Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика6.6. Основні бюджетні показники: загальна характеристика


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.6. Основні бюджетні показники: загальна характеристика


Бюджетні показники — це абсолютні та відносні величини, які відображають процеси створення та використання фінансових ресурсів, що є в розпорядженні держави, для задоволення потреб як загальнодержавного, так і регіонального рівнів, підприємницьких структур і населення. Основні бюджетні показники передбачені державним законодавством. Їх можна умовно поділити на показники, що характеризують макроекономічну ситуацію, і показники, що дають характеристику індивідуального рівня споживання.

До бюджетних показників макроекономічного рівня насамперед слід віднести:

• доходи бюджету;

• видатки бюджету;

• дефіцит / профіцит бюджету.

Вони мають тісний зв’язок із загальноекономічними макропоказниками, і передусім обсягами ВВП, фінансових ресурсів держави, а також з показниками балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, динаміки гуртових і роздрібних цін, обсягів прибутку, фонду споживання тощо.

Показники бюджетної статистики слугують найважливішими показниками, що відображають ефективність бюджетно-податкової політики. З цього погляду зазначені показники можна згрупувати за кількома напрямами: І група — державні квоти (фінансові, соціальні та функціональні); ІІ група — показники, що характеризують функції держави в умовах трансформації економічної системи в змішану економіку ринкового типу (табл. 6.5).

По к а зник и , їх ній змі с т • част ка видат к і в дер ж ави у ВВП ; • част ка до хо дів дер ж ави у ВВП ; • част ка до хо дів дер ж ави ві д по дат к ів у ВВП ; • част ка б оргу у ВВП ; • част ка бюдж ет но го дефіц и т у у ВВП • час т к а су к у пни х со ціальних т р а н сфер т і в у ВВП ; • част ка вип л ат по со ціально м у ст р ах у в а н н я у ВВП ; • част ка со ціальн их т р ансфер т і в місце в и х бюдж ет ів у ВВП • част ка видат к і в дер ж ави на вико н а нн я ко ж н о го зі сво ї х фу нк ц і о нальн и х об ов ’ яз ків у за г а л ь ни х ви д а тк ах ( за леж и т ь від ст ру кт ур и фу нк ц і й дер ж ави ); • част ка ви да т к ів бюд ж е т у на ф і нанс у в а ння д е рж а в них пі дп ри є м с т в ; • част ка видат к і в на ос в і т у ; • част ка видат к і в на об орону ; • част ка видат к і в на НТ П ; • част ка видат к і в на ох орону з д оров ’ я тощо • ха р а кт е р из у є роз п од і л д е ржа в ою ко ш т і в між пр иват ним та дер ж а вним спо ж ив анн я м • ук а з ує на внесо к дер ж ав и в роз в и ток націо н а л ьно г о го спо дар ст ва кр аї ни • по к а з у є зад о в о л е ння с у с п іл ь них по т р еб у ці ло м у , на са мп е р ед ф о р му ва ння со ці аль н о ї і н фр аст р у кт у р и
• вимі р юєт ься як с у ма ст во р ено г о у га л у зі п р од у кт у на о д ин ицю дер ж авно ї до по мо ги Дв і к а те г орі ї : 1) видат к и на пр о в еден ня акт и вно ї по літ и к и дер ж ави : • дер ж авне спр и я н н я пр о фесійні й ос в і ті ; • вип л ат и на пр аце в лаш т у в а ння ; • захо ди щодо с тв оре н н я но ви х роб очи х місць тощо ; 2) видат к и на паси вн у по літ и к у : • вип л ат и з б е з роб і ття ; • до по мо ги тощо • част ка ко ш т і в дер ж авно го бюдж ет у на у пр а в л і ння у ВВП • дефіцит чи пр о фіцит ; • дж ер ел а по кр ит т я бю д ж е т н о г о де фі цит у ; • з а б орг ов а н і с ть на кі нець року ; • чи сти й но ви й б орг дер ж ави ; • част ка кр едит но го фіна нс у в ан ня б оргу ; • част ка б оргу у ВВП ; • б орг на ду шу насе ленн я

6.7. Державна система бюджетного контролю

185

Контроль як завершальна стадія циклу державного управління водночас є й «предтечею» його нового циклу. Без цього елемента безперервний цикл «розірветься», тобто управління як такого не відбудеться. Тому державна система бюджетного контролю як складова організаційно-управлінського механізму бюджетно-податкової політики в кожній країні посідає належне місце.

Нині в Україні функціонує ряд державних органів та служб фінансового (бюджетно-податкового) контролю. Серед них органи Державного казначейства України, Державної контрольноревізійної служби, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації та Митної служби України, контрольні органи головних розпорядників бюджетних коштів, Національний банк України та його територіальні органи, Рахункова палата

АРК та Рахункова палата України. Проте, існує проблема чіткого розмежування функцій та повноважень цих органів, а також узгодженості та взаємодії їх як між собою, так і з інститутом аудиту, що сформувався та оперує поза системою державного фінансового контролю.

З метою об’єктивної, незалежної та публічної оцінки фінансових результатів соціально-економічного розвитку в державі, і насамперед проведення якісного контролю за використанням бюджетних коштів, нагальною потребою сучасного етапу розбудови української економіки є створення демократичного, ефективно діючого механізму бюджетного контролю.

Такий механізм, що є політично нейтральним та незалежним від групових та корпоративних інтересів і привілеїв, існує в 117 країнах світу та представлений певними інститутами контролю, які входять до Міжнародної (INTOSAI) та Європейської (EUROSAI) організацій найвищих органів фінансового контролю.

Державним органом, що відповідає такому статусу в Україні, є Рахункова палата України. Її визнано органом спеціальної конституційної компетенції відповідно до ст. 98 Конституції України, який здійснює зовнішній контроль дій уряду. Рахункова палата формується Верховною Радою України та підзвітна їй, саме в її компетенції — призначення і затвердження голови та членів палати, котрі обираються в парламенті на 7 років. У світовій практиці, як правило, встановлюється триваліший термін повноважень найвищих посадових осіб зовнішнього контролю — 9— 12 років або навіть довічний.

Зауважимо, що європейський вектор розбудови української економіки висуває перед Україною вимогу щодо наявності незалежного від законодавчої та виконавчої гілок влади державного органу фінансового контролю як необхідну умову вступу до ЄС.

Тому забезпечення системності державного бюджетного контролю, створення єдиної системи органів у цій сфері з розподілом функцій зовнішнього та внутрішнього контролю, підпорядкованістю різним гілкам влади, яка б ефективно діяла у визначеному законодавчому полі, є визначальним напрямом до цивілізованого ринку та фінансового правопорядку.

В Україні поки що не прийнятий Закон «Про основи державного фінансового контролю в Україні», а також немає програмного документа концептуального характеру з визначенням методологічних засад формування й функціонування єдиної системи державного фінансового контролю, хоча існує багато напрацювань у цьому напрямі. Необхідність такого документа зумовлена, наприклад, тим, що вимогою Світового банку задля надання Програмної системної позики Україні на початку 2005 р. стала Концепція урядового фінансового контролю, зміст якої має відповідати світовим нормам та стандартам, положенням основних міжнародних документів у сфері державного фінансового контролю. Таким документом, зокрема, є Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів, прийнята Міжнародною організацією найвищих органів фінансового контролю (INTOSAI), повноправним членом якої з 1998 р. є Рахункова палата України.

Питання для самоперевірки

?

1. Поясніть економічний зміст, призначення та методи бюджетного моніторингу.

2. Назвіть основні показники бюджетної статистики.

Що таке державні квоти? Які види державних квот ви знаєте та навіщо вони вираховуються?

3. Що таке касове виконання бюджету? Розкрийте його зміст з урахуванням реалій бюджетного процесу в

Україні.

4. Що таке бюджетна класифікація? Розкрийте зміст її складових з урахуванням реалій бюджетного процесу в

Україні.

5. Що таке бюджетний аналіз (аналіз бюджетних програм)? Яка його основна теза? Розкрийте основні принципи, що кладуться в основу його проведення.

6. Як розуміти: аналіз бюджетних програм має бути системним?

?

7. Розкрийте основні чинники, які, на ваш погляд, зумовлюють високу якість проведення бюджетного моніторингу й аналізу.

8. Розкрийте основні вимоги щодо створення ефективного механізму бюджетного контролю в Україні.

Термінологічний словник

Аналіз бюджетних запитів — складова процесу бюджетотворення, основною метою якого є вдосконалення процесу прийняття рішень та розподілу ресурсів шляхом надання відповідної інформації щодо наслідків від здійснюваної політики та запровадження програм.

Бюджетна класифікація — єдина міжнародна система функціонального групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками з наданням їм точних назв і порядкових номерів (статей), яка забезпечує можливість порівнювати бюджетну інформацію різних бюджетів, дає змогу визначити цілі використання бюджетних ресурсів, установити завдання та курс бюджетної політики уряду.

Бюджетна статистика — науково обґрунтована система аналізу здійснення основних напрямів політики уряду на основі використання певного переліку показників, квот і співвідношень.

Бюджетний моніторинг — цільове безперервне спостереження та аналіз реалізації бюджетної політики в країні, що здійснюється на основі методів бюджетного обліку та бюджетної статистики з метою бюджетного прогнозування та планування.

Бюджетний облік — науково обґрунтована система спостереження, відображення, узагальнення та контролю за змінами, що мають місце в бюджетному процесі, яка забезпечує інформаційну базу для аналізу.

Бюджетні показники — абсолютні та відносні величини, які відображають процеси створення та використання фінансових ресурсів, що є в розпорядженні держави, для задоволення потреб як загальнодержавного, так і регіонального рівнів, підприємницьких структур і населення.

Відомча класифікація — групування головних розпорядників бюджетних коштів.

Державна система бюджетного контролю — система державних органів та служб, що забезпечують узгоджений ефективний кон

троль фінансової сфери держави, побудована відповідно до світових норм та міжнародних стандартів і яка діє в єдиному правовому полі.

Економічна класифікація — групування видатків бюджету за економічною характеристикою операцій, під час проведення яких здійснюються ці видатки: поточні, капітальні та кредитування з вирахуванням погашення.

Програмна класифікація — розподіл видатків бюджету за програмами.

Функціональна класифікація — групування видатків бюджету за функціями, які виконуються державою під час здійснення цих видатків, наприклад освіта, охорона здоров’я, оборона.

Розділ 7


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.2. Фіскальна децентралізація: нормативний та позитивний підходи
7.3. Теоретичні аспекти розподілу видаткових повноважень між різними рівнями публічної влади
7.4. Розмежування податкових компетенцій між органами публічної влади різних рівнів
7.5. Здійснення місцевих запозичень: умови, схеми забезпечення та джерела
7.6. Методологічний інструментарій державного регулювання міжбюджетних відносин
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki