Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Важливою рушійною силою, яка може вивести економікуУкраїни з кризового стану, є інновації, інноваційно-орієнтованаорганізація діяльності підприємств чи галузі. Інноваційні процеситісно пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства. З приводу цього існує кілька правил:

1) будь-які інвестиції мають носити інноваційних характер,вирізнятися новаціями, інакше не буде досягнуто очікуваної вигоди (ефекту);

2) більшість інноваційних проектів і програм вимагають додаткових інвестицій, вкладення коштів у їх запровадження;

3) деякі інноваційні проекти можуть бути реалізовані у рамкахпоточної операційної діяльності без залучення інвестицій. Наприклад, інновації, пов’язані з розробкою нових видів продукції,відображаються в системі обліку як витрати майбутніх періодів зподальшим їх віднесенням на поточні витрати діяльності по мірізапуску у серійне (масове) виробництво нової продукції.Інноваційний напрям діяльності підприємства є багатогранним і вимагає різностороннього висвітлення у системі економічної інформації. Окремі автори інноваційний розвиток трактуютьяк інноваційну діяльність підприємства. На наш погляд, це неможна вважати достатньо обґрунтованим. Загальновідомо, щопідприємство може здійснювати основну, яка входить до операційної, а також фінансову та інвестиційну діяльність. Реалізаціюбудь-яких інноваційних проектів завжди можна підвести під котрийсь з цих видів діяльності.

Впровадження нової техніки, вдосконалення виробничогопроцесу, розробка або придбання авторських прав, роялті, іншихвидів інтелектуальної власності здійснюється, як правило, за рахунок капітальних інвестицій і входить до інвестиційної сфери.Науково-дослідна робота спеціалізованих інноваційних підприємств (наукових закладів, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів) для них вважається основноюдіяльністю.

Зміст і структура облікової інформації щодо реалізації інноваційних програм залежить від багатьох чинників, зокрема, від видів інновацій, ступеня капіталізації інноваційних витрат, способівїх покриття, джерел надходження інноваційного продукту, методів його оцінки, терміну утримання, способів перенесення на поточні витрати діяльності підприємства та інші.

Проекти капітального характеру повинні здійснюватися за рахунок капітальних інвестицій, рахуватися у складі необоротнихактивів і переноситися на новостворений продукт по мірі зносу(амортизації) протягом строку корисного використання. До програм слід відносити впровадження нових виробництв, технологій,реконструкцію та технічне переозброєння виробництва. Придбаніоб’єкти інтелектуальної власності, права на винаходи, кориснімоделі, ноу-хау, авторські права відносяться до нематеріальнихактивів, які також вважаються об’єктами капітального характеру.

Поточні інноваційні витрати потрібно відносити до оборотнихактивів, включати до виробничих витрат, у собівартість готовоїпродукції чи вважати витратами періоду. До того ж важливовстановити порядок списання таких витрат за відповідними періодами. Можливі кілька варіантів включення цих видатків до поточних витрат діяльності:

— у повній сумі по мірі виникнення інноваційних витрат;

— резервування коштів шляхом створення відповідного забезпечення (цільових резервів) для покриття інноваційних витратв міру їх виникнення;

— віднесення інноваційних видатків до витрат майбутніх періодів з наступним їх списанням на поточні витрати з врахуванням визначеного терміну корисного використання інноваційногопродукту чи за іншими критеріями.

Важливе значення мають способи оцінки інноваційного продукту. Якщо він створювався підприємством самостійно, то в основу його первинної оцінки повинні бути покладені фактичні витрати на виконання робіт інноваційного характеру. Структуратаких витрат залежить від способів створення продукту, конкретних виконавців.

Найпростішим варіантом можуть бути новації, пов’язані з раціоналізаторством, винахідництвом окремих працівників підприємства. Витрати такого характеру в основному зводяться до оплати праці, преміальних виплат і пов’язаних з ними розрахунків.

Складнішою є структура інноваційних витрат у спеціальностворених для здійснення наукових та експериментальних розробок підрозділах підприємства - лабораторіях, службах, експери-

ментальних цехах. Такі підрозділи вважаються окремими об’єктами обліку витрат, центрами відповідальності. Вони використовують більш розгалужену систему елементів витрат. Крім прямихможуть включати комплексні статті, які підлягають розподілуміж видами робіт, замовлень. Для їх оцінки використовують фактичну собівартість робіт, включаючи й комплексні статті витрат.

Нарешті, у створених спеціальних господарських одиницях(науково-дослідних центрах, інститутах, експериментальних заводах, дочірніх підприємствах, філіях) виготовлення інноваційного продукту є основною діяльністю. Вони, як правило, наділеністатусом юридичної особи, ведуть весь комплекс облікових робітяк звичайне підприємство, складають звітність за установленимиформами. В основу вартості придбання інноваційного продукту утаких підприємствах покладена відпускна (договірна) ціна міжпродавцем і покупцем продукту. Такий же порядок обліку діяльності існує й у новітніх формуваннях, створених з метою виготовлення і передача у виробництво наукомістких технологій, важливих інноваційних проектів, — інноваційних центрах, бізнесінкубаторах, технопарках, технополісах.

Методика обліку та інформаційне забезпечення крім того залежить також від видів інноваційних продуктів. Вони можуть мати матеріальний зміст (машини, устаткування, експериментальнізразки продукції), бути виражені у нематеріальній формі (новітеології, проекти і конструкторські рішення з нових видів продукції, програмні матеріали), подані у формі інтелектуальної власності (права на об’єкти промислової власності, авторські та іншіправа).

Усі зазначені підходи, вимоги і правила необхідно враховувати при виборі варіантів обліку та подання у звітності інформаціїщодо інноваційних процесів на підприємстві.УДК 657.22Куцик П. О.,к.е.н., професор, перший проректор,Львівська комерційна академія


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВІ
КОНЦЕПЦІЯ ВАРІАНТНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКУ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki