Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика1.5. Організаційне та нормативно-правове забезпечення бюджетно-податкової політики


< Попередня  Змiст  Наступна >

1.5. Організаційне та нормативно-правове забезпечення бюджетно-податкової політики


Держава здійснює реалізацію бюджетно-податкової політики за допомогою певних органів державного управління. Залежно від ролі, місця, функцій та обсягів діяльності органи державного управління, що формують та реалізують бюджетну політику, поділяються на такі групи:

1. Загальнодержавні органи управління.

2. Органи оперативного управління.

Відповідно до історичних традицій, державного устрою і політичної системи органами публічної влади є, наприклад, Парламент у Великобританії, Національні збори — у Франції, Конгрес — у

США, Бундестаг — у Німеччині, Федеральні збори — у Російській

Федерації, Верховна Рада в Україні.

Загальнодержавні органи управління в Україні представлені органами законодавчої влади — Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та органами виконавчої влади загальної компетенції —

Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська й Севастопольська міська, районні та районні в містах державні адміністрації.

Бюджетно-податкова політика реалізується через спеціалізовані державні органи оперативного управління, насамперед через фінансовий апарат, склад і структура якого історично зумовлені державним устроєм країни.

У державах з розвинутою ринковою економікою бюджетноподаткова політика реалізується, як правило, кількома державними органами: у США — Міністерством фінансів (Казначейством) та Адміністративно-бюджетним управлінням при Президенті, Митною службою та ін.; у Великобританії — Казначейством, Митним та Акцизним управліннями; у Німеччині — Міністерством фінансів, а також підпорядкованими йому Федеральним відомством з фінансів та Федеральним управлінням державним боргом; у Франції — Міністерством економіки, фінансів та бюджету; в Італії — Казначейством, Міністерством фінансів, Міністерством бюджету і планування, Міністерством внутрішніх справ тощо.

В Україні держава здійснює бюджетно-податкову політику через Міністерство фінансів України (центральний апарат та міс-

цеві фінансові органи), що керується Конституцією й Законами України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів, а також Положенням про Міністерство фінансів. Крім цього, для забезпечення виконання та контролю за використанням коштів державного бюджету існує низка органів, а саме: Рахункова палата України, Державне казначейство, Державна контрольно-ревізійна служба, система органів Державної податкової адміністрації України, митні органи України. Відповідно до чинного законодавства кожна з названих систем органів оперативного управління фінансами має певні завдання з реалізації бюджетно-податкової політики та виконує специфічні функції.

Основними правовими документами, які регламентують проведення бюджетно-податкової політики в Україні, є насамперед Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), «Про бюджетну систему України», «Про податкову систему України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний внутрішній борг України», «Про митну справу в Україні», Митний кодекс України, Основні напрями бюджетної політики (на відповідний рік), нормативно-правові акти, прийняті на виконання вимог Бюджетного кодексу України, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів та Державного казначейства України. Центральне місце серед нормативно-правового забезпечення бюджетно-податкової політики України належить Бюджетному кодексу України, прийняття якого 22 березня 2001 р. Верховною Радою України стало основою для проведення бюджетного реформування. Очікується прийняття Податкового кодексу України, що матиме вирішальне значення для реформування соціально-економічних відносин в Україні.

?

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте місце й роль бюджетно-податкової політики як центральної складової макроекономічної політики держави.

2. Чи є правомірним ототожнення понять «бюджетноподаткова політика» та «фіскальна політика»? Викладіть власну думку.

3. Дайте характеристику цільової спрямованості бюджетно-податкової політики в Україні на сучасному етапі.

4. Розкрийте суперечності бюджетно-податкової політики, використовуючи фактичні матеріали з періодики.

Спробуйте визначити, чи можливо та яким способом їх подолати.

5. Назвіть основні функції бюджетно-податкової політики. Розкрийте їхній зміст.

6. Розкрийте проблему ефективності бюджетно-податкової політики. Назвіть відносні межі цієї ефективності.

Обґрунтуйте їх необхідність.

7. Що означають мінімально та максимально допустимі межі перерозподілу доходів? Якими чинниками вони визначаються?

8. Чи відбуваються, на вашу думку, в Україні бюджетна та податкова реформи? У чому їхні суть та мета?

9. Назвіть основні загальнодержавні органи управління в

Україні та їхні основні повноваження стосовно бюджетноподаткової сфери.

10. Назвіть державні органи оперативного управління в

Україні та перелічіть основні їхні функції стосовно бюджетно-податкової сфери.

Термінологічний словник

Бюджетно-податкова політика держави цілеспрямована діяльність держави з обґрунтування та прийняття рішень щодо використання засобів та інструментів розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів, що діють у межах національної фінансової системи країни, з метою реалізації цілей та завдань макроекономічного розвитку.

Бюджетно-податкова політика 1) у вузькому розумінні

політика формування, використання та регулювання державного бюджету країни; 2) у широкому розумінні — заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та виробництво неінфляційного ВВП шляхом зміни державних видатків, системи оподаткування та підходів до формування державного бюджету в цілому.

Внутрішній лаг

— проміжок часу від моменту змін економічної ситуації до моменту прийняття відповідних рішень держави.

Згладжування податківутримування податків на їхньому постійному рівні з метою зменшення їхнього негативного впливу на економічні стимули.

Зовнішній лаг

— проміжок часу, потрібний на усвідомлення державних рішень і підготовку до виконання їх у змінених умовах. ?

Нормативно-правове забезпечення бюджетно-податкової політикикомплекс правових документів і нормативно-законодавчих актів, що регламентують бюджетні відносини та оподаткування.

Організаційне забезпечення бюджетно-податкової політики

система органів державного управління, що формують та реалізують бюджетно-податкову політику.

Стратегічна ефективність бюджетно-податкової політики — її результативність з погляду впливу на соціально-економічний розвиток та макроекономічну динаміку країни.

Фінансові ресурси грошові нагромадження та доходи, що створюються у процесі розподілу та перерозподілу ВВП і зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення суспільних потреб.

Фіскальна ефективність бюджетно-податкової політики — її результативність з погляду виконання державного бюджету, управління бюджетним дефіцитом та державним боргом.

Розділ 2

БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА …Ніщо не потребує стільки мудрості та розуму, як визначення тієї частини, яку в підданих забирають, і тієї, котру залишають їм.

Шарль Монтескьє

Основні проблеми розділу:

2.1. Бюджетна стратегія і тактика: економічна інтерпретація та наукове обґрунтування.

2.2. Розроблення бюджетної стратегії і тактики в

Україні: етапи й особливості.

2.3. Визначення основних пріоритетів та напрямів бюджетної стратегії.

2.4. Середньострокове планування та прогнозування бюджету: способи запровадження в Україні.

2.5. Світовий досвід застосування середньострокового планування та прогнозування бюджету.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.2. Розроблення бюджетної стратегії і тактики в Україні: етапи й особливості
2.3. Визначення основних пріоритетів та напрямів бюджетної стратегії
2.4. Середньострокове планування та прогнозування бюджету: способи запровадження в Україні
2.5. Світовий досвід застосування середньострокового планування та прогнозування бюджету
3.1. Бюджетне прогнозування: організаційно-методичне забезпечення
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki