Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ


Однією з найскладніших проблем вітчизняної економіки, у тому числі сільськогосподарських підприємств, є стабілізація розрахунково-платіжної системи і подолання платіжної кризи, що сталовже хронічним і яке виражається також у збільшенні дебіторськоїзаборгованості. Організація аудиту є одним з найнадійніших способів контролю за станом обліку та ефективністю функціонуваннявнутрішньогосподарського контролю на підприємстві.

Проблемам удосконалення аудиту присвячено значну кількість досліджень і публікацій, серед яких можна назвати роботиБілик М., Буфатіної І., Горбачової О., Гуцаленко Л., Глущенко Я.,Ющенко М. та ін. [1].

Аудит розрахунків з покупцями і замовниками передбачає перевірку правильності створення резерву сумнівних боргів, законності списання підприємством дебіторської заборгованості, правильності встановлення ступеня відповідальності осіб, з винияких виникли ці збитки, відображення в обліку операцій щодосписання заборгованості.

Основними завданнями та напрямами аудиту розрахунків зпокупцями та замовниками є:

— перевірка наявності та правильності оформлення первинних документів, що є підставою для записів розрахунків з покупцями та замовниками;

— встановлення реальної заборгованості по розрахункам з покупцями та замовниками та простроченої заборгованості (за якоюминув строк позивної давності);

— оцінка стану дебіторської заборгованості за встановленимикритеріями;

— перевірка належної класифікації дебіторської заборгованості (безпосередньо заборгованості, що стосується розрахунків зпокупцями та замовниками) і розкриття необхідної інформації в«Примітках до фінансової звітності»;

— перевірка порівнянності показників фінансової бухгалтерської і не бухгалтерської звітності (звіт голови правління, дирек-тора компанії, фінансового огляду та ін.) відповідно дебіторськоїзаборгованості (безпосередньо заборгованості, що стосуєтьсярозрахунків з покупцями та замовниками) [2].

Таблиця 1

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

№ з/п Основні етапи аудиту Короткий зміст робіт на етапі
1 Етап попередньоїпідготовки — Виконання процедур вивчення бізнесу клієнта— Збирання інформації про замовника— Прийняття рішення щодо схвалення замовника— Укладання або поновлення договору з клієнтом
2 Планування — Розроблення загального плану аудиту— Здійснення попереднього судження про суттєвість— Визначення стратегії аудиту— Конкретизація завдань аудиту за сегментами аудиторської перевірки— Розроблення детальної програми аудиту
3 Етап плануванняаудиторськихпроцедур контролю — Виконання тестів оцінювання системи внутрішнього контролю— Виконання тестів оцінювання системи бухгалтерського обліку— Процедури перевірки по суті (підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку)— Аналітичні процедури
4 Завершальнийетап — Проведення процедур на узгодженість— Огляд подій, що сталися після дати складання балансу— Проведення аналізу показників фінансової звітності— Підготовка аудиторського висновку

При визначенні основних завдань аудиту, що полягають узбиранні та обробці інформації про предмет аудиту та формуванні на цій основі аудиторських висновків, потрібно врахувати дотримання основних етапів аудиту (табл. 1).

Важливим моментом у проведенні аудиту розрахунків з покупцями і замовниками є отримання необхідного обсягу якісних аудиторських доказів у ході проведення аудиторських процедур [3].

Сьогодні як ніколи обставини сприяють створенню службвнутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту проникає уфункції менеджменту, організаційну діяльність підприємства, за-безпечує інформацією про якість управлінської діяльності, надаєкерівництву результати аналізу, фінансові прогнози щодо діяльності та іншу важливу інформацію.

Таким чином, для ефективного функціонування підприємстваважливо здійснювати внутрішній аудит дебіторської заборгованості.

Список використаних джерел

1. Буфатіна І. Облік дебіторської заборгованості [Текст] / І. Буфатіна // Все про бухгалтерський облік. — 2010. — № 52.

— С. 41–45.

2. Іванова Н. А. Організація і методика аудиту : навч. посібн. / Н. А.Іванова, О. В. Ролінський. — К. : Центр учбової літератури, 2008 — 216 с.

3. Петреченко Н. С. АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ //Наукова бібліотека.

— 2012. [Електронний ресурс]. URL:http://www.repository.hneu.edu.ua/.pdf.Бусяк В. А.,науковий керівникГуторов А. О., к.е.н., старший викладач,Харківський національний економічний університетімені Семена Кузнеця, м. Харків


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК:КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА КОШТАМИ, ВИДАНИМИ НА ЗАКУПІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki