Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціОКРЕМІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОКРЕМІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ


Розвиток вітчизняного бізнес — середовища безпосередньопов’язаний із створенням сприятливих умов для зростання бізне-

поративного боргу). Держказначейство України контролює заборгованість бюджетних установ. Загалом контрольований зазначеними державними органами борг не перевищує 30 % сукупногонакопиченого боргу в економіці (без суми компенсацій вкладівОщадбанк). При цьому частка боргу, стосовно якого діють законодавчі обмеження шодо «верхньої межі» державного боргу,встановлені ст.18 Бюджетного кодексу України, складає лишедесяту частину сукупного боргу. Оскільки дві третини накопиченого боргу не контролюється, а лише до десятої частини встановлена гранична межа, можна стверджувати, що боргові процеси єхаотичними і не є предметом комплексного аналізу і контролю збоку держави. По-шосте, в Україні закріпилася практика прогнозування та контролю за державним і зовнішнім боргом. Але необхідно ретельно контролювати обсяги накопиченого в Українізовнішнього і внутрішнього боргів усіма суб’єктами економічнихвідносин, незалежно від джерел утворення, а також оцінити діяльність урядових і банківських інституцій у частині предметноїдіагностики боргу та вжиття адекватних організаційно-npaвовихмеханізмів його регулювання до безпечних меж. Проте на данийчас жодним органом цілісного тематичного обліку не ведеться.По-сьоме, в Україні відсутня цілісна системна стратегія управління зовнішнім державним боргом, яка б поєднувала удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення зовнішньоборгової політики, короткострокових і середньострокових орієнтирів управління зовнішнім державним боргом.

Термінологічний аналіз інформації з вітчизняних і зарубіжнихфахових видань показав відсутність єдиного підходу в трактуванні сутності поняття ефективності. Розрізняють витратний і ресурсний підходи до дефініції ефективності. Науковці, що дотримуються витратного підходу, стверджують, що ефективність —це співвідношення отриманого ефекту і витрат, понесених наздобуття зазначеного ефекту. Науковці, що дотримуються ресурсного підходу, визначають ефективність як співвідношенняотриманого ефекту та економічних ресурсів, використаних упроцесі його отримання.

Аналіз проводиться у процесі діагностики виробничих запасівпідприємства шляхом розрахунку індивідуальних і загальних показників ефективності використання виробничих запасів.

До загальних показників ефективності використання виробничих запасів підприємства відносяться: прибуток на одну гривнюматеріальних витрат, матеріаломісткість, матеріаловіддача, коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва іматеріальних витрат, частка матеріальних витрат у собівартостіпродукції, коефіцієнт використання матеріалів.Індивідуальні показники призначені для аналізу ефективностівикористання окремих видів виробничих запасів (сировиномісткість, паливомісткість, енергомісткість). Також до індивідуальних показників відносять питому матеріаломісткість окремих виробів.

У результаті критичної оцінки інформації з фахової літературищодо порядку розрахунку загальних та індивідуальних показників ефективності використання виробничих запасів встановленонаявність у формулах розрахунку застарілих складових, зокрема,йдеться про показники валової продукції, товарної продукції,прибутку від основної діяльності, матеріальних ресурсів. Вбача-

су та поліпшення інвестиційного клімату в Україні, що обумовлює необхідність удосконалення функціонування господарюючих суб’єктів на основі науково-обґрунтованих методів управління, спрямованих на формування парадигми підприємства яквиробничо-господарської і соціально-орієнтованої системи, щодіє в умовах глобалізації та інформатизації світового економічного простору. Одним з першочергових заходів удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління інноваційнимрозвитком економіки України є модернізація аналізу господарської діяльності, у тому числі оновлення методики й організаціїаналізу ефективності використання виробничих запасів підприємств.

Дані чинної фінансової звітності підприємства дозволяютьрозрахувати такі показники ефективності використання виробничих запасів:

— прибуток на гривню матеріальних витрат, як частку від ділення фінансового результату від операційної діяльності (прибутку) на суму матеріальних витрат;

— матеріаломісткість продукції, як частку від ділення матеріальних витрат на чистий доход (виручку) від реалізації продукції;

— матеріаловіддачу, як частку від ділення чистого доходу(виручки) від реалізації продукції на матеріальні витрати;

— питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції,як частку від ділення матеріальних витрат на собівартість реалізованої продукції.

Перелік загальних показників аналізу ефективності використання виробничих запасів підприємства можна розширити шляхом доповнення його показниками швидкості обороту виробничих запасів, оборотності виробничих запасів, терміну зберіганнявиробничих запасів, оскільки зазначені показники надають користувачеві збільшений обсяг адекватної управлінської інформації.

Показник швидкості обороту виробничих запасів обчислюється у днях діленням середнього залишку виробничих запасів заперіод на середнє добове споживання виробничих запасів.

Показник оборотності виробничих запасів обраховується якчастка від ділення обсягу випуску продукції на середній залишокзапасів.

Термін зберігання виробничих запасів розраховується у дняхяк частка від ділення тривалості періоду на оборотність виробничих запасів.

Процедури аналізу ефективності використання виробничихзапасів, що здійснюються із використанням показників, розкритих у фінансовій звітності у грошовому вимірнику, слід обов’язково доповнювати проведенням аналізу рівня матеріальних витрат у собівартості продукції на основі натуральних показників.Рівень матеріаломісткості, визначений на основі показників у вартісному вимірнику, не завжди відповідає результатам розрахунків за натуральними вимірниками, оскільки на рівень матеріаломісткості у вартісному вимірнику впливають зміни цін на окремівиди виробничих запасів, готову продукцію, зміни рівня транспортно-заготівельних витрат.

ється доцільним уточнити порядок розрахунку коефіцієнтів ефективності використання виробничих ресурсів за даними сучасноїфінансової звітності підприємства.

Уточнений порядок розрахунку коефіцієнтів ефективності використання виробничих запасів за даними фінансової звітностіпідприємства відповідає критерію доступності інформації фінансової звітності; його практичне запровадження сприятиме подальшому зростанню інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств.УДК 657Лаговська О. А.,д.е.н., доцент, професоркафедри обліку і аудиту,Житомирський державний технологічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА
МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ОБ’ЄКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
НОВІ ОРІЄНТИРИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki