Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облік8.4. Організація контролю за виконанням бюджету


< Попередня  Змiст  Наступна >

8.4. Організація контролю за виконанням бюджету


 

Розглянемо можливості застосування бюджетів для здійснення контролю, який, за влучним виразом П.Ф. Дракера (23), являє собою вимірювання та інформацію. В узагальненому вигляді бюджетний контроль як продовження планування містить три взаємопов’язані стадії:

 

  • реєстрацію фактичних даних і складання звіту про виконання бюджету,
  • зіставлення фактичних результатів з бюджетними й аналіз відхилень;
  • забезпечення зворотного зв’язку і за необхідності перегляд бюджетів (див. рис. 8. 10).

Схема здійснення контролю в межах бюджетування

 

За переконанням багатьох авторів, більш об’єктивною оцінкою успіхів підприємства є порівняння одержаних показників не з даними минулих періодів, а з бюджетними даними: бюджет являє собою оцінку запланованих цілей, тоді як фактичні результати означають досягнення. Використання інформації минулого як бази для оцінки поточного стану речей може викривити аналіз, оскільки не враховуються зміни в умовах діяльності, наприклад, такі як оновлення технології, зміни в складі працюючих, номенклатурі продукції тощо. Крім того, порівняння з минулими періодами не може показати, чи дійсно фактично одержані результати є позитивними саме на стільки, наскільки це очікувалося. Звичайно, поліпшення економічних показників підприємства протягом кількох періодів становить бажану тенденцію розвитку. Проте більш важливим є знання того, що зростання відбувається саме в тих масштабах, які планувалися. В зв’язку з цим підкреслимо два підходи стосовно контролю: контроль зі зворотним зв’язком (ретроспективне порівняння фактичних і бюджетних даних) та контроль з прямим (випереджаючим) зв’язком, який має перспективний характер і спрямований на порівняння цілей підприємства з бюджетними показниками.

 

Порівняння бюджету й фактичних результатів — це не тільки база для оцінки результатів виконання. Бюджет також виступає засобом зворотного зв’язку, коли менеджери одержують інформацію про проблемні місця і виправляють ті з них, робота яких знаходиться в зоні їх відповідальності.

 

Для створення на підприємстві системи контролю необхідна наявність чотирьох умов:

 

  • дія або процес, які підлягають контролю, повинні мати певну спрямованість;
  • результат підконтрольного процесу має вимірюватися в показниках, які характеризують цей процес;
  • створення прогнозної моделі підконтрольного процесу, що дозволить виявити відхилення фактичного результату під запланованого, з’ясувати причини їх виникнення та внести пропозиції щодо їх усунення;
  • існування можливостей упровадження розроблених коригуючих заходів (23, 26). Таким чином, контроль — це інструмент управління, який охоплює всю діяльність підприємства і сприяє досягненню встановленої мети.

 

Контроль за виконанням бюджету відбувається як після завершення бюджетного циклу, так і протягом фінансового року. Для виявлення відхилень проводиться оперативний та періодичний контроль фінансовогосподарської діяльності підприємства.

 

Контроль і коригування бюджетів здійснюються за допомогою багаторівневого аналізу відхилень. Відхилення — це різниці між фактичними та бюджетними даними. Кожний рівень аналізу характеризується ступенем деталізації показників.

 

1й рівень — визначення загальних відхилень між фактичними й бюджетними даними, тобто будьякі зміни в умовах діяльності не враховуються;

 

2й рівень — складання гнучкого бюджету;

 

3й рівень — здійснення факторного аналізу.

 

Одержані за результатами порівняння відхилення поділяються на позитивні (сприятливі) та негативні (несприятливі). Їх трактування здійснюється залежно від того, яка стаття — доходи чи витрати — аналізується. Так, якщо розглядаються відхилення у величині доходів, то їх фактичне перевищення порівняно з плановими показниками означатиме позитивне відхилення, а в умовах виникнення такої самої ситуації стосовно витрат відхилення вважатиметься негативним унаслідок перевитрати ресурсів. Звичайно для розрахунку відхилень від фактичного значення показника віднімають його бюджетну величину.

 

На першому рівні аналізу опрацьовують відхилення між фактичними результатами та даними виконаного бюджету. Оскільки всі показники останнього чітко визначені для певного рівня діяльності, то такий бюджет називається статичним. Якщо умови господарювання (зокрема обсяг продажу) від моменту планування до моменту впровадження плану не змінилися, то за одержаними відхиленнями можна здійснювати факторний аналіз. Але звичайно фактичний обсяг випуску й продажу продукції відрізняється від запланованого. Якщо фактичний рівень діяльності перевищує бюджетний, то частина витрат, яка належить до змінних витрат, буде перевищувати заплановану величину просто внаслідок зростання обсягу діяльності. Тому неправильно порівнювати реально понесені витрати за одного рівня діяльності з бюджетними, при розрахунках якого орієнтувалися на інший рівень.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
8.6. Особливості бюджетування в умовах калькулювання за видами діяльності
Розділ 9. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
9.2. Принципи обліку, звітності й оцінки діяльності центрів відповідальності
9.3. Облік і оцінка діяльності центрів витрат
9.4. Облік і оцінка діяльності центрів доходу
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki