6. Розкрийте сутність механізму управління розвитком у компанії.

7. Якими, є на Ваш погляд, переваги формальної і неформальної системи управління розвитком компанії?

8. Сформулюйте основні підходи щодо оцінювання ефективності управління розвитком компанії.

9. Чи є різниця в оцінюванні розвитку компанії та управління розвитком компанії?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

10. Наведіть приклади формальних результативних, неформальних результативних, формальних забезпечувальних і неформальних забезпечувальних показників розвитку універ- ситету. 1. Богатирьов І.О. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості

України) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / І.О. Богатирьов; Київ. нац. екон. ун-т. — К.,

2004. — 20 с.

2. Бык Ф.Л. Понятийные аспекты новой парадигмы управления / Бык Ф.Л., Китушин В.Г. // Менеджмент в России и за рубежом. — 2007. — № 5.

— С. 7.

3. Верба В.А. Гармонізація процесного та проектного підходу до управління розвитком компанії : Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва». —

2009. — № 3.

4. Верба В.А. Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення і функціонування // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). — Вип. 1

—2 / Голов. ред. О.П. Степанов. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2009.

— С. 404—411.

5. Гриньов А.В. Стратегія інноваційного розвитку підприємства : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / А.В. Гриньов; Донец. нац. ун-т. — Донецьк,

2004. — 36 с.

6. Дихтер С. Как руководить процессом преобразований /

Дихтер С., Гэньон К., и Александер А. // Вестник McKinsey: теория и практика управления. — 2002.

— № 1.

7. Іванісов О.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук:

08.06.01 [Електронний ресурс] / О.В. Іванісов; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005.

— 18 с.

8. Карпова О.І.Управління розвитком підприємств малого бізнесу : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2003.

— 19 с.

9. Коттер Дж. П. Впереди перемен / Пер. с англ. ? М.:

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. — 256 с.

10. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. —

М.: Русская деловая литература, 1998. — 768 с.

11. Масленникова Н.П. Управление развитием организации. — М.: Центр экономики маркетинга, 2002.

— 304 с.

12. Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 [Електронний ресурс] / Г.В. Солодовник; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Харків, 2004. — 20 с.

13. Панова С.А. Устойчивость фирмы: формирование механизма управления устойчивым развитием предприятия. — http://creativeconomy.ru/mag_arch/RP%202003/rp0308/17.pdf

14. Решетняк Т.І. Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти):

Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 20с.

15. Солоха Д.В. Управління ефективним розвитком промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук:

08.06.01 [Електронний ресурс] / Солоха Д.В.; Донецький ун-т економіки та права. — Донецьк, 2004.

— 20 с.

16. Шіковець К.О. Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості) :

Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний ун-т технологій та дизайну. — К., 2006.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
11.2. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ЗАРУБІЖНИХ
11.3. ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ Інформація
КОНСАЛТИНГОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
12.2. КОНСАЛТИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki