Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль5.4. Організація та контроль діяльності пунктів обміну валют


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.4. Організація та контроль діяльності пунктів обміну валют


 

Організація та контроль діяльності пунктів обміну ва-лют здійснюється згідно з порядком, установленим Інструкцією «Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних опе-рацій на території України».

 

Інструкцією встановлено нормативні вимоги щодо відкриття та порядку реєстрації обмінних пунктів, безпосереднього процесу здійснення операцій, технічного забезпечення, а також кваліфі-каційні вимоги до касирів, які здійснюють валютно-обмінні опе-рації з готівковою іноземною валютою і дорожніми чеками.

 

За формою організації пункти обміну валют можуть бути влас-ними пунктами обміну валют банку та пунктами обміну валют, які відкриті на підставі агентських угод. Власні пункти обміну валют банку — це складова власного операційного залу банку, де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб резидентів та нерезидентів. Пункти обміну валют, що працюють на підставі агентського до-говору, — це складова власного операційного залу банку або приміщення, що на правах власності або оренди належать аген-тові, з яким банк уклав агентський договір. Згідно з інструкцією агент — це юридична особа (резидент), що внесена до Державно-го реєстру фінансових установ , які мають право надавати послуги з обміну валют від імені банку та за рахунок коштів банку.

 

ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ПУНКТІВ ОБМІНУ ВАЛЮТИ

 

Відкриття пунктів обміну валюти банком дозволяється лише на території того територіального управління НБУ, на те-риторії якого розташований цей банк.

 

Банки реєструють у територіальному управлінні пункти обмі-ну валюти за умови дотримання вимог щодо кваліфікації касирів, забезпечення цих пунктів засобами для визначення справжності банкнот і дорожніх чеків та наявності реєстратора розрахункових операцій.

 

Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні та ре-єстрації РРО у податковому органі згідно з наказом по банку.

 

У наказі про відкриття пункту обміну валюти зазначаються його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові касирів, перелік операцій, які здійснюються в пункті обміну валюти. Крім того, призначається посадова особа банку, на яку покладається керівництво і контроль за діяльністю пункту обміну валюти (да-лі— керівник, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти), та визначається перелік осіб, яким дозволяється входити до при-міщення пункту обміну валюти.

 

Банк упродовж трьох робочих днів від дати укладання угоди з агентом подає нотаріально засвідчену копію цієї угоди на пого-дження до територіального управління.

 

До копії угоди додають:

 

— заяву про погодження агентської угоди;

— нотаріально засвідчену копію установчих документів агента. Банки для реєстрації пунктів обміну валюти подають до територіального управління:

 

а)заяву про відкриття пункту обміну валюти; б)інформацію банку (фінансової установи) про:

 

  • стаж роботи касирів та дані про їхню освіту відповідно до кваліфікаційних вимог;
  • наявність одного або кількох технічних засобів для визна-чення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків;
  • наявність довідників для визначення справжності банк-нот і довідкових матеріалів для визначення справжності дорожніх чеків;
  • наявність РРО;
  • забезпечення сейфом для зберігання валютних цінностей і бланків суворого обліку;

 

в)копію документа, який дає право на розміщення пункту об-міну валюти в певному місці (власність, оренда);

 

г)копію висновку територіального управління про погодження агентської угоди, укладеної банком з агентом, якщо пункт обміну валюти банку працюватиме на підставі агентської угоди;

 

д)інформацію про відповідність приміщення пункту обміну валюти вимогам нормативно-правових актів Національного бан-ку України щодо технічного стану та організації охорони.

 

Територіальне управління впродовж 14 робочих днів від дати надходження поданих банком документів розглядає їх та при-ймає рішення щодо реєстрації пункту обміну валюти або про відмову в його реєстрації.

 

Підставами для відмови в реєстрації пункту обміну валюти можуть бути:

 

— відсутність одного з документів;

— відмова в погодженні територіальним управлінням агентсь-кої угоди між банком (фінансовою установою) та агентом;

— надання банком (фінансовою установою) недостовірної ін-формації;

— порушення банком (фінансовою установою) впродовж остан-ніх 6 місяців, що передують поданню звернення, чинного законо-давства щодо здійснення валютно-обмінних операцій.

 

Територіальне управління реєструє пункт обміну валюти в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти і після цього видає бан-ку на бланку управління довідку про реєстрацію пункту обміну валюти.

 

Після реєстрації пункту обміну валюти в територіальному управлінні банк агент мають зареєструвати РРО, який передбача-ється використовувати в пункті обміну валюти, у податковому органі за місцем розташування цього пункту.

 

У разі систематичного (два і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України впродовж календарного року або виявлення факту проведення валютно-обмінних опера-цій без відображення їх у РРО та звітних документах довідка про реєстрацію пункту обміну валюти підлягає відкликанню терито-ріальним управлінням.

 

Якщо за звітною інформацією банку щодо обсягів операцій з купівлі-продажу іноземних валют у пунктах обміну валюти аген-тів середньомісячний обсяг цих операцій упродовж трьох місяців становить менш як 100 тис. грн, то керівник відповідного терито-ріального управління приймає рішення про здійснення позапла-нових перевірок діяльності таких пунктів обміну валюти.

 

  • разі прийняття територіальним управлінням рішення про відкликання довідки про реєстрацію відповідного пункту обміну валюти банк має у триденний термін після отримання цього рі-шення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну позначку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

 

  • разі прийняття Національним банком України рішення що-до припинення дії письмового дозволу на здійснення банком ва-лютно-обмінних операцій чи відкликання банківської ліцензії або про відкликання генеральної ліцензії фінансової установи на здійснення операцій з валютними цінностями банк має в триден-ний термін після отримання цього рішення повернути довідки про реєстрацію пунктів обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну позначку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

 

У разі прийняття банком рішення щодо припинення роботи пункту обміну валюти банк має у триденний термін після прийн-яття цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти разом із заявою про припинення роботи пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відпо-відну позначку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

 

ОСНОВНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

Щодо кваліфікаційних вимог, то касирам пункту обмі-ну іноземної валюти необхідно мати:

 

— за наявності вищої освіти — відповідний документ встано-вленого зразка, виданого вищим закладом освіти І—ІV рівнів ак-редитації про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями економіст, фінансист або бухгалтер;

 

— за наявності базової загальної середньої освіти — документ про навчання у вищому закладі освіти І—ІV рівнів акредитації за спеціальностями економіст, фінансист або бухгалтер;

 

— стаж роботи касиром або бухгалтером не менш як рік.

 

До касирів-експертів уповноваженого банку/фінансової уста-нови встановлюються такі вимоги:

 

— наявність відповідного документа встановленого зразка, ви-даного вищим закладом освіти І—ІV рівнів акредитації про здобут-тя освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями економіст, фінансист, бухгалтер або юрист;

 

— стаж роботи з валютними цінностями не менш як рік;

 

— наявність свідоцтва (сертифіката) про проходження на-вчання для роботи з готівковою іноземною валютою та визна-чення ознак платіжності банкнот іноземних держав і дорожніх чеків на курсах, які проводять міжнародні навчальні заклади, зару-біжні банківські установи, українські уповноважені навчальні заклади за програмою, узгодженою з Національним банком Украї-ни.

 

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ КУРСІВ ОБМІНУ

 

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку, в пунктах обміну валюти, включно з пунктами обміну валюти агентів, установлюються банком щоденно до початку ро-бочого дня згідно з наказом по банку за підписом керівника бан-ку або окремим розпорядженням керівника, який відповідає за роботу як власних пунктів обміну валюти, так і пунктів обміну валюти агентів, якому відповідно до наказу по банку надано пра-во встановлювати ці курси.

 

Наказ (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та про-дажу іноземних валют за гривні має бути скріплений печаткою банку та підписом відповідальної особи.

 

У наказі (розпорядженні) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку, у пунктах обмі-ну валюти мають зазначатися дата, час, з якого діють встановлені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні, місцезнаходження і реєстраційний номер пункту обміну валюти банку та пункту обміну валюти агента у відповідному те-риторіальному управлінні.

 

При цьому в касі банку та в пунктах обміну валюти, які розта-шовані за різними адресами, у тому числі в пунктах обміну валюти агентів в один і той самий робочий день можуть бути встановлені різні значення курсів купівлі та продажу іноземних валют.

 

Банк упродовж робочого дня може змінювати значення курсів купівлі та продажу іноземних валют у касі з обов’язковим офор-мленням кожного зміненого значення курсів купівлі та продажу відповідним наказом (розпорядженням), у якому обов’язково за-значається час зміни курсів.

 

Організація роботи обмінних пунктів, що є структурними одиницями комерційних банків, можлива лише за виконання не-обхідних умов для їх відкриття і наявності відповідних пунктів валютної ліцензії. Режим роботи обмінного пункту встановлює банк чи установа, що відкрила обмінний пункт самостійно, хоча тут існують певні обмеження. Так, у прикордонних зонах, аеро-портах, морських та річкових вокзалах обмінні пункти мають працювати не менш як 20 годин на добу, а режим роботи в інших місцях погоджується з адміністрацією установи, на території якої вони відкриті, але не менш як вісім годин на добу щоденно.

 

Банк один раз упродовж робочого дня може змінювати курси купівлі та продажу іноземних валют, що були встановлені на по-чаток робочого дня, як у власних пунктах обміну валюти, так і в пунктах обміну валюти агентів, лише за умови зміни касирів, і тільки до 20-ї години здійснювати всі валютно-обмінні операції, окрім прийняття банкнот та іменних чеків на інкасо.

 

При цьому пункти обміну валюти, що працюють на підставі агентської угоди, можуть здійснювати лише операції з купів-лі/продажу готівкової іноземної валюти та зворотного обміну не-використаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ПУНКТІВ ОБМІНУ

 

У касах банків у доступному для огляду клієнтами мі-сці розміщується така інформація:

 

— копія наказу (розпорядження) по банку щодо встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

— перелік операцій, які здійснює ця каса;

— повідомлення українською та іноземними мовами щодо мож-ливості здійснення фізичними особами-нерезидентами зворотно-го обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред’явлення ними довідки за формою №377;

— витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винаго-роди за операціями, які здійснює ця каса, що засвідчується підписом керівника банку та скріплюється печаткою банку.

 

У пункті обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

 

— назва банку (фінансової установи), який відкрив пункт об-міну валюти, а також назва агента, якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентської угоди;

— копія наказу (розпорядження) по банку про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

— перелік операцій, які здійснює цей пункт обміну валюти;

— повідомлення про обов’язковість здійснення касиром будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт обміну валюти, а також операцій з повернення клієнтові відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції;

— зразок квитанції (довідки) про здійснену валютно-обмінну операцію з повідомленням про потребу її отримання фізичною особою;

— повідомлення українською та іноземними мовами щодо мож-ливості здійснення фізичними особами-нерезидентами зворотно-го обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред’явлення ними довідки за формою №377;

— витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винаго-роди за операціями, які здійснює цей пункт обміну валюти, що засвідчується підписом керівника банку та скріплюється печат-кою банку;

— режим роботи пункту обміну валюти;

— телефон керівника, який відповідає за роботу пункту обмі-ну валюти.

 

У пункті обміну валюти в наявності мають бути такі документи:

 

— копія довідки про реєстрацію пункту обміну валюти в тери-торіальному управлінні, скріплена печаткою банку;

 

— витяг з наказу банку про відкриття пункту обміну валюти, який має бути засвідчений підписом керівника банку та скріпле-ний печаткою банку;

 

— торговий патент згідно із Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»;

 

— журнал обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО.

 

Касир пункту обміну валюти повинен мати на робочому місці документ, що засвідчує його особу (службове посвідчення), штамп пункту обміну валюти, на якому мають бути такі реквізити: назва «Пункт обміну валюти», назва банку, назва агента банку (якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентської угоди з бан-ком), реєстраційний номер у територіальному управлінні, місце-знаходження пункту обміну валюти. Штамп видається банком касирові пункту обміну валюти під розписку.

 

У разі потреби (хвороба касира та з інших поважних причин) касир пункту обміну валюти має право передати іншому касиру, який має право працювати в цьому пункті обміну валюти відпо-відно до наказу про його відкриття, валютні цінності, бланки су-ворого обліку та штамп пункту обміну за відповідним актом. Цей акт разом з іншими звітними документами наприкінці робочого дня вкладається в інкасаторську сумку касира, який передав ва-лютні цінності та бланки суворого обліку.

 

Якщо касир пункту обміну валюти за будь-яких обставин фізично не може передати іншому касирові або інкасаторові валютні цінності та інші цінності, то в пункті обміну валюти за наказом керівника банку терміново проводиться ревізія валют-них та інших цінностей з обов’язковим передаванням їх до каси банку особами, які здійснили ревізію, на підставі відповідного акта.

 

Забороняється доручати виконання службових обов’язків ка-сира пункту обміну валюти іншим особам, які не визначені як ка-сири в наказі по банку.

 

Касир під час здійснення валютно-обмінних операцій має пе-ревіряти справжність і наявність ознак платіжності пред’явлених банкнот іноземних держав та дорожніх чеків.

 

Робочі місця касирів, які здійснюють валютно-обмінні опера-ції, мають бути обладнані приладами для контролю за справжніс-тю та для визначення ознак платіжності банкнот іноземної валю-ти і дорожніх чеків, відповідними нормативно-правовими актами і довідниками.

 

Касир пункту обміну валюти має зберігати наявні цінності в сейфі. Під час обідньої перерви або тимчасової відсутності в приміщенні пункту обміну касир має опломбувати сейф із цінно-стями особистим пломбіром.

 

З метою організації безперебійної роботи пунктів обміну ва-люти як власних, так і пунктів обміну валюти агентів, банк само-стійно встановлює для них розмір авансу в готівковій іноземній валюті й готівкових гривнях і до початку робочого дня, уключа-ючи вихідні і святкові дні, забезпечує власні пункти обміну ва-люти та пункти обміну валюти агентів коштами відповідно до встановлених обсягів, а також забезпечує ці пункти обміну валю-ти бланками суворого обліку — довідками та квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій за формами №377, 377-А, 06, реєстрами (журналами-реєстрами) для обліку за кожним ви-дом операцій, що їх здійснюють ці пункти обміну валюти.

 

Порядок забезпечення цінностями пунктів обміну валюти, що працюють на підставі укладених із банками агентських угод, порядок підкріплення й інкасації (перевезення) коштів та умо-ви видачі банком коштів під відповідальність касирів цих пунк-тів визначаються в агентських угодах банків із юридичними осо-бами.

 

Порядок переміщення і передавання готівки та цінностей під відповідальність працівників банку визначається внутрішнім по-ложенням банку щодо здійснення касових операцій.

 

Упродовж робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку авансу в інозе-мній валюті та в гривнях, а також за рахунок купленої іноземної валюти та отриманих гривень.

 

Банки зобов ’язані забезпечувати підкріплення й інкасацію коштів власних пунктів обміну валюти та пунктів обміну валюти агентів.

 

Не допускається зберігання в пунктах обміну валюти банків готівкової іноземної валюти, гривень та дорожніх чеків у неробо-чий час, якщо їхні приміщення не відповідають вимогам норма-тивно-правових актів Національного банку України щодо техніч-ного стану та організації охорони.

 

Банк має встановлювати максимальну суму залишків інозем-ної валюти та гривень у касах пунктів обміну валюти банку у не-робочий час в обсязі, що має забезпечити роботу цих пунктів упродовж робочого дня. Залишки валютних цінностей, що пере-вищують установлену максимальну суму, підлягають інкасації, яку проводять банки.

 

Пункти обміну валюти банку під час роботи у вихідні й свят-кові дні можуть перевищувати встановлену максимальну суму залишків іноземної валюти та гривень у касі за умови обов’язкової інкасації валютних цінностей, що перевищують установлену максимальну суму, не пізніше наступного робочо-го дня банку.

 

Якщо пункти обміну валюти працюють цілодобово, то завер-шенням робочого дня вважається початок операційного дня банку. Зберігання валютних цінностей у пунктах обміну валюти агентів у неробочий час не допускається. Не допускається відмова касира пункту обміну валюти в здійсненні будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт обміну валюти, за на-явності відповідних коштів для цього, а також операції сторно.

 

Входити до приміщення пункту обміну валюти дозволяється лише особам, визначеним у наказі про відкриття пункту обміну валюти, та представникам органів, уповноважених здійснювати перевірку пунктів обміну валюти згідно з чинним законодавст-вом України.

 

Керівник, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти як власних, так і пунктів обміну валюти агентів, забезпечує вивчен-ня касирами правил здійснення валютно-обмінних операцій з ви-користанням РРО, а також контроль за технічним обслуговуван-ням РРО відповідними службами.

 

На період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відклю-чення електроенергії облік валютно-обмінних операцій здійсню-ється вручну не більш як 72 години з веденням реєстрів установ-леної форми і наданням клієнтові бланків суворого обліку за формами 377, 377-А та 06 із занесенням підсумкової інформації про проведені операції без використання РРО до журналу обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО.

 

Підсумкова інформація про проведені операції без викорис-тання РРО заноситься до журналу обліку валютно-обмінних опе-рацій у разі виходу з ладу РРО:

 

— наприкінці робочого дня — якщо РРО не функціонував упро-довж усього робочого дня;

 

— наприкінці терміну роботи без використання РРО — якщо РРО не функціонував частину робочого дня.

 

Служби, що відповідають за ремонт РРО, не пізніше 72 годин після виходу його з ладу зобов’язані усунути дефект і забезпечи-ти його належне функціонування. Якщо в зазначений термін ремонт не може бути виконаний, то в пункті обміну встановлюєть-ся резервний РРО та складається акт за підписом керівника, який відповідає за роботу пунктів обміну валюти, і представника сер-вісної організації. Будь-який заново встановлений РРО має бути зареєстрований у державному податковому органі (так само, як і під час первинної його реєстрації). 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України
РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КАПІТАЛУ
6.1. Правовий режим регулювання валютних операцій, повязаних із рухом капіталу
6.2. Регулювання та контроль інвестиції нерезидентів в Україну
6.3. Регулювання та контроль інвестиції резидентів за кордон
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki