Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль4.2. Організаційно-правові засади зовнішньо економічної діяльності в Україні


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.2. Організаційно-правові засади зовнішньо економічної діяльності в Україні


 

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Систему та структуру державного регулювання зовніш-ньоекономічної діяльності Україна на своїй території формує са-мостійно. Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів цієї діяль-ності, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з цим та іншими законами України.

 

Зовнішньоекономічна діяльність діяльність субєктів господарської діяльності України та іноземних субєктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.


Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здій-снюється з метою забезпечення збалансованості економіки та рі-вноваги внутрішнього ринку України; стимулювання прогресив-них структурних змін в економіці, зокрема й зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України , створення найсприятливіших умов щодо за-лучення економіки України до системи світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинених зарубіжних кра-їн.

 

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має за-безпечувати:

 

- захист економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

 

- створення рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоеко-номічної діяльності щодо розвитку всіх видів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всіх напрямів вико-ристання доходів і здійснення інвестицій;

 

- заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 

Відповідно до ст. 9 Закону найвищим органом державного ре-гулювання зовнішньоекономічної діяльності є Верховна Рада України (рис. 4.1).

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяль-ності України

Рис. 4.1. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяль-ності України

 

 

До компетенції Верховної Ради України належать:

 

— прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються зов-нішньоекономічної діяльності;

— затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України;

— розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

— укладання міжнародних договорів України відповідно до законів України про міжнародні договори України та увідповід-нення чинного законодавства України правилам, встановленим цими договорами;

— встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;

— затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороняється.

 

Кабінет Міністрів України здійснює координацію зовнішньо-економічної діяльності, зокрема:

 

— вживає заходів щодо здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України;

— здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання зовнішньоекономі-чної діяльності; координує роботу торговельних представ-ництв України в іноземних державах;

— ухвалює нормативні акти управління з питань зовнішньо-економічної діяльності у випадках, передбачених законами України;

— проводить переговори й укладає міжурядові договори України з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України про міжнародні договори Украї-ни, забезпечує виконання міжнародних договорів України з пи-тань зовнішньоекономічної діяльності всіма державними органами управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів України, та залучає до їх виконання інші суб’єкти зовнішньоекономічної діяль-ності на договірних засадах;

— відповідно до своєї компетенції, визначеної законами Укра-їни, вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо системи міністерств, державних комітетів і відомств — органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної ді-яльності, повноваження яких не можуть бути вищими за повноваження Кабінету Міністрів України, які вона має згідно із зако-нами України;

— забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валю-тного плану України;

— вживає заходів щодо забезпечення раціонального викорис-тання коштів Державного валютного фонду України;

— забезпечує виконання рішень Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй з питань зовнішньоекономічної діяльності.

 

Національний банк України:

 

— здійснює зберігання і використання золотовалютного резерву України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України;

 

— представляє інтереси України у відносинах із центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінан-сово-кредитними установами та укладає відповідні міжбанківські угоди;

 

— регулює курс національної валюти України до грошових оди-ниць інших держав;

 

— здійснює облік і розрахунки за наданими й отриманими державними кредитами і позиками, провадить операції з центра-лізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України в розпорядження Національного банку України;

 

— здійснює інші функції відповідно до Закону України «Про бан-ки і банківську діяльність» та інших законів України. Національ-ний банк України може делегувати виконання покладених на ньо-го функцій банку для зовнішньоекономічної діяльності України.

 

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної по-літики:

 

— забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної полі-тики при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності у разі виходу на зовнішній ринок, координацію їхньої зовнішньо-економічної діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;

 

— здійснює контроль за дотриманням усіма суб’єктами зов-нішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;

 

— проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування в порядку, визначеному законами України;

 

— виконує інші функції відповідно до законів України і Положення про центральний орган виконавчої влади з питань еко-номічної політики.

 

Державна митна служба України здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України.

 

Антимонопольний комітет України здійснює контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законо-давства про захист економічної конкуренції.

 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства України та приймає рішення щодо порушення і проведення антидемпінгових, антисубсиди-ційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.

 

СУБ’ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

 

фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і діє-здатність згідно із законами України і постійно проживають на території України;

 

юридичні особи, які зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об’єднання всіх видів, включно з акціонер-ними та іншими видами господарських товариств, асоціації, спіл-ки, концернів, консорціумів, торговельних домів, посередницьких та консультаційних фірм, кооперативів, кредит-но-фінансових установ, міжнародних об’ єднань , організацій то-що), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких по-вністю перебуває у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;

 

обєднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснюва-ти господарську діяльність;

 

структурні одиниці субєктів господарської діяльності іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із законами України ( філії, відділення тощо), але які мають постійне місцезнаходження на території України;

 

спільні підприємства за участю суб’єктів господарської ді-яльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезна-ходження на території України.

 

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Згідно зі ст. 5 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяль-ність» усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рів-не право здійснювати будь- які її види, прямо не заборонені за-конами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно із законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно із Законом України «Про підприємництво». Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійс-нювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їхніх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридич-ної особи.

 

Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяль-ність її суб’єктів у випадках, не передбачених ЗУ «Про зовніш-ньоекономічну діяльність», у тому числі й шляхом видання під-законних актів, які створюють для її здійснення умови, гірші від встановлених у Законі, є обмеженням права здійснення зовніш-ньоекономічної діяльності і як таке забороняється.

 

До суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути за-стосовано санкцію у вигляді тимчасового зупинення права здійс-нення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності, згідно зі статтею 37 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність».

 

Здійснення видів зовнішньоекономічної діяльності за межами України також підлягає регулюванню законами відповідних дер-жав. Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України ма-ють право відкривати свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав . Усі суб’єкти зовнішньо-економічної діяльності мають право на участь у міжнародних не-урядових економічних організаціях.


Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Ре-єстрацію зазначених представництв здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики впродовж шіст-десяти робочих днів від дня подання іноземним суб’єктом госпо-дарської діяльності документів на реєстрацію.

 

Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність іноземних суб’єктів господарської діяльності на території Украї-ни регулюється законами України щодо порядку здійснення іно-земними особами господарської діяльності на території України. У разі, якщо зазначена діяльність пов’язана з іноземними інвести-ціями, вона регулюється відповідними законами України.

 

ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійс-нюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать:

 

— експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

 

— надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Украї-ни послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, кон-сультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, бро-керських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і ви-нятково не заборонені законами України; надання вищезазначе-них послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

 

— наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господар-ської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комер-ційних засадах;

 

— міжнародні фінансові операції та операції з цінними папе-рами у випадках, передбачених законами України;

 

— кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовніш-ньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної дія-льності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, перед-бачених законами України;

 

— спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовніш-ньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарсь-кої діяльності, що передбачає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських опера-цій та спільне володіння майном як на території України, так і за межами;

 

— підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

 

— організація та здійснення діяльності у сфері проведення ви-ставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційних заса-дах, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; орга-нізація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгів-лі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках;

 

— товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, засно-вана на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

 

— орендні, зокрема лізингові операції між суб’єктами зовніш-ньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарсь-кої діяльності;

 

— операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валют-ному ринку;

 

— роботи на контрактних засадах фізичних осіб України з іно-земними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактних оплатних засадах із суб’єктами зовнішньоекономіч-ної діяльності як на території України, так і за її межами;

 

— інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо й у виключній формі законами України.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.4. Відкриття та ведення рахунків субєктів зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті
4.5. Валютний контроль експортно-імпортних операцій
РОЗДІЛ 5. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПОТОЧНИХ НЕТОРГОВЕЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
5.1. Поняття, види та завдання регулювання і контролю неторговельних валютних операцій банків
5.2. Порядок організації та контроль здійснення валютообмінних операцій на території України
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki