Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В УКРАЇНІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В УКРАЇНІ


Реформування бухгалтерського обліку в Україні вимагає удосконалення організації обліку оплати праці на підприємствах,установах і підприємницьких структурах України. Актуальністьпитання зумовлена зміною нормативної й документальної базирозрахунків з оплати праці на підприємствах.

До проблем, які породжують недоліки сучасної системи розрахунків із заробітною платою в Україні і, як наслідок, її організацію, відносять: часткову тінізацію економіки, низькі рівні заробітної плати, високу ставку соціального внеску, невиправданезближення рівнів оплати праці фахівців та інших категорій працівників; слабка матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації через незначні розбіжності в рівнях окладів працівниківрізної кваліфікації; недостатня стимулювальна роль премій, надбавок і всієї преміальної системи [1], недостатній соціальний захист населення при хворобі, інвалідності, втраті роботи, а також,на думку вчених Г. А. Семенова та Л. О. Андрущенко, великадиференціація заробітної плати між окремими соціальними групами. Заробітна плата перестала бути стимулювальним фактором, що ускладнює проведення мотивувальної політики [2].

Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною і трудомісткою роботою. Документальне оформлення операцій щодо розрахунків із заробітної плати між працівниками й роботодавцемсупроводжується великою кількістю документів типових і нетипових форм. Керівник підприємства на кожний первинний документ затверджує графік документообігу. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку допоможе зекономити час [3].

Вимогами до формування обліку заробітної плати є визначення завдань, системи показників, документації й системи рахунків.Отже, головні завдання організації обліку праці й заробітної плати: забезпечення контролю за дотриманням кількісного складупрацівників, використанням робочого часу й додержанням трудової дисципліни; визначення відпрацьованого часу та виробленої продукції, контроль за виконанням норм виробітку, обчислення заробітної плати кожному працівникові, розподілнарахованої заробітної плати за напрямами витрат; ведення розрахунків з працівниками підприємства стосовно заробітної плати,з бюджетом щодо утримани податків і єдиного соціального внеску, забезпечення контролю за витратами фонду оплати праці,складання звітності тощо [4, с. 31–33].

Одним із напрямів удосконалення організації бухгалтерськогообліку розрахунків є зменшення кількості документації завдякивпровадженню багатоденних і накопичувальних документів, використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки.

Усі заходи з реформування системи оплати праці спрямованіна вдосконалення механізмів державного й колективнодоговірного регулювання заробітної плати, визначення шляхів імеханізмів її реального зростання, посилення захисту прав працівника на її своєчасне одержання. У зв’язку із цим, на державному рівні, у кожній галузі й на окремих підприємствах виникаєнеобхідність у виробленні власної політики заробітної плати. Вона має враховувати інтереси різних груп працівників і власників,відтворювати стимулюючу функцію оплати праці, передбачатиефективну систему зайнятості населення й винагороди за працю,заходи зі соціального захисту населення, механізми з підтримання доходів на рівні, що забезпечує людині гідне життя. Отже,правильна організація заробітної плати є необхідною умовоюефективного стимулювання праці.

Прийняті законодавчі нормативно-правові акти сприяли значнимзмінам у реформі оплати праці. В Україні практично створено законодавчо-правову базу регулювання оплати праці відповідно до міжнародних трудових норм, що діють у ринковій економіці, але цеймеханізм у повному обсязі не спрацьовує, особливо в договірномурегулюванні. На сьогодні ще існує велика кількість невирішенихпитань і суперечностей у сфері оплати праці.

Облік праці та заробітної плати має бути організований такимчином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повномувикористанню робочого часу, а також правильному обчисленнючисельності працівників для обліку заробітної плати з метоюоподаткування. Для цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між відділами.

Таким чином, удосконалення організації заробітної плати напідприємствах має будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, до неї належать: удосконалення тарифноїсистеми шляхом встановлення співвідношень тарифних ставокзалежно від рівня кваліфікації робітників; розроблення внутріш-ньовиробничих тарифних умов оплати праці як чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних систем напідприємствах; удосконалення мотиваційного механізму регулювання міжпосадових окладів, міжкваліфікаційних рівнів оплатипраці; обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної плати; колективне регулювання заробітної плати.

Здійснюючи побудову або удосконалення організації облікуоплати праці підприємства мають підходити до цього питанняобґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи результати наукових досліджень, передового досвіду.

Список використаних джерел

1. Шилова Т. С., Савчук І. С., Вибивана А. В. Побудова ефективної системи організації обліку і аналізу праці та її оплати [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/shilova-ts-savchukis-vibivna-av-pobudova-efektivnoyi-sistemi-organizatsiyi-obliku-i-analizu-pratsi-ta-yiyi-oplati/.

2. Семенов Г. А., Андрущенко Л. О. Організація обліку розрахунківз персоналом з оплати праці [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Dtr_ep/2011_2/files/Econ-_02_2011_Semenov_Andrushenko.pdf.

3. Кадацька А. М., Пономаренко О. М. Удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2012/Economics/74744.doc.htm.

4. Ткаченко Н. Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці / Н. Ткаченко // Україна: аспекти праці.

— 2010.

— №5. — С. 31–36.Зінович В.Е.,науковий керівникБілозор Л. В., к. е. н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki