Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаОлієвська М. Г., к.е.н., доцент, докторант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, Україна, ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО


< Попередня  Змiст  Наступна >

Олієвська М. Г., к.е.н., доцент, докторант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, Україна, ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО


Анотація. Обґрунтовано насяги фінансування з боку корпоративного сектору та домогосподарств.

прями оптимізації видатків на розвиток людського капіталу, що дасть змогу розширити обnancing to development of hu-man capital grounded; in par-ticular, activate financing of

Ключові слова: людський капітал, фінансові ресурси корпоративного сектору. Olievska myroslava, PhD (Economics), Associate Professor, Research, Financial Institute of Academy of Financial Management of Ministry of Finance of Ukraine, Ukraine INNOVATIVE MECHANISMS OF THE FINANCIAL PROVIDING OF RECREATION OF HUMAN Summary. Optimization of fi-human capital due to the re-sources of enterprises and peo-ple. Keywords: human capital; fi-nancial resources of corporate sector.

Зарубіжний досвід відтворення людського капіталу свідчить про взаємозалежність конкурентоспроможності світових економік і людського розвитку, що є передумовою розширення можливостей для суспільства отримувати освіту, медичні послуги, мати гідний рівень життя, відчувати себе в безпеці, а також вагомим чинником фінансування сфер, які забезпечують відтворення людського капіталу (освіти, медицини).

повышения производительности и интенсивности труда персонала предприятия, а также финансирование новых технологических и экспериментальных баз, интеграцию образования, науки, практики.

На мікрорівні підвищення ефективності використання людського капіталу сприяє зростанню прибутку; і навпаки, низькі обсяги людського капіталу є стратегічною загрозою для суб’єктів господарювання.

В Україні корпоративні програми відтворення людського капіталу найчастіше зводяться до поліпшення умов праці персоналу; розвитку і навчання працівників; благодійної допомоги тощо. Разом з тим, є потреба активізації діяльності щодо залучення вітчизняних підприємців у зрозумілі та прозорі проекти (програми медичного страхування, комерціалізація вузівських інновацій) і тим самим впровадження інноваційних механізмів фінансового забезпечення відтворення людського капіталу.

На наш погляд, для корпоративного сектору людський капітал — це фактор виробництва, який приносить додану вартість і формується за рахунок витрат на освіту, оновлення знань, медичне страхування та інших соціально відповідальні витрат. Людський капітал підприємства формується з людського капіталу всіх його працівників, які беруть безпосередню участь у господарській діяльності. Проте приріст людського капіталу підприємства і його віддача буде різний, залежно від здібностей кожного працівника. Відтак, нагромадження людського капіталу можна вважати однією з умов, що забезпечує досягнення стійких темпів економічного розвитку підприємства, а покращення використання людських ресурсів має розглядається як основний резерв підвищення економічної ефективності його діяльності.

На наш погляд, економічний і соціальних ефект можуть мати такі оперативні заходи як регулювання заробітної плати. Тактичними заходами є планування кар’єрного росту працівників і фінансування підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу.

Стратегічні заходи потребують ретельного планування і полягають у такому: рання профорієнтація, матеріальна підтримка обдарованих студентів вузів; фінансування довузівської, вузівської підготовки; інвестування коштів у матеріальну базу навчальних закладів.

Більше того, управління людським капіталом варто розглядати у двох аспектах: управління формуванням і використанням. При реалізації кожного з напрямів, орієнтиром є збільшення вартості підприємства. Якість рішень, що стосуються управління людським капіталом, можна підвищити, чітко слідуючи трьом принципам: завжди розглядати альтернативи, встановити чіткі правила ухвалення рішень і слідувати їм, створювати умови для відкритого обговорення, куди і як інвестувати. Як правило, рішення суб’єкта господарювання обумовлене інвестиційною привабливістю об’єкта інвестування (в нашому випадку працівника).

У нашому розумінні, інвестиційна привабливість працівника

— це справедлива кількісна та якісна інтегральна оцінка внутрішніх і зовнішніх можливостей працівника як об’єкта потенційного інвестування, на основі якої (тобто оцінки) інвестор приймає рішення щодо здійснення інвестування. Інвестиційно-привабливими є працівники, які знаходяться на початкових стадіях свого розвитку. Критерієм визначення стадій життєвого циклу розвитку працівника є вік, стан здоров’я, рівень освіти.

Підсумовуючи, зазначимо, що усвідомлення місця та ролі вітчизняних підприємств у процесах відтворення людського капіталу є передумовою активізації фінансування освіти, науки, медицини та інших факторів, які беруть участь у відтворенні людського капіталу на усіх рівнях.

Література

1. Грішнова О. А. Нагромадження людського, інтелектуального і соціального капіталу підприємства як основна форма його капіталізації / О. А. Грішнова. — Донецьк: Вісник Донецького університету економіки і права, 2011. — С. 10.

2. Becker G. S. Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education / G. S. Becker. — 2d ed.

— New York: National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press, 1975. — 101 p.

3. Schultz T. Investment in Human Capital / Т. Schultz // The American Economic Review. — 1961. — No 1 (March). — P. 1—17. УДК 338.24.01 stotatiana@mail.ru

Степаненко Тетяна Олегівна, аспірантка кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана», Україна Stepanenko Tеtiana, graduate student, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Ткаченко Алла Михайлівна,Tkachenko Alla, д.е.н., професор,
Чухраєва Наталія Миколаївна, асистент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація. У
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ КОНТРОЛІНГУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ FUNDAMENTAL VALUE AS A CRITERION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT
Шеикха Ниссрат Сабир
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki